Почетак » Актуелно » О Граду
 

Дан Музичке школеMusical School Day

Једна од институција у области културе града Пожаревца која, запаженим наступима својих чланова широм земље и иностранства, најуспешније афирмише стваралаштво и свој завичајни град је Музичка школа „Стеван Мокрањац“, истакнуто је приликом прославе 63. годишњице ове установе. Свечана академија је одржана је у концертној сали школе уз присуство градоначелника Миомира Илића, заменица градоначелника Вукице Васић, председник Скупштине града Пожаревца Жарка Пивца, заменика председника Скупштине Милића Јовановића, члана градског већа задуженог за просвету и културу Радомира Михајловића, директора основних и средњих школ, представника Школског одбора, цркве, директора установа у култури и сарадника школе.

Директор Зоран Марић је поздравио присутне и подсетио на резултате које је током школске године која је при крају ова просветна установа остварила.

Градоначелник Миомир Илић је честитао Дан школе и изразио задовољство што се налази у, како је рекао, „Једној од најуспешнијих музичких школа у Србији, која сваке године постиже врхунске резултате на домаћим и међународним такмичењима“. Он је нагласио да резултати школе проистичу из дугогодишње праксе, добре педагошке организације, васпитно – образовног рада и организације републичких и међународних такмичења, као и квалитетног рада ученика, професора и радника у Пожаревцу, Костолцу, Малом Црнићу, Великом Градишту и Кучеву, где активно раде одељења пожаревачке Музичке школе.

– Ваша школа је установа са препознатљивим идентитетом, представља добар васпитно културни модел ученицима, целином свога рада и разноврсним активностима, богатим наставним и ваннаставним садржајима. Плански и континуирано сарађује са Градском управом и различитим релевантним институцијама са циљем да ученици формирају добру теориску и стручну основу, развију мотивацију за учење и интелектуални рад као и да се утиче на стварање основе за развој културних потреба код ученика, рекао је градоначелник и истакао:

– Школа је постала културно и духовно гнездо из кога су се винули многи стручњаци у култури, науци и образовању, тако да је она сада престижна и просперитетна и понос српске просвете и културе. Данас сија пуним сјајем, као предводник модерних школа. Ученицима нуди разноврсне одсеке и програме, даје стручна упуства о начину њиховог коришћења, еластична је и оспособљена за сталне промене програма. Успешно испуњава друштвено – васпитну и социјалну функцију у музичком просвечивању младих генерација и зато у вашу школу стижу многа признања, похвале и награде са републичких и међународних такмичења. Ваш Дан школе је још једна потврда да настављате лепу и позитивну традицију, која ће ући у историју просвете и културе у Србији. С правом можемо рећи да су музички таленти ове школе национално благо о коме град брине и ствара услове за бржи развој и напредовање. О талентима морају бринути све институције – од локалне самоуправе до највиших државних органа, посебно о деци из осетљивих група, сеоској, ромској и сиромашној. Град Пожаревац има разумевања и подржава напоре школа које раде са талентима. Преко Фонда за награђивање ученика додељујемо новчане награде ученицима који на републичким и међународним такмичењима освоје једно од прва три места“. Градоначелник Илић је колективу школе и ученицима пожелео још више награда и успеха у раду.

One of the institutions in the cultural city of Pozarevac, notable performances by its members throughout the country and abroad, most successfully promotes creativity and their hometown’s music school “Stevan Mokranjac”, was highlighted during the celebration of the 63rd anniversary of this institution. Solemn Academy is held in the concert hall of the school in the presence of Mayor Miomir Ilic, Deputy Mayor Vukica Vasic, the President of the Assembly of Pozarevac Zarko Pivac, deputy chairman of the Assembly Milica Jovanovic, City Council member in charge of education and culture Radomir Mihajlovic, director of elementary and secondary schools, representatives of the school board, churches, director of cultural institutions and school employees.

 

Director Zoran Maric welcomed participants and recalled the results during the school year that was the end of this educational institution has made.

Mayor Miomir Ilic has congratulated the school and expressed his pleasure of being in, he said, “One of the most successful music schools in Serbia, which every year achieves excellent results in national and international competitions.” He emphasized that the results derived from many years of school practice, good educational organizations and educational work of the organization of republican and international competitions, as well as the quality of students, teachers and workers in Pozarevac and Kostolac, Mali Crnice, Veliko Gradiste and Kucevo, where active working class of Music School from Pozarevac.

– Your school is an institution with a distinctive identity, culture is a good educational model to students, the totality of their work and various activities, a rich academic and extracurricular events. Planned and ongoing work with City Administration and the various relevant institutions in order for students to form a good theoretical and technical basis, develop motivation for learning and intellectual work and to influence the creation of foundations for the development of the cultural needs of students, said mayor and added:

– The school has become a cultural and spiritual nest from which to soar, many experts in culture, science and education, so it’s now a prestigious and prosperous and the pride of Serbian culture and education. It shines in full splendor, as a pioneer of modern schools. Students with a variety of departments and programs, provides professional instructions  on how to use them, is elastic and capable of continuous change program. Successfully meet the educational and social function of music in educating the young generation, so in your school come many awards, honors and awards from the republican and international competitions. Your school day is yet another confirmation that continue the tradition of beautiful and positive, that will go down in history education and culture in Serbia. We can rightly say that the musical talents of the school a national treasure of which the town takes care and creates conditions for faster development and progression. The talent must worry all institutions – from local government to the highest state authorities, especially for children from vulnerable groups, rural, poor… City Pozarevac understands and supports the efforts of schools working with talent. Through Fund for awarding student award the cash prizes to students in national and international competitions, winning one of the first three places”.

Mayor Ilic wished more awards for school staff and students and success in their work.

Подели са другима: Facebook Twitter