Početak » Aktuelno
 

Sedma sednica Skupštine Grada Požarevca

Na osnovu člana 31. stav 2. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16  – prečišćen tekst) i na osnovu člana 34. stav 4. Poslovnika Skupštine Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/08)

S  A  Z  I  V  A  M

sedmu sednicu Skupštine Grada Požarevca

za  21. februar 2017. godine (utorak)

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa šeste sednice Skupštine Grada Požarevca održane 24. decembra 2016. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

 1. Prestanak mandata i izbor dva člana Gradskog veća Grada Požarevca,
 2. Predlog Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-21/17-1 od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-21/17-2 od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Zaključka o donošenju Programa razvoja sporta Grada Požarevca 2017-2021. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-21/17-5 od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/2017-18 od 11.2.2017. godine),
 1. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na programe i planove rada ustanova i Fondacije za 2017. godinu čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

a) Istorijskog arhiva Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-7 od 11.2.2017. godine),

b) Turističke organizacije Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-10 od 11.2.2017. godine),

v) Kulturno-sportskog centra „Požarevac“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-2 od 11.2.2017. godine),

g) Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-8 od 11.2.2017. godine),

d) Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-9 od 11.2.2017. godine),

đ) Narodnog muzeja Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-3 od 11.2.2017. godine),

e) Centra za kulturu Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/2017-4 od 11.2.2017. godine),

ž) Gradskog ženskog hora „Barili“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-5 od 11.2.2017. godine) i

z) Fondacije Milenin Dom – Galerija Milena Pavlović Barili Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-6 od 11.2.2017. godine),

 1. Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-21/2017-6 od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta Grada Požarevca za 2016. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/2017-19 od 11.2.2017. godine),
 1. Predlozi odluka o davanju prava korišćenja Predškolskoj ustanovi „Ljubica Vrebalov“ Požarevac i to:

a) Odluke o davanju prava korišćenja objekta br. 1, koji se nalazi na kp. br. 4819/2 K.O. Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-19/2017-16 od 11.2.2017. godine) i

b) Odluke o davanju prava korišćenja objekta br.1, koji se nalazi na kp. br. 8024/1 K.O. Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-19/2017-17 od 11.2.2017. godine),

 1. Predlog Odluke o razvrgnuću suvlasničke zajednice na kp. br. 522/2, 522/3, 522/4 i 522/5 K.O. Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-15/2017-1 od 31.1.2017. godine),
 1. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o javnim parkiralištima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/2017-12 od 11.2.2017. godine),
 1. Predlog Odluke o izmeni odluke o lokalnim komunalnim taksama, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-21/2017-4 od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Odluke o izmenama Odluke o plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-21/17-3-1) od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br.09-06-21/17-9 od 14.2.2017. godine),
 1. Predlog Rešenja kojim se daje saglasnost na Statut Centra za socijalni rad Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 09-06-19/17-13 od 11.2.2017. godine) i
 1. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja.

NAPOMENA:

Predsednicima odborničkih grupa odgovarajući materijal po predloženom dnevnom redu dostavljen je u pisanoj formi,

Odbornicima su odgovarajući materijali za tačke 4, 5. i 6. predloženog dnevnog reda i to:

– Program razvoja sporta Grada Požarevca 2017-2021. godine,

– Lokalni akcioni plan za mlade Grada Požarevca za period 2017-2020. godine i

– Programi i planovi rada ustanova i fondacija čiji je osnivač Grad Požarevac za 2017. godinu, dostavljeni na DVD-ju.

Odbornici mogu materijal koji je dostavljen na DVD-u da pregledaju u pisanoj formi u kancelariji broj 48 Gradske uprave Grada Požarevca,

Odgovarajući dopunski materijal za tačku 16. predloženog dnevnog reda biće dostavljen neposredno pre početka sednice.

 

 

 
Molimo Vas da sednici Skupštine Grada Požarevca obavezno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti, odbornik pre početka sednice obaveštava predsednika Skupštine ili sekretara Skupštine, usmeno ili u pisanoj formi.

 

 

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

                                                                           Bojan Ilić, s.r.

 

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter