Почетак » Актуелно » О Граду
 

Безбедност у саобраћају одговорност свихTraffic safety responsibility of all

Поводом међународног Дана сећања на страдале у саобраћају, Савет за безбедност у саобраћају Скупштине града Пожаревца, којим председава Александар Ђокић, на конференцији за  медије, подсетио је да постоји одговорност институција и друштва па је потребно континуирано спроводити активне мере на смањењу броја саобраћајних незгода у земљи. Чланови Савета обратили су се јавности поводом дана сећања на жртве саобраћајних несрећа, 16. новембра који се обележава сваке године у трећој недељи овог месеца.

-Подаци за Србију су алармантни. Наиме, 900 деце било је повређено у саобраћајкама прошле године, рекла је директор Паркинг сервиса Верица Савић.

Она је најавила да ће на нивоу града наредне године бити издвојена значајна средства за едукацију најмлађих и конкретне пројекте на терену како би се обезбедила већа безбедност грађана, пре свега деце.

Са конференције за медије

Са конференције за медије

Савет је прошлог петка ђацима првог разреда поделио уџбенике о понашању у саобраћају који су прилагођени за њихов узраст, а сви чланови овог тела, као и градски већници потписали су декларацију о праву на познавање саобраћајних прописа, рекао је саобраћајни инспектор Слободан Јовановић. Он је додао да ће током читаве ове седмице бити организоване акције на унапређењу безбедности учесника у саобраћају. Када је статистика у питању, поред примене знатно оштријих прописа и санкционисању изазивача саобраћајних несрећа, велики број људи и даље страда у сударима и инцидентима. У Србији је прошле године 650 људи погинуло, 3.415 је тешко повређено, а чак 15.029 је задобило лакше повреде. У првих десет месеци на нивоу државе забележно је за 10 одсто мање саобраћајних незгода, док је број погинулих за око петину мањи.

-Међутим, у Браничевском округу нема значајне разлике у статистици у односу на 2013. годину, рекао је начелник Саобраћајне полиције у Пожаревцу Дарко Јеремић. Тако је ове године 9 људи погинуло, 88 је тешко повређено, а 230 је добило лаке повреде. Због вожње у алкохолисованом сатању, 186 особа је задржано у полицији. Тешко прође и дан а да полиција неког не ухвати да вози пијан. Овог викенда њих 10 је имало више алкохола у крви него што би смело. У граду се саобраћајке најчешће дешавају на раскрсницама, ван насељених места то су отворени путеви. Први узрок саобраћајки је пребрза вожња. Алкохол је на четвртом месту, али као узрочник се појављује у 50 до 60 одсто случајева“.

On the occasion of the International Day of Remembrance of the victims of road traffic, the Council for Road Safety Assembly of Pozarevac, chaired by Aleksandar Djokic, at the press conference, said that there is accountability of institutions and society, it is necessary to continuously implement active measures to reduce the number of road accidents in the country . Council members addressed the public for a day of remembrance for the victims of traffic accidents, 16 November, which is celebrated every year in the third week of this month.

-Data For Serbia are alarming. Specifically, 900 children were injured in a car accident last year, said the director of Parking Services Verica Savic.

It was announced that at the city next year be set aside significant funds for the education of the youngest and concrete projects on the ground in order to ensure greater safety of citizens, especially children.

Са конференције за медије

Са конференције за медије

Council last Friday of first grade students shared books about the behavior of road users who have adapted to their age, and all members of this body, as well as the Town Hall signed the Declaration on the Right to traffic regulations, said traffic inspector Slobodan Jovanovic. He added that during the whole of this week will be organized action to improve the safety of road users. When it comes to statistics, despite the use of significantly more stringent regulations and sanctions for drivers of traffic accidents, many people still get hurt in crashes and incidents. In Serbia, last year 650 people were killed, 3,415 were seriously injured, and as many as 15,029 suffered minor injuries. In the first ten months at the state level has been evident for 10 percent fewer traffic accidents, while the number of fatalities by about one-fifth lower.

-However, In the District of Branicevski no significant difference in statistics compared to 2013, said the head of traffic police in Pozarevac Darko Jeremic. So this year, nine people were killed, 88 were seriously injured, and 230 received a slight injury. Because driving in alkoholisovanom satanju, 186 people were detained in the police. Hardly a day passes that some police catch you driving drunk. This weekend, 10 of them had more alcohol in the blood than it should. The city is car crashes usually occur at intersections, outside urban areas that are open roads. The first cause of automobile accidents is speeding. Alcohol is in fourth place, but as the cause occurs in 50 to 60 percent of cases. „

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter