Почетак » Актуелно
 

Седма седница Скупштине Града Пожаревца

На основу члана 31. став 2. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16  – пречишћен текст) и на основу члана 34. став 4. Пословника Скупштине Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 2/08)

С  А  З  И  В  А  М

седму седницу Скупштине Града Пожаревца

за  21. фебруар 2017. године (уторак)

Седница ће се одржати у сали 107 Скупштине Града Пожаревца, улица Дринска број 2, са почетком у 10,00 часова.

По усвајању записника са шесте седнице Скупштине Града Пожаревца одржане 24. децембра 2016. године за ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД:

 1. Престанак мандата и избор два члана Градског већа Града Пожаревца,
 2. Предлог Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-21/17-1 од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за 2017. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-21/17-2 од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Закључка о доношењу Програма развоја спорта Града Пожаревца 2017-2021. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-21/17-5 од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Закључка о усвајању Локалног акционог плана за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/2017-18 од 11.2.2017. године),
 1. Предлози решења о давању сагласности на програме и планове рада установа и Фондације за 2017. годину чији је оснивач Град Пожаревац и то:

а) Историјског архива Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-7 од 11.2.2017. године),

б) Туристичке организације Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-10 од 11.2.2017. године),

в) Културно-спортског центра „Пожаревац“, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-2 од 11.2.2017. године),

г) Народне библиотеке „Илија М. Петровић“, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-8 од 11.2.2017. године),

д) Центра за социјални рад Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-9 од 11.2.2017. године),

ђ) Народног музеја Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-3 од 11.2.2017. године),

е) Центра за културу Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/2017-4 од 11.2.2017. године),

ж) Градског женског хора „Барили“ Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-5 од 11.2.2017. године) и

з) Фондације Миленин Дом – Галерија Милена Павловић Барили Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-6 од 11.2.2017. године),

 1. Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-21/2017-6 од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета Града Пожаревца за 2016. годину, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/2017-19 од 11.2.2017. године),
 1. Предлози одлука о давању права коришћења Предшколској установи „Љубица Вребалов“ Пожаревац и то:

а) Одлуке о давању права коришћења објекта бр. 1, који се налази на кп. бр. 4819/2 К.О. Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-19/2017-16 од 11.2.2017. године) и

б) Одлуке о давању права коришћења објекта бр.1, који се налази на кп. бр. 8024/1 К.О. Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 01-06-19/2017-17 од 11.2.2017. године),

 1. Предлог Одлуке о развргнућу сувласничке заједнице на кп. бр. 522/2, 522/3, 522/4 и 522/5 К.О. Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-15/2017-1 од 31.1.2017. године),
 1. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/2017-12 од 11.2.2017. године),
 1. Предлог Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-21/2017-4 од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-21/17-3-1) од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о утврђивању услова, начина, критеријума и поступка субвенционисања камата по студентским кредитима код пословних банака на територији Града Пожаревца, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр.09-06-21/17-9 од 14.2.2017. године),
 1. Предлог Решења којим се даје сагласност на Статут Центра за социјални рад Пожаревац, који је поднело Градско веће Града Пожаревца (бр. 09-06-19/17-13 од 11.2.2017. године) и
 1. Предлози аката из области избора, именовања, постављења и разрешења.

НАПОМЕНА:

Председницима одборничких група одговарајући материјал по предложеном дневном реду достављен је у писаној форми,

Одборницима су одговарајући материјали за тачке 4, 5. и 6. предложеног дневног реда и то:

– Програм развоја спорта Града Пожаревца 2017-2021. године,

– Локални акциони план за младе Града Пожаревца за период 2017-2020. године и

– Програми и планови рада установа и фондација чији је оснивач Град Пожаревац за 2017. годину, достављени на ДВД-ју.

Одборници могу материјал који је достављен на ДВД-у да прегледају у писаној форми у канцеларији број 48 Градске управе Града Пожаревца,

Одговарајући допунски материјал за тачку 16. предложеног дневног реда биће достављен непосредно пре почетка седнице.

 

 

 
Молимо Вас да седници Скупштине Града Пожаревца обавезно присуствујете, а у случају спречености, одборник пре почетка седнице обавештава председника Скупштине или секретара Скупштине, усмено или у писаној форми.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

                                                                           Бојан Илић, с.р.

 

 

 

Подели са другима: Facebook Twitter