Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Donatorsko veče za Dom zdravljaDonor evening for Health Center

Donatorsko veče održano je u svečanoj sali Gradskog zdanja a sredstva i konkretne donacije koje su prikupljene namenjene su realizaciji druge faze obnove i modernizacije Doma zdravlja. Uz pomoć do sada prikupljenih donacija započeti su radovi na renoviranju zgrade, obnovljen je vozni park, nabavljena nova medicinska oprema, nameštaj i uniforme, a uvodi se i sistem video nadzora.

Predstavnici Doma zdravlja i Grada Požarevca izrazili su zadovoljstvo prikupljenim donacijama. Novčane priloge, medicinsku i drugu opremu dalo je 14 preduzeća iz javnog i privatnog sektora. Konkretan iznos i prikupljenih sredstava trebalo bi da bude saopšten naknadno.

Direktor Doma zdravlja Ljubiša Jovanović kaže da je od početka godine nabavljeno jedno novo sanitetsko vozilo, defibrilator, po dva EKG aparata, inhalatora i inkubaciona seta i kompleti opreme za lekare na terenu. U toku su radovi na modernizaciji prostorija Dečjeg dispanzera i Službe hitne pomoći. U novoj hitnoj pomoći razgovori će se snimati, otkrio je Jovanović.

– Biće snimani dolazni pozivi i na taj način ćemo podići kvalitet naših uslugu. Videćemo ko zove, iz kojih razloga i kako naši lekari odgovaraju na poziv. Nabaviće se kompletan kancelarijski i medicinski nameštaj, tako da će to biti potpuno nov prostor u kojem će raditi naši lekari“, rekao je on. Druga faza modernizacije podrazumeva formiranje i opremanje stanica hitne pomoći koje su u sastavu Doma zdravlja.

Od decembra, kada je pokrenuta akcija, prioritet je bio osavremenjavanje ove službe. Pre svih, zahvaljujući sredstvima TE KO Kostolac uskoro bi trebalo bi da se završi modernizacija hitne pomoći u Kostolcu koja će prerasti u službu osposobljenu za delovanje na terenu. Do kraja meseca biće otvorena i modernizovana služba u Požarevcu.

Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević itiče da se na tome neće stati i da je krajnji cilj odgovorna i efikasna urgentna medicina u sklopu objedinjene hitne službe.

-Nastavićemo dalje osavremenjavanje naše hitne pomoći. Kada su ugroženi životi i sekundi su u pitanju, želimo da budemo na licu mesta. Ovde su i načelnik policije i direktor bolnice jer ta zajednička akcija svih službi, policije, vatrogasaca-spasilaca, hitne pomoći i bolnice uvek mora da bude na nivou“, rekao je on.

Milosavljević  je zahvalio svima koji su se do sada priključili akciji i pozvao potencijalne donatore da pomognu u skladu sa mogućnostima.Donor evening was held in the conference room of City buildings and facilities and specific donations collected are intended for realization of the second phase of reconstruction and modernization of the Health Center. With the help of donations collected so far, work began on the renovation of the building, purchased new medical equipment, furniture and uniforms and introduces a system of video surveillance.

Representatives of the Health and City of Pozarevac expressed satisfaction with the collected donations. Financial contributions, medical and other equipment provided by 14 companies from the public and private sectors. The specific amount and the funds collected should be announced later.

Director of the Health Center Ljubisa Jovanovic said that since the beginning of the year purchased a new ambulance, a defibrillator, two EKG machines, inhalers and incubation sets and sets of equipment for doctors in the field. Work is in progress on the modernization of child health facilities and emergency services. The new ambulance calls will be recorded, revealed Jovanovic.

 

– Incoming calls will be recorded and thus will raise the quality of our service. We’ll see who’s calling, the reasons why and how physicians respond to our call. Will be purchased complete office and hospital furniture, so it will be a brand new space in which to work our doctors, “ – he said. The second phase involves the formation of modernization and equipping of ambulance stations that are part of the Health Center.

Since December, when the action started, the priority was to modernize the service. First of all, thanks to funds TE Kostolac soon should be to complete the modernization of emergency in Kostolac which will evolve into a service capable of performing the operation in the field. By the end of the month will be opened and modernized service in Pozarevac.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said that the fact will not stop and that the ultimate goal of a responsible and efficient emergency medicine as part of a unifiedemergency.

-I will continue to modernize our emergency. When lives are at danger, and every second is very important, we want to be on the spot. Here is the police chief and director of the hospital because the joint action of all agencies, police, fire-rescue workers, ambulances and hospitals must always be level “ he said.

Milosavljevic thanked all those who have so far joined the action and urged potential donors to assist in compliance with the possibilities.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter