Почетак » О Граду
 

Аграрни фондAgrarian fund

 Манифестације

 Обавештења

 Галерија слика

 Контакт

Аграрни фонд за развој пољопривреде града Пожаревца основан је Одлуком о оснивању Аграрног фонда дана 17.10.2003. године, у циљу стварања услова за подстицање, очување, унапређење и развој пољопривреде на територији Града Пожаревца.

Аграрни Фонд обавља следеће послове и задатке:

Делатност фонда је пре свега обезбеђење финансијских средстава која се директно, путем дугорочних и краткорочних кредита, улажу у примарну пољопривредну производњу. Захваљујући њима, омогућен је делу пољопривредних произвођача бржи и ефикаснији рад у спровођењу планова пољопривредне производње.

До сада је распоређено око 500 краткорочних кредита регистрованим пољопривредним произвођачима, а од 2011. године средстава су опредељена и за дугорочно кредитирање у сарадњи са пословним банкама и Министарством пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде. Такође, фонд је почео и са субвенцијама сточарима на подручју града Пожаревца, а у плану фонда за 2012. годину је да се бесповратна средства прошире и на остале области пољопривреде.

Средства Аграрног Фонда користе се за:

– увођење и развој нових технологија у биљној и сточарској производњи;

– производњу воћно-лозног садног материјала са осигураним пласманом;

– развој нових технологија у повртарској производњи;

– подстицање производње здравствено безбедне хране;

– едукација земљорадника из области биљне и сточне производње;

– подстицање извозних програма пољопривредне производње;

– ревитализацију села;

– изградњу система за одводњавање и наводњавање пољопривредног земљишта;

– за куповину трактора и пољопривредне механизације;

– набавку приплодног и товног материјала у сточарству у

– друге намене од битног значаја за развој пољопривреде.


 Events

 Announcements

 Image Gallery

 Contact

Agricultural Fund for Agricultural Development of Pozarevac established by the Decision on the establishment of the Agrarian Fund on 17.10.2003. , in order to create conditions to promote, preserve and promote agricultural development in the City of Pozarevac.

Agrarian Fund performs the following functions:

The activity of the fund is primarily providing financial resources to engage directly, through long and short term loans, invest in primary agricultural production. Thus enabled faster and more efficient work in implementing the plans of agricultural production.

So far deployed about 500 short-term loans registered agricultural producers, and from 2011 the funds are committed for the long-term loans in cooperation with commercial banks and the Ministry of Agriculture, Trade, Forestry and Water Management. Also, the fund began with subsidies and farmers in the town of Pozarevac, and the plan for fund for 2012. year that the grant extended to other areas of agriculture.

Agrarian Fund Funds are used to:

– The introduction and development of new technologies in crop and livestock production;

– Production of fruit-grape seedlings with secured placement;

– Development of new technologies in vegetable production;

– Encouraging the production of safe food;

– Education of farmers in the area of ​​crop and livestock production;

– Promotion of export of agricultural production;

– Revitalization of the village;

– Construction of a drainage system and irrigation of agricultural land;

– The purchas
e of tractors and agricultural machinery;

– The purchase of breeding and fattening of cattle materials in

– Other purposes essential to agriculture.

Подели са другима: Facebook Twitter