Почетак » Обавештења » О Граду
 

Апел за ангажовање грађанаAppeal for civic engagement

Приликом данашњег обраћања јавности поводом закључака Градског штаба за ванредне ситуације града Пожаревца, који заседа даноноћно, градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић каже да ситуација још није задовољавајућа и апеловао на грађане да се и сами ангажују на решавању појединачних проблема свуда где је то могуће. Наставља се чишћење свих улица у центру града, селективно чишћење улица другог и трећег приоритета као и селективно изношење нагомиланог снега из централне градске зоне.

Командант Штаба Миодраг Милосављевић каже да ће вечерас надлежне службе почети са чишћењем свих отворених паркинг простора, у времену од 20 часова до ујутру у 8 часова, као и наставак чишћење свих улица у центру града као и селективно чишћење улица другог и трећег приоритета (Лењинова улица, Таковска, Вељка Дугошевића, Синђелићева, Косанчићева, Цара Лазара, Лоле Рибара, Трг Радомира Вујовића, Моше Пијаде, Јована Шербановића, Дринска, Воје Дулића и Стари Корзо први део), а након тога прошириће се акција и на остале улице. Надлежне службе радиће на отварању свих затрпаних сливника како би се омогућило примање воде од отапања снега. Градоначелник је изјавио да су главне улице у селима и до села очишћене али и поновио апел грађанима да покушају својом механизацијом да очисте снег, а тамо где је велики проблем са снегом град ће очистити по позиву.

Посебну пажњу усмерили су на скидање леденица и прокишњавање. На улицама су командни полицајци који на јавним установама и приватним поседима раде нон стоп на одлагању истог.

У Основној школи “Свети Сава” организовали су се сами професори око чишћења снега са крова. Због великих прокишњавања у школи угрожено је 7-8 учионица, и поставља се питање да ли ће настава у понедељак и бити организована. Чека се и обавештење од Министарства шта ће бити са наставом, у свим школама, од понедељка.

Гробље и прилазни путеви биће очишћени до сутрашњег дана изјавио је градоначелник.

Због квара на трафоу у термоелектрани, читав Костолац је од 8 до 11.30 часова био без електричне енергије. Нестанком струје грађани су остали без грејања и воде. Квар је изазвало прокишњавање у трафо станици. Снег са крова трафоа је очишћен.

Слађан Стевић, заменик команданта Штаба за ванредне ситуације, апеловао је да се грађани сами организују и помогну око скидања леденица на индивидуалним објектима, а тамо где нису у могућности Штаб ће са својом механизацијом и људством да интервенише. Слађан је поново апеловао да грађани помере своја возила са паркинг простора да би се брже и лакше очистио град.

Председник Скупштине града Миомир Илић, изјавио је да се очекује тешка ситуација после отапања снега. Влада Републике Србије, на предлог Дирекције за воде и Јавно предузеће за воде, донела је оперативне планове за одбрану од поплава. Одређене су кадровска решења и реализације које покривају одређене секторе на Дунаву, Мораву, Млави и Пеку и у потпуности су спремни у опреми, материјалу и у људству за одбрану од поплава.

Штаб за ванредне ситуације је све време мобилан а информације можете добити на телефоне: 539-603 и 539-663In today’s address to the public regarding the conclusions of the City staff for emergency situations of Pozarevac, Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that the situation is not satisfactory, and called on citizens to engage themselves in solving individual problems wherever possible. Continued cleaning of all streets in the city center, selective sweeping second and third priorities and the selective removal of accumulated snow from the city center.

Miodrag Milosavljevic said that tonight the competent authorities will begin the cleanup of all open parking space, within 8h pm till 8h am, and continued cleaning of all streets in the city center and selective sweeping second and third priority („Lenjinova ulica“ , „Takovska“, „Veljko Dugosevic“, „Sindjeliceva“, „Kosancićeva“, „Car Lazar“, „Lole Ribara“, „Trg Radomira Vujovica“, „Mose Pijade“, „Jovana Serbanovica“, „Drinska“, „Voje Dulic“ and the first part of the „Stari Korzo“), and after the other streets. Competent services will operate at the opening of buried drains to allow the receiving water from melting snow. The mayor said that the main streets in the villages and the village cleaned up and repeated an appeal to citizens to try their machinery to clear the snow, and where there is a problem with snow, the city will clean up by the call.

Special attention is focused on the removal of icicle and leaking. Commanding officers are active and working non stop on the disposal thereof.

In the primary school „Sveti Sava“ cleaning the snow from the roof was organized by the teachers. Due to the large leakage in the school is threatened by the 7-8 classroom, and the question is whether the school work on Monday.

Cemetery and access roads will be cleaned up tomorrow, said the mayor.

Due to the failure of the transformer in a power plant, a Kostolac from 8 am to 11.30 am was without electricity. By power failures people are left without heating and water. Malfunction caused a leak in the transformer station. Snow from the roof has been cleaned up transformer.

Sladjan Stevic, Deputy Commander of the emergency, urged citizens to organize themselves and help with removing the ice in individual buildings. Sladjan again urged to citizens to move their vehicles from parking spaces to be quicker and easier to clean the city.

Miomir Ilic chairperson of the City, said he expected a difficult situation after the snow melting. Serbian Government at „Direkcije za vode“ and „Javno preduzece za vode“, has brought operational plans for flood protection. Solutions cover certain sectors of the Danube, Morava, Mlava and Pek and are fully prepared in equipment, material and manpower for flood protection.

Headquarters for Emergency Situations, which is active all the time, you can get from: 539-603 and 539-663

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter