Почетак » Обавештења » О Граду
 

Буџет у центру пажње – Седница Градског већа Пожаревца Budget in the center of attention – Session of City Council

Поводом 4. редовне седнице Градског већа Пожаревца, јавности су се обратили градоначелник Пожаревца Миомир Илић и заменица градоначелника Вукица Васић, која је говорила о првој тачки дневног реда. Наиме, чланови градског већа дали су сагласност на Упутство са смерницама за припрему буџета Града Пожаревца за 2013. годину са пројекцијама наредне две године.

-Смернице и рокови за припрему буџета дефинисани су Законом о буџетском систему и буџетским календаром. У односу на те рокове надлежно одељење локалне самоуправе за послове финансије израдило је смернице. Упутство за припрему буџета за 2013. годину је садржало неке основне економске претпоставке и смернице, затим планирану политику локалне власти за 2013. годину, процену прихода и примања, као и расхода и издатака за 2013. годину, обим средстава који може да садржи предлог финансијског плана директног корисника, значи средства буџета за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину. Оно што је битно напоменути, да је пројекција тих макроекономских показатеља пројектована у том смислу да је предвиђен раст бруто друштвеног производа на нивоу од 4,5 процената а инфлаторна кретања на стопу од 4 процената. Ове смернице обухватају и претпоставку да процена обима буџета за 2013. годину и наредне две извршене под условом да нема додатних задуживања.

Градоначелник града Пожаревца Миомир Илић, поводом усвојених смерница и припрема буџета за наредну годину, рекао је да су за јавне сервисе планирана повећања цена услуга највиш за 4 процената, и то почев од априла месеца 2013. године. Прилив у буџет за првих 6 месеци ове године иде задовољавајућим темпом по свим приходним основама. Расходи су нижи него што су планирани а једини приход који у овом степену не задовољава и износи 18 одсто је приход од Републичког фонда за заштиту животне средине. Дошло је до смањења ове накнаде зато што је, уредбом одређеног ресора Министарства за заштиту животне средине, смањена накнада која се тиче утицаја пепела као материјала који угрожава животну средину на територији града Пожаревца.

-Ми смо поднели одговарајући захтев да се ова Уредба преиспита али уплив прихода по овом основу, након добијеног Решења које надлежно министарство доставља комбинату Костолац, износиће 180 милиона динара за ову годину. Као градоначелник предлажем, заједно са Градским већем, ребаланс који ће се вршити у следећим параметрима. Сви директори јавних предузећа, који су индиректни корисници буџетских средстава града Пожаревца, су доставили Извештај о начину реализације инвестиционих захтева који се налазе код следећих јавних предузећа: Дирекције за изградњу града Пожаревца, ЈКП “Водовод и канализација, ЈКП “Комуналне службе“,, ЈП “Топлификација“. Достављен је извештај шта је реално могуће завршити до краја ове године и шта је њихова процена да од планираних инвестиција, због познатог проблема који имамо са јавним набавкама и решавањима имовинско-правних послова, неће моћи да се завршити. Мој предлог ће бити да у ребалансу скинемо све оно што није реално завршити у овој години и да извршимо пренамену тамо где смо започели инвестиције које су од значаја за овај град и да на тај начин доведемо инвестициону изградњу до краја ове године“.

Кад се тиче инвестиција за 2013. годину, критеријуми ће бити измењени. Финансираће се само оне инвестиције које имају потпун инвестициони програм и потпуну техничку документацију и решене имовинско правне односе. -Инвестициони програм није само објекат. Инвестициони програм је и уређење простора, прикључци на топлификацију, канализацију, водовод, електричну енергију, опрема и основна средства за рад и проширење кадровских капацитета. Програм са оваквим компонентама може да буде основ за наше пријаве према надлежним министарствима владе републике Србије и међународним организацијама. Само такви програми могу да иду даље и то је основа за реално буџетирање. Идемо само и искључиво на нову индустријску зону, да приведемо прву фазу намени, и да понудимо потенцијалним инвеститорима, како домаћим тако и страним, да могу да граде. Тако ћемо да решимо проблем који је присутан не само у нашем граду и окружењу као и целој Србији а то је запошљавање младих људи који су остали без посла. Што се тиче приватизације, свима је јасно да она није била спроведена добро али људи трпе и у сваком случају то је обавеза која свака локална самоуправа има према својим грађанима.

Имамо и проблема са наплатом услуга које наша јавна предузећа имају према републичким јавним предузећима и институцијама. Ми смо добили ту информацију и обавестили смо надлежна министарства о њиховим дуговањима, јер грађани града Пожаревца сигурно, ако редовно измирују своје обавезе, онда треба и републичке институције да реагују истим начином. То нема никакве везе са политиком већ има везе са економијом и ја као градоначелник сам дужан да о томе обавестим надлежна министарства и да решимо тај проблем на одговарајући начин. Није ствар у новцу већ у прекомпоновању обавеза које имају републичке институције према локалној управи, казао је Илић.

Предшколска установа “Љубица Вребалов“ поднела је захтев да се дозволи повећање броја деце у васпитним групама. Градско веће дало је могућност да може да од планираног броја 20 одсто повећа број деце, што конкретно значи да се број деце у најмлађој групи где су деца од 6 месеци до годину дана број деце са седам сада може имати осам корисника, група од једне до две године са 12 на 14, од 2 до 3 године са 16 на 19, од 3 до 4 године са 20 на 24, и група где су деца од 4 године до поласка у школу проширује се са 24 на 29 корисника вртића.

On the occasion of 4th regular meeting of City Council Pozarevac, the public were addressed by Mayor of Pozarevac Miomir Ilic and Deputy Mayor Vukica Vasic, who spoke about the first item on the agenda. The City Council gave approval to the Guide to the guidelines for preparation of the City of Pozarevac in 2013. with projections over the next two years. -Guidelines and deadlines for the preparation of the budget are defined by the Law on budget system and budget calendar. In relation to these terms of local government department in charge of finance has prepared guidelines. Instructions for preparing the budget for 2013. year contained some basic economic assumptions and guidelines, then planned policy of local authorities in 2013. year estimate of revenue and earnings and expenditures and expenses for 2013. year, the amount of funds which may include draft financial plans of the direct means of budget funds for 2013. with projections for 2014. and 2015. year. What is important to note that the projections of macroeconomic indicators, designed in the sense that the planned growth of GDP at the level of 4.5 percent and inflation trends in the rate of 4 percent. These guidelines include the assumption that the volume of the budget estimates for 2013. year and the two made on the condition that no additional borrowing.

Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, on the occasion of the adopted guidelines and prepares the budget for next year, said that public service is planned to increase prices by a maximum of 4 percent, starting from the month of April 2013th year. The inflow to the budget for the first 6 months of this year a satisfactory pace in all of the income basis. Expenses were lower than planned and the only income at this level is not satisfactory and is 18 percent of the proceeds from the Republic Fund for Environmental Protection. There was a reduction in these fees because it is a regulation department of the Ministry for the Environment, which reduced fees for the influence of ash as a material that threatens the environment in the city of Pozarevac.

-We filed an appropriate request to reconsider the regulation, but the influence of income on this basis, after the solutions obtained by the competent Ministry shall combine Costal, amount to 180 million dinars this year. As mayor I propose, together with the City Council and rebalancing to be done in the following parameters. All directors of public companies, which are indirect budget beneficiaries of Pozarevac, are reported on a way of realization of investment requirements contained in the following public companies: „Direkcija za izgradnju Pozarevac“, JKP „Vodovod i kanalizacija“, JP “Toplifikacija“. Submitted a report what is actually possible to complete by the end of this year and what is their assessment that the planned investments because of problem we have with public procurement and settlement of property and legal affairs, will not be able to finish. My suggestion would be to take off all the revision that is not really finish this year and to carry out the re-appropriation to where we started the investments that are important for this city and in this way to bring investment to build the end of this year. „

When the investment concerns for 2013. year, the criteria have been changed. Will finance only those investments that have a complete investment program and complete technical documentation and resolved legal-property relationships. -The investment program is not just an object. Investment program and the landscaping, connections to the heating, sewage, water, electricity, equipment and basic tools and expansion of human capacities. Program with these components can be the basis for our application to the competent ministries of the Republic of Serbia and international organizations. Only such programs can go on and it is the basis for realistic budgeting. We just follow the new industrial zone, to bring the first phase of its purpose, and to offer potential investors, both domestic and foreign, that can build. So we can solve the problem that is present not only in our city and region as a whole of Serbia to the employment of young people who have lost their jobs. As for privatization, it is clear that it was not done well but people are suffering and in any case it is the obligation that each local government has towards its citizens.

We also have a problem with charging for the services that our public companies are under republican institutions and public companies. We get this information and we informed the relevant ministries about their debts, because the citizens of Pozarevac sure, if you regularly pay their obligations, then we need to republican institutions and to react the same way. It has nothing to do with politics, but has to do with economics and I as Mayor  shall inform the competent ministries and to solve the problem appropriately. It’s not in money but in the recomposition of the duties they have toward republican institutions to local government, said Ilic.

Preschool „Ljubica Vrebalov“’ petitioned to be allowed to increase the number of children in educational groups. The City Council has given the opportunity to be of that number, 20 percent planned to increase the number of children, which means that the number of children in the youngest group, where children from 6 months to a year to seven the number of children can now have eight users, groups of one to two years from 12 to 14, from 2 to 3 years from 16 to 19, from 3 to 4 years from 20 to 24, and a group where children from 4 years to school age extends from 24 to 29 users kindergarten.