Početak » Obaveštenja
 

EH – POSTE ANALIZA EFEKATA PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA 2017. GODINU, KAO I PROGRAMA LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽAREVCA ZA PERIOD 2018-2020. GODINA.

UVOD  

U cilju stvaranja uslova za osnivanje novih preduzeća, proširenje uslova/kapaciteta za nova preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje novih proizvoda na teritoriji Grada Požarevca, kreiranje lokalnog finansijskog i administrativnog okvira za dodelu podsticaja, pozicioniranje Grada Požarevca kao snažnog privrednog centra u regionu i šire i poželjne sredine za investiranje, poslovanje i život, kao i podsticaja uvođenju novih tehnologija i inovacija u proizvodne procese u funkciji stvaranja novih vrednosti i povećanja izvoza sa teritorije Grada Požarevca,  Grad Požarevca je u protekle četiri godine doneo dva  Programa lokalnog ekonomskog razvoja i to: za period  2017.godine i za period od 2018. do 2020.godine.

Donošenjem Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Požarevca za 2017.godinu „Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 1/17) i Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevac“, br. 1/17),   Grad Požarevac   se svrstao među prva tri grada u Republici Srbiji koja su ovaj program  dodela i time  stvorili  povoljan ambijen za investiranje i  poslovno okruženje.

Nakon toga, Grad je prepoznao potrebu za donošenjem trogodišnjem programa, te je usledilo donošenje  Programa  lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine („Službeni glasnik republike Srbije“, br. 4/18). Odluke o uslovima i načinu realizacije istog donosile  su se na godišnjem nivou i to:

 • Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, a u toku 2018. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/18),
 • Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godine, a u toku 2019. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 3/19),
 • Odlukom o budžetu Grada Požarevca na ime realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018.-2020. godine a u toku 2020. godine, („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 11/20).

 

Rešenjem Gradskog veća Grada Požarevca broj 09-06-104/2017-15 od  8. juna 2017. godine, obrazovana je Komisija za nadzor, sa zadatkom da vrši kontrolu svih izveštaja dobijenih od korisnika sredstava i periodično pratiti realizaciju odobrenih projekata i ispunjenje obaveze od strane korisnika sredstava, a na osnovu izveštaja dobijenih od korisnika sredstava, kao i drugih informacija i podataka koje prikupi u postupku kontrole izvršenja ugovornih obaveza i praćenja.

 

U skladu svojim zadatkom Komisija za nadzor je sačinjavala izveštaje i informacije o kontroli izvršenja obaveza korisnika podsticajnih sredstva po osnovu ugovora koje je Grad Požarevac, kao davalac podsticajnih sredstava zaključio sa korisnicima podsticajnih sredstava, koji su usvojeni od strane Gradskog veća grada Požarevca. Na osnovu podataka dobijenih iz izveštaja i informacija Komsije za nadzor sačinjena je eh-poste analiza efekata Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, kao i Programa lokalnog ekonomsog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020.godina.

 

EH-POSTE ANALIZA EFEKATA

 

Za realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu Grad je izdvojio 17.000.000,00 dinara za dodelu različitih podsticaja privrede, a kojim su bile predviđene programske mere podeljene  na tri ključna tipa podrške privrednim aktivnostima na teritoriji Grada Požarevca: Podsticanje zapošljavanja, Privlačenje investitora i Podsticanje konkurentnosti .

Mera 1: Podsticanje zapošljavanja, je  realizovana kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2017.godinu.

Mera 2 : Privlačenje investitora je  realizovana  kroz:

2.1. Obezbeđivanjem zemljišta koje je infrastrukturno opremljeno i poslovnog prostora koji je u javnoj svojini grada,

2.2. Obezbeđivanjem zakupa na određeno vreme i opremanjem poslovnog prostora za različite namene,

2.3. Obezbeđivanjem podsticajnih sredstava za nabavku opreme (mašine, alati, ostala oprema) neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje.

Mera 3:Podsticanje konkurentnosti  se realizovala kroz podršku: 

3.1. Proizvodnih inovacija koje imaju mogućnost direktne primene i definisane koristi u lancu vrednosti proizvoda,

3.2. Podršku razvoja zadrugarstva, klastera i drugih oblika udruživanja sa ciljem zajedničkog nastupa na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca,

3.3. Dobijanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta.

 

Shodno objavljenom Javnom pozivu  za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, Grad Požarevac je zaključio tri ugovora  o dodeli podsticajnih sredstva,  a dodeljena  su sredstva u ukupnom iznosu od  4.545.458.40 dinara i to :

1) Shodno Rešenju Gradskog veća Grada Požarevca  broj 09-06-127/2017-2 od 10. jula 2017. godine  i  Ugovoru o dodeli podsticajnih sredstva u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, broj 011-40-1972/2017 od 20.9.2017. godine, koji je Grad Požarevca zaključio sa korisnikom  podsticajnih sredstva DIPROM TIM D.O.O Požarevac, dodeljena su podsticajna sredstava u ukupnom iznosu od 3.315.458,40 dinara, za meru pod nazivom:

Privlačenje investitora, koja se realizuje kroz obezbeđenje sredstava za nabavku opreme (mašine, alati, ostala oprema) neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje. Namena dodeljenog podsticaja se odnosila na  nabavku sledeće opreme, a korisnik podsticajnih sredstva je shodno, dostavljenom Biznis planu, koji je sastavni deo zaključenog Ugovora o dodeli podsticajnih sredstva, bio u obavezi da pored nabavke opreme u roku od 6 meseci od dana uplate,   zaposli 21  radnika na neodređeno vreme u fazama :

– Prva faza koja je započela od dodele podsticajnih sredstva i završila se  u narednih  16 meseci. U ovoj fazi je korisnik bio  dužan da zaposli 10 novih radnika/radnica, što je i učinjeno.  

– Druga faza je započela od 1. septembra 2018. godine i završila se 31. decembra 2019. godine. U drugoj fazi korisnik je bio dužan da zaposli 4 nova radnika/radnice. Oba obaveza je  takođe  realizovana.

-Treća faza traje do 31. decembra 2021. godine u okviru koje je dužan da zaposli novih 7 radnika/radnica.

Shodno ugovornoj obavezi, korisnik podsticajnih sredstva je takođe u obavezi  da  dostignuti broj zaposlenih  nakon realizacije projekta ne smanjuje u periodu od najmanje tri godine, kao i da zarade novozaposlenim radnicima isplaćuje redovno u skladu sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, i to u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada, za sve ugovoreno vreme

Rok za realizaciju projekta detaljno je opisan u Biznis planu koji je dostavio Korisnik podsticajnih sredstava za meru u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Požarevca za 2017. godinu pod nazivom: ”Privlačenje investitora, a za nabavku opreme neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje” je 31. decembar 2021. godine.  

 

            2) Na osnovu Rešenja Gradskog veća Grada Požarevca broj 09-06-206/2017-6 od 27. decembra 2017. godine i zaključenog Ugovora o dodeli podsticajnih sredstva, broj 011-40-504/2018 od 5. marta 2018. godine, korisniku podsticajnih sredstva AGRO -FIRM DOO  Požarevac, dodeljena su  podsticajna sredstava u ukupnom iznosu od 480.000,00 dinara, za meru u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, pod nazivom: Podsticanje konkurentnosti,  a za aktivnost: Dobijanje međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta. Ova mera nije povezana za novozapošljavanjem  radnika, a obaveze korisnika podsticajnih sredstva definisane članom 3. navedenog Ugovora. Korisnik podsticajnih sredstva je imao  obavezu da nakon uplate sredstva sprovede,  a u  roku od 8 meseci, sprovede se  potrebne aktivnosti radi realizacije projekta na uvođenju ISO 9001 standarda sistema menadžmenta kvalitetom. Korisnik podsticajnih sredstava AGRO-FIRM DOO POŽAREVAC  je u potpunosti   ispunio ugovorne obaveze shodno zaključenom Ugovoru o dodeli podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, broj 011-40-504/2018 od 5.3.2018. godine.

3) Dana 27. decembra 2017. godine Gradsko veće Grada Požarevca je donelo Rešenje broj 09-06-206/2017-5  godine  kojim se DIPROM TIM D.O.O Požarevac, dodeljuju se podsticajna sredstava u ukupnom iznosu od 750.000,00 dinara,  za meru u okviru  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017. godinu, pod nazivom: Podsticanje konkurentnosti, za aktivnost: Dobijanje međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta, a namenu: -Uvođenje HACCAP sistema, kao kreativne inovacije u preduzeću. Sa korisnikom je zaključen Ugovor o dodeli sredstva podsticaja,  broj 011-40-503/2018 od 5. marta 2018. godine , a  on je bio u obavezi da sprovede sve aktivnosti na uvođenju i sertifikaciji HACCAP sistema i to u roku od  8 meseci od dana kada je korisniku izvršena uplata sredstava. Korisnik podsticajnih sredstava DIPROM TIM D.O.O Požarevac je izvršio svoje obaveze po zaključenom ugovoru.

 

Za realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018.-2020. godine a u toku 2018. godine budžetom Grada Požarevca bila su  planirana sredstva u iznosu od   20.000.000,00 dinara, a za sledeće mere :

Mera 1: Podsticanje zapošljavanja, koja je   realizovana  kroz Lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Požarevca za 2018. godinu.

Mera 2 : Privlačenje investitora  koja se   realizuje kroz:

2.1. Obezbeđivanjem zemljišta koje je infrastrukturno opremljeno i poslovnog prostora koji je u javnoj svojini grada,

2.2. Obezbeđivanjem zakupa na određeno vreme i opremanjem poslovnog prostora za različite namene,

2.3. Obezbeđivanjem podsticajnih sredstava za nabavku opreme (mašine, alati, ostala oprema) neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje.

Mera 3:Podsticanje konkurentnosti koja se realizuje kroz podršku: 

3.1. Proizvodnih inovacija koje imaju mogućnost direktne primene i definisane koristi u lancu vrednosti proizvoda,

3.2. Podršku razvoja zadrugarstva, klastera i drugih oblika udruživanja sa ciljem zajedničkog nastupa na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca,

3.3. Dobijanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta.

 

U 2018.godini izvršeno je  plaćanje po  nastaloj obavezi za dva zaključena  ugovora o dodeli podsticajnih sredstva po Programu lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2017.godinu, a ni jedan privredni subjekat nije podneo projavu na Javni poziv za dodelu sredstva podsticaja u 2018.godinu iz razloga nedovoljne informisanosti privrednih subjekata o uslovima i načinu realizacije ovog programa, kao i zbog slabe  medijske propraćenosti. 

Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2019. godinu na ime realizacije  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018.-2020. godine a u toku 2019. godine budžetom Grada Požarevca  takođe su bila  planirana sredstva u iznosu od   20.000.000,00 dinara, za realizaciju mera koje su bile navedene i u 2018. godini.

 Shodno objavljenom Javnom pozivu  za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za 2018.-2020. godine, a u toku 2019.godine, Grad Požarevac je zaključio tri ugovora  o dodeli podsticajnih sredstva ,  a dodeljena  su sredstva u ukupnom iznosu od  a dodeljena  su sredstva u ukupnom iznosu od  7.232.788,34  dinara   i to :

1) Zaključen je Ugovoru o dodeli  podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godinu, a u toku 2019. godine, broj 011-40-1548/19 od 19.07.2019. godine, koji je Grad Požarevac zaključio sa korisnikom  podsticajnih sredstva Ustanove socijalne zaštite za penzionere i stara lica „Homoljski raj 2“ Požarevac. Za meru :Privlačenje investitora, a za   nabavku  opreme, kojom su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 1.911.530,34 dinara.  Takođe su zaključeni Aneks 1 Ugovora broj 011-40-1548/19-1 od 31.01.2020. godine i  Aneksa 2 Ugovora  broj 011-40-1548/2019-2 od 6.11.2019. godine. Korisnik  bio u obavezi da pored nabavke opreme koja je detaljno opisana u Biznis planu koji je sastavni deo Ugovora,  izvrši  fazno zapošljavanje ukupno 9 novih radnika/ranica sa teritorije Grada Požarevca  i tou tri faze.

 U prvoj  faza  koja je počela od dodele podsticajnih sredstava i završila se 31.3.2020. godine , bio je u obavezi da zaposli 5 novih radnika/radnica. Ovu obavezu korisnik je izršio.

Druga faza je započela od 01.04.2020. godine i trajala je do  30.09.2020. godine, kada je korisnik bio u obavezi da zaposli 1 novog radnik/radnica. Ovu obavezu je  takođe izvršio.

U trećoj fazi zapošljavanja korisnik je u obavezi da zaposli 3 nova radnika/radnicu a u periodu  od 01.10.2020. godine do  30.9.2021.godine. realizacija ove faze zapošljavanja je u toku.

2) Shodno Rešenju Gradskog veća Grada Požarevca  broj 09-06-80/2019-11 od 31.5.2019. godine i Ugovoru o dodeli podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018-2020. godinu, a u toku 2019. godine, broj 011-40-1549/19 od 19.07.2019. godine, koji je Grad Požarevc zaključio sa korisnikom  podsticajnih sredstva Ustanove socijalne zaštite za penzionere i stara lica „Homoljski raj 2“ Požarevac,  dodeljena su podsticajna sredstava u ukupnom iznosu od 2.667.464,00 dinara, za meru pod nazivom: Podsticanje konkurentnosti, a za tačku 2.1.: Proizvodne inovacije koje imaju mogućnost direktne primene i definisane koristi u lancu vrednosti proizvoda i tačku 2.3: Dobijanje međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta kao i poboljšanje kvaliteta upravljanja delatnošću.

Sredstva su dodeljena za sledeću namenu: za uvođenje inovacije u firmu, tj. nabavku 8 kom. specijalnih  kreveta sa podešavanjem uz pomoć  elektromotora. dodeljena su sredstva u iznosu od 1.638.464,00 dinara. Takođe su dodeljena sredstva u ukupnom iznosu od 1.029.000,00 dinara, što predstavlja 70% od iznosa po dostavljenim predračunima i to :  371.000, 00 dinara, za uvođenje HACCAP standarda, (shodno  predračunu br. 4/201, DOKOMIS na  iznos od  530.000,00 dinara) i  658.000,00 dinara, za uvođenje ISO 9001:2015 standarda sistema menadžmenta kvalitetom (shodno predračunu OQ Agencije  za konstalting i menadžment  br.  1/04/2019 na iznos od 940.000,00 dinara.). Ova mera nije povezana sa novim zapošljavanjem radnika, a korisnik podsticajnih sredstva je ugovorne obaveze   u potpunosti izvršio .

3) Shodno Rešenju Gradskog veća Grada Požarevca  broj 09-06-117/2019-30 od 18.7.2019. godine i broj 09-06-156/2019-33 od 5.11.2019  zaključen je Ugovor o dodeli podsticajnih sredstava broj 011-40-2357/19,  između Grada Požarevca, kao  Davaoca podsticajnih sredstava  i SR TRANS KOPA JANKOVIĆ MALIŠA PR , kao Korisnika podsticajnih sredstava. 

 Korisniku podsticajnih sredstva  odobrena su   sredstva u ukupnom iznosu od 2.653.794,00 dinara, bez PDV-a, za obezbeđenje sredstava za nabavku  opreme neophodne za proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje i to za nabavku  sledeće opreme: Komponenata  Fabrike betona BKS30:

 1. Koševi agregata sa traka vagom (novi)     654,10 dinara,bez PDV-a,
 2. Noseća konstrukcija 615,60 dinara, bez PDV-a,
 3. Kompresorski agregat sa kompletnom

pneumatskom instalacijom                                 560.503,95 dinara, bez PDV-a ,

 1. Prihvatni koš                                                 288,85 dinara, bez PDV-a

                                                                        ( deo od traženih 448.692,60 dinara),

 1. Trakasti transporter  000,20 dinara, bez PDV-a
 2. Elektro-instalacija 731,30 dinara, bez PDV-a

, a sve shodno specifikaciji br 5/2019 i ponudi  br.5/2019 (prethodno predračun  br. 2/R0016 ), Dušica Marjacić PR popravka ostale opreme MD Steel , Mladenovac., na ukupan iznos  od 5.915.995,00 dinara,bez PDV-a. 

 

Korisnik podsticajnih sredstva je bio u  obavezi da iz sopstvenih sredstva nabavi preostali deo opreme   Komponeta  Fabrike betona BKS30 po specifikaciji br 5/2019 i ponudi  br.5/2019 (prethodno predračun  br. 2/R0016 ), Dušica Marjacić PR popravka ostale opreme MD Steel , Mladenovac, u iznosu od 3. 262.201,00 dinara , bez  PDV-a i to:

 1. Vertikalna mešalica (remontovana)     257,25 dinara,bez PDV-a. 
 2. Skip uređaj (remontovana)                 308,00 dinara, bez PDV-a
 3. Vaga za doziranje cementa          (remontovana)    231,00 dinara, bez PDV-a
 4. Šasija (noseća konstrukcija ) (remontovana)   615,60 dinara, bez PDV-a
 5. Komandni pul (nov)                 539,00 dinara, bez PDV-a
 6. Platforme (remontovana)               846,40 dinara , bez PDV-a
 7. Prihvatni koš                                                         403,75 dinara, bez PDV-a (preostali deo  od traženih  448.692,60 dinara)

              Odobrena sredstva su dana 25.11.2019. godine  sa računa budžeta grada  Požarevc, preneta Korisniku podsticajnih sredstva na poseban namenski dinarski podračun kod Uprave za trezor, a isti je imao  obavezu da  u roku od 6 meseci izvrši nabavku navedene opreme  i dostavi  dokaz o izvršenoj nabavci navedene opreme.

Takođe je u obavezi da u  skladu sa Biznis planom koji je dostavio i koji čini sastavni deo Ugovora broj 011-40-2357/19 zaposli 10 radnika sa teritorije Grada Požarevca na neodređeno vreme u dve faze.

Prva faza počinje od dodele podsticajnih sredstava i završava se u narednih mesec dana tj. do 15.12.2019. godine u kojoj  je dužan da zaposli 8 novih radnika/radnica. Ova  faza zapošljavanja je  uspešno realizovana.

Druga faza  počinje 16.12.2019. godine a završava se 30.6.2020. godine u toku koje je dužan da zaposli 2 nova radnika/radnica i da to tako  dostignuti broj zaposlenih   nakon realizacije projekta ne smanjuje u periodu od najmanje tri godine, odnosno do 15.11.2025. godine.

  Korisnik  podsticajnih sredstva je u obavezi da nakon postizanja pune zaposlenosti, prema prethodno utvrđenom broju novozaposlenih,   svim zaposlenim radnicima isplaćuje redovno zaradu  u skladu  sa propisima kojima se uređuju radni odnosi, i to u iznosu koji je najmanje za 20% veći od minimalne zarade u Republici Srbiji propisane za mesec za koji se isplaćuje zarada.

Rok za realizaciju projekta  detaljno opisanog u Biznis planu koji je dostavio Korisnik podsticajnih sredstava je 3+3 godine tj. od  31.10.2022.godine do 30.11.2025.  godine.

Kako je u martu 2020. godine uvedeno vanredno stanje zbog pandemije Kovid -19 i time otežan rad Komisije za nadzor  to ista nije  razmatrala izveštaje korisnika podsticajnih sredstva  o realizaciji  ugovornih obaveza nabavke opreme i druge faze zapošljvanja. Od  korisnika sredstva  dobijena je informacija da su obaveze izvršene u potpunosti, te se očekuje   da ove inforamcije u što kraćem roku budu usvojene od strane Komsije za nadzor.   

U 2020. godini Odlukom o budžetu Grada Požarevca na ime realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018.-2020. godine a u toku 2020. godine bila su planirana sredstva u iznosu od 25.000.000,00 dinara. Nažalost, zbog iznenadnog izbijanja pandemije Kovida-19, sve aktivnosti na objavljivanju Javnog poziva i realizacije  Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period 2018 – 2020. godine, a u toku 2020. godine, su izostale.

 

 

 

 

TABELARNI PRIKAZ  KRETANjA  ZAPOSLENOSTI  I OSTVARENOG PRIHODA OD POREZA NA ZARADE

 

GodinaUkupan broj zaposlenih na teritoriji Grada Požarevcaostvaren prihod od poreza na zaradu
2017.21.7481.132.697.318,03
2018.22.1871.155.245.461,68
2019.22.2771.292.224.836,58
2020.22.2741.387.119.855,15

 Izvor: -podaci Odeljenja za budžet i finansije gradske uprave Grada Požarevca

             -Republički zavod za statistiku

 

U periodu od 2017. do 2019.godine ukupan broj zaposlenih na teritoriji Grada Požarevca se iz godine u godinu povećavao, da bi u 2020. godini došlo do neznatnog  smanjenja. U teškim uslovima uzrokovanim pandemijom KOVID-19 privreda u Požarevcu uspela je da održi gotovo nepromenjen nivo zaposlenosti. Podatak da je došlo do osetnog povećanja prihoda od poreza na zarade treba posmatrati dvojako iz razloga što je došlo do povećanja zarada u državnom sektoru, pre svega u sektoru zdravstva. Ipak, to ne umanjuje činjenicu da je očuvana privredna stabilnost i kupovna moć stanovništa što utiče i na ostale grane privrede u gradu (trgovina, usluge i sl.).

Z A K Lj U Č A K

 

Realizacija Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca svakako  doprinosi stvaranju povoljnog poslovnog okruženja i uslova za investiranje i otvaranje novih radnih mesta. U periodu 2017 – 2020 pokazalo se da postoji zainteresovanost privrednika za postojanjem ovakvog programa i podsticajima. Relativno mali broj dodeljenih podsticaja pokazuje i neophodnost uvođenja novih mera podrške, prilagođenih potrebama većeg broja privrednika, o čemu bi trebalo voditi računa prilikom donošenja narednog Programa lokalnog ekonomskog razvoja za Grad Požarevac.

Nepovoljna situacija uzrokovana pandemijom virusa KOVID – 19 i otežani uslovi poslovanja su dodatni podsticaj za Grad Požarevac da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne privrednike na odgovarajući način.

Konstatuje se da je potrebno da ubuduće Program lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca bude više medijski  propraćen putem različitih marketinških aktivnosti, kako bi što veći broj privrednika bio obavešten o njegovom postojanju i bio u prilici da koristi podsticaje. 

Rukovodilac

Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine

s.r. Marko Savić, dipl. Politikolog

 

Savetnica u Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine

 

s.r. Sonja Trailović, dipl. ecc

Podeli sa drugima: Facebook Twitter