Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Budžet u centru pažnje – Sednica Gradskog veća Požarevca Budget in the center of attention – Session of City Council

Povodom 4. redovne sednice Gradskog veća Požarevca, javnosti su se obratili gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić i zamenica gradonačelnika Vukica Vasić, koja je govorila o prvoj tački dnevnog reda. Naime, članovi gradskog veća dali su saglasnost na Uputstvo sa smernicama za pripremu budžeta Grada Požarevca za 2013. godinu sa projekcijama naredne dve godine.

-Smernice i rokovi za pripremu budžeta definisani su Zakonom o budžetskom sistemu i budžetskim kalendarom. U odnosu na te rokove nadležno odeljenje lokalne samouprave za poslove finansije izradilo je smernice. Uputstvo za pripremu budžeta za 2013. godinu je sadržalo neke osnovne ekonomske pretpostavke i smernice, zatim planiranu politiku lokalne vlasti za 2013. godinu, procenu prihoda i primanja, kao i rashoda i izdataka za 2013. godinu, obim sredstava koji može da sadrži predlog finansijskog plana direktnog korisnika, znači sredstva budžeta za 2013. godinu sa projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Ono što je bitno napomenuti, da je projekcija tih makroekonomskih pokazatelja projektovana u tom smislu da je predviđen rast bruto društvenog proizvoda na nivou od 4,5 procenata a inflatorna kretanja na stopu od 4 procenata. Ove smernice obuhvataju i pretpostavku da procena obima budžeta za 2013. godinu i naredne dve izvršene pod uslovom da nema dodatnih zaduživanja.

Gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić, povodom usvojenih smernica i priprema budžeta za narednu godinu, rekao je da su za javne servise planirana povećanja cena usluga najviš za 4 procenata, i to počev od aprila meseca 2013. godine. Priliv u budžet za prvih 6 meseci ove godine ide zadovoljavajućim tempom po svim prihodnim osnovama. Rashodi su niži nego što su planirani a jedini prihod koji u ovom stepenu ne zadovoljava i iznosi 18 odsto je prihod od Republičkog fonda za zaštitu životne sredine. Došlo je do smanjenja ove naknade zato što je, uredbom određenog resora Ministarstva za zaštitu životne sredine, smanjena naknada koja se tiče uticaja pepela kao materijala koji ugrožava životnu sredinu na teritoriji grada Požarevca.

-Mi smo podneli odgovarajući zahtev da se ova Uredba preispita ali upliv prihoda po ovom osnovu, nakon dobijenog Rešenja koje nadležno ministarstvo dostavlja kombinatu Kostolac, iznosiće 180 miliona dinara za ovu godinu. Kao gradonačelnik predlažem, zajedno sa Gradskim većem, rebalans koji će se vršiti u sledećim parametrima. Svi direktori javnih preduzeća, koji su indirektni korisnici budžetskih sredstava grada Požarevca, su dostavili Izveštaj o načinu realizacije investicionih zahteva koji se nalaze kod sledećih javnih preduzeća: Direkcije za izgradnju grada Požarevca, JKP ”Vodovod i kanalizacija, JKP ”Komunalne službe”,, JP ”Toplifikacija”. Dostavljen je izveštaj šta je realno moguće završiti do kraja ove godine i šta je njihova procena da od planiranih investicija, zbog poznatog problema koji imamo sa javnim nabavkama i rešavanjima imovinsko-pravnih poslova, neće moći da se završiti. Moj predlog će biti da u rebalansu skinemo sve ono što nije realno završiti u ovoj godini i da izvršimo prenamenu tamo gde smo započeli investicije koje su od značaja za ovaj grad i da na taj način dovedemo investicionu izgradnju do kraja ove godine“.

Kad se tiče investicija za 2013. godinu, kriterijumi će biti izmenjeni. Finansiraće se samo one investicije koje imaju potpun investicioni program i potpunu tehničku dokumentaciju i rešene imovinsko pravne odnose. -Investicioni program nije samo objekat. Investicioni program je i uređenje prostora, priključci na toplifikaciju, kanalizaciju, vodovod, električnu energiju, oprema i osnovna sredstva za rad i proširenje kadrovskih kapaciteta. Program sa ovakvim komponentama može da bude osnov za naše prijave prema nadležnim ministarstvima vlade republike Srbije i međunarodnim organizacijama. Samo takvi programi mogu da idu dalje i to je osnova za realno budžetiranje. Idemo samo i isključivo na novu industrijsku zonu, da privedemo prvu fazu nameni, i da ponudimo potencijalnim investitorima, kako domaćim tako i stranim, da mogu da grade. Tako ćemo da rešimo problem koji je prisutan ne samo u našem gradu i okruženju kao i celoj Srbiji a to je zapošljavanje mladih ljudi koji su ostali bez posla. Što se tiče privatizacije, svima je jasno da ona nije bila sprovedena dobro ali ljudi trpe i u svakom slučaju to je obaveza koja svaka lokalna samouprava ima prema svojim građanima.

Imamo i problema sa naplatom usluga koje naša javna preduzeća imaju prema republičkim javnim preduzećima i institucijama. Mi smo dobili tu informaciju i obavestili smo nadležna ministarstva o njihovim dugovanjima, jer građani grada Požarevca sigurno, ako redovno izmiruju svoje obaveze, onda treba i republičke institucije da reaguju istim načinom. To nema nikakve veze sa politikom već ima veze sa ekonomijom i ja kao gradonačelnik sam dužan da o tome obavestim nadležna ministarstva i da rešimo taj problem na odgovarajući način. Nije stvar u novcu već u prekomponovanju obaveza koje imaju republičke institucije prema lokalnoj upravi, kazao je Ilić.

Predškolska ustanova ”Ljubica Vrebalov” podnela je zahtev da se dozvoli povećanje broja dece u vaspitnim grupama. Gradsko veće dalo je mogućnost da može da od planiranog broja 20 odsto poveća broj dece, što konkretno znači da se broj dece u najmlađoj grupi gde su deca od 6 meseci do godinu dana broj dece sa sedam sada može imati osam korisnika, grupa od jedne do dve godine sa 12 na 14, od 2 do 3 godine sa 16 na 19, od 3 do 4 godine sa 20 na 24, i grupa gde su deca od 4 godine do polaska u školu proširuje se sa 24 na 29 korisnika vrtića.

On the occasion of 4th regular meeting of City Council Pozarevac, the public were addressed by Mayor of Pozarevac Miomir Ilic and Deputy Mayor Vukica Vasic, who spoke about the first item on the agenda. The City Council gave approval to the Guide to the guidelines for preparation of the City of Pozarevac in 2013. with projections over the next two years. -Guidelines and deadlines for the preparation of the budget are defined by the Law on budget system and budget calendar. In relation to these terms of local government department in charge of finance has prepared guidelines. Instructions for preparing the budget for 2013. year contained some basic economic assumptions and guidelines, then planned policy of local authorities in 2013. year estimate of revenue and earnings and expenditures and expenses for 2013. year, the amount of funds which may include draft financial plans of the direct means of budget funds for 2013. with projections for 2014. and 2015. year. What is important to note that the projections of macroeconomic indicators, designed in the sense that the planned growth of GDP at the level of 4.5 percent and inflation trends in the rate of 4 percent. These guidelines include the assumption that the volume of the budget estimates for 2013. year and the two made on the condition that no additional borrowing.

Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, on the occasion of the adopted guidelines and prepares the budget for next year, said that public service is planned to increase prices by a maximum of 4 percent, starting from the month of April 2013th year. The inflow to the budget for the first 6 months of this year a satisfactory pace in all of the income basis. Expenses were lower than planned and the only income at this level is not satisfactory and is 18 percent of the proceeds from the Republic Fund for Environmental Protection. There was a reduction in these fees because it is a regulation department of the Ministry for the Environment, which reduced fees for the influence of ash as a material that threatens the environment in the city of Pozarevac.

-We filed an appropriate request to reconsider the regulation, but the influence of income on this basis, after the solutions obtained by the competent Ministry shall combine Costal, amount to 180 million dinars this year. As mayor I propose, together with the City Council and rebalancing to be done in the following parameters. All directors of public companies, which are indirect budget beneficiaries of Pozarevac, are reported on a way of realization of investment requirements contained in the following public companies: “Direkcija za izgradnju Pozarevac”, JKP “Vodovod i kanalizacija”, JP ”Toplifikacija”. Submitted a report what is actually possible to complete by the end of this year and what is their assessment that the planned investments because of problem we have with public procurement and settlement of property and legal affairs, will not be able to finish. My suggestion would be to take off all the revision that is not really finish this year and to carry out the re-appropriation to where we started the investments that are important for this city and in this way to bring investment to build the end of this year. “

When the investment concerns for 2013. year, the criteria have been changed. Will finance only those investments that have a complete investment program and complete technical documentation and resolved legal-property relationships. -The investment program is not just an object. Investment program and the landscaping, connections to the heating, sewage, water, electricity, equipment and basic tools and expansion of human capacities. Program with these components can be the basis for our application to the competent ministries of the Republic of Serbia and international organizations. Only such programs can go on and it is the basis for realistic budgeting. We just follow the new industrial zone, to bring the first phase of its purpose, and to offer potential investors, both domestic and foreign, that can build. So we can solve the problem that is present not only in our city and region as a whole of Serbia to the employment of young people who have lost their jobs. As for privatization, it is clear that it was not done well but people are suffering and in any case it is the obligation that each local government has towards its citizens.

We also have a problem with charging for the services that our public companies are under republican institutions and public companies. We get this information and we informed the relevant ministries about their debts, because the citizens of Pozarevac sure, if you regularly pay their obligations, then we need to republican institutions and to react the same way. It has nothing to do with politics, but has to do with economics and I as Mayor  shall inform the competent ministries and to solve the problem appropriately. It’s not in money but in the recomposition of the duties they have toward republican institutions to local government, said Ilic.

Preschool “Ljubica Vrebalov”’ petitioned to be allowed to increase the number of children in educational groups. The City Council has given the opportunity to be of that number, 20 percent planned to increase the number of children, which means that the number of children in the youngest group, where children from 6 months to a year to seven the number of children can now have eight users, groups of one to two years from 12 to 14, from 2 to 3 years from 16 to 19, from 3 to 4 years from 20 to 24, and a group where children from 4 years to school age extends from 24 to 29 users kindergarten.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter