Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Dan Muzičke školeMusical School Day

Jedna od institucija u oblasti kulture grada Požarevca koja, zapaženim nastupima svojih članova širom zemlje i inostranstva, najuspešnije afirmiše stvaralaštvo i svoj zavičajni grad je Muzička škola „Stevan Mokranjac“, istaknuto je prilikom proslave 63. godišnjice ove ustanove. Svečana akademija je održana je u koncertnoj sali škole uz prisustvo gradonačelnika Miomira Ilića, zamenica gradonačelnika Vukice Vasić, predsednik Skupštine grada Požarevca Žarka Pivca, zamenika predsednika Skupštine Milića Jovanovića, člana gradskog veća zaduženog za prosvetu i kulturu Radomira Mihajlovića, direktora osnovnih i srednjih škol, predstavnika Školskog odbora, crkve, direktora ustanova u kulturi i saradnika škole.

Direktor Zoran Marić je pozdravio prisutne i podsetio na rezultate koje je tokom školske godine koja je pri kraju ova prosvetna ustanova ostvarila.

Gradonačelnik Miomir Ilić je čestitao Dan škole i izrazio zadovoljstvo što se nalazi u, kako je rekao, „Jednoj od najuspešnijih muzičkih škola u Srbiji, koja svake godine postiže vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima“. On je naglasio da rezultati škole proističu iz dugogodišnje prakse, dobre pedagoške organizacije, vaspitno – obrazovnog rada i organizacije republičkih i međunarodnih takmičenja, kao i kvalitetnog rada učenika, profesora i radnika u Požarevcu, Kostolcu, Malom Crniću, Velikom Gradištu i Kučevu, gde aktivno rade odeljenja požarevačke Muzičke škole.

– Vaša škola je ustanova sa prepoznatljivim identitetom, predstavlja dobar vaspitno kulturni model učenicima, celinom svoga rada i raznovrsnim aktivnostima, bogatim nastavnim i vannastavnim sadržajima. Planski i kontinuirano sarađuje sa Gradskom upravom i različitim relevantnim institucijama sa ciljem da učenici formiraju dobru teorisku i stručnu osnovu, razviju motivaciju za učenje i intelektualni rad kao i da se utiče na stvaranje osnove za razvoj kulturnih potreba kod učenika, rekao je gradonačelnik i istakao:

– Škola je postala kulturno i duhovno gnezdo iz koga su se vinuli mnogi stručnjaci u kulturi, nauci i obrazovanju, tako da je ona sada prestižna i prosperitetna i ponos srpske prosvete i kulture. Danas sija punim sjajem, kao predvodnik modernih škola. Učenicima nudi raznovrsne odseke i programe, daje stručna upustva o načinu njihovog korišćenja, elastična je i osposobljena za stalne promene programa. Uspešno ispunjava društveno – vaspitnu i socijalnu funkciju u muzičkom prosvečivanju mladih generacija i zato u vašu školu stižu mnoga priznanja, pohvale i nagrade sa republičkih i međunarodnih takmičenja. Vaš Dan škole je još jedna potvrda da nastavljate lepu i pozitivnu tradiciju, koja će ući u istoriju prosvete i kulture u Srbiji. S pravom možemo reći da su muzički talenti ove škole nacionalno blago o kome grad brine i stvara uslove za brži razvoj i napredovanje. O talentima moraju brinuti sve institucije – od lokalne samouprave do najviših državnih organa, posebno o deci iz osetljivih grupa, seoskoj, romskoj i siromašnoj. Grad Požarevac ima razumevanja i podržava napore škola koje rade sa talentima. Preko Fonda za nagrađivanje učenika dodeljujemo novčane nagrade učenicima koji na republičkim i međunarodnim takmičenjima osvoje jedno od prva tri mesta“. Gradonačelnik Ilić je kolektivu škole i učenicima poželeo još više nagrada i uspeha u radu.

One of the institutions in the cultural city of Pozarevac, notable performances by its members throughout the country and abroad, most successfully promotes creativity and their hometown’s music school “Stevan Mokranjac”, was highlighted during the celebration of the 63rd anniversary of this institution. Solemn Academy is held in the concert hall of the school in the presence of Mayor Miomir Ilic, Deputy Mayor Vukica Vasic, the President of the Assembly of Pozarevac Zarko Pivac, deputy chairman of the Assembly Milica Jovanovic, City Council member in charge of education and culture Radomir Mihajlovic, director of elementary and secondary schools, representatives of the school board, churches, director of cultural institutions and school employees.

 

Director Zoran Maric welcomed participants and recalled the results during the school year that was the end of this educational institution has made.

Mayor Miomir Ilic has congratulated the school and expressed his pleasure of being in, he said, “One of the most successful music schools in Serbia, which every year achieves excellent results in national and international competitions.” He emphasized that the results derived from many years of school practice, good educational organizations and educational work of the organization of republican and international competitions, as well as the quality of students, teachers and workers in Pozarevac and Kostolac, Mali Crnice, Veliko Gradiste and Kucevo, where active working class of Music School from Pozarevac.

– Your school is an institution with a distinctive identity, culture is a good educational model to students, the totality of their work and various activities, a rich academic and extracurricular events. Planned and ongoing work with City Administration and the various relevant institutions in order for students to form a good theoretical and technical basis, develop motivation for learning and intellectual work and to influence the creation of foundations for the development of the cultural needs of students, said mayor and added:

– The school has become a cultural and spiritual nest from which to soar, many experts in culture, science and education, so it’s now a prestigious and prosperous and the pride of Serbian culture and education. It shines in full splendor, as a pioneer of modern schools. Students with a variety of departments and programs, provides professional instructions  on how to use them, is elastic and capable of continuous change program. Successfully meet the educational and social function of music in educating the young generation, so in your school come many awards, honors and awards from the republican and international competitions. Your school day is yet another confirmation that continue the tradition of beautiful and positive, that will go down in history education and culture in Serbia. We can rightly say that the musical talents of the school a national treasure of which the town takes care and creates conditions for faster development and progression. The talent must worry all institutions – from local government to the highest state authorities, especially for children from vulnerable groups, rural, poor… City Pozarevac understands and supports the efforts of schools working with talent. Through Fund for awarding student award the cash prizes to students in national and international competitions, winning one of the first three places”.

Mayor Ilic wished more awards for school staff and students and success in their work.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter