Home » Announcements » About City
 

Reports on the opening of cultural and artistic societies for the distribution of funds from the city budget Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за расподелу средстава

културно-уметничким друштвима

у 2013 години

Број: 01-06-4/2013-14а

28.02.2013. године

И З В Е Ш Т А Ј

О ОТВАРАЊУ ПРИЈАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2013. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИСТИХ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013.ГОДИНЕ

  Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета

Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години

у саставу: дрМарина Николић председник комисије, члан Градског већа града Пожаревца; Драган Лазовић, чланкомисије, Центар за културу Пожаревац; Марија Влајовић чланкомисије, Центар за културу Пожаревац; Зоран Ђорђевић члан комисије, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца; Светлана Пековић , члан комисије Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца. Дана 21.02.2013. године Комисија је извршила отварање приспелих пријава културно-уметничких друштава која су регистрована и чија се делатност одвија на територији града Пожаревца, по расписаном конкурсу за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2013. години, објављеног у листу „Реч народа“ 29.01.2013.године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено је до 13.02.2013. године је на адресу Комисије стигло 8 пријава, док неблаговремених није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава број 01-06-47/2013-14а од 21.02.20. године.

II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија констатује изостанак контроле Буџетског инспектора.

III Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину („службени гласник града Пожаревца бр. 9/09) у оквиру Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 2.1 Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 93, Економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима – конкурс за финансирање програма /пројекта културно-уметничких друштава, предвиђена су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара, која ће се распоредити путем расписивања Конкурса.

С обзиром на опредељена буџетска средства и изнетих захтева достављених у пријавама, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТЕ:

5. Благовремено до13.02 2013 године, пристигле су пријаве следећих подносиоца по редоследу приспећа:

Број предмета пријаве

Назив подносиоца пријаве

Датум пријема

1. 01-40-165/2013

КУД „МЛАДОСТ“ ПОЉАНА

11.02.2013

2. 01-40-169/2013

КУД „БУБУШИНАЦ“БУБУШИНАЦ

11.02.2013

3. 01-40-191/2013

КУ„МИОДРАГ МИЉКОВИЋ -МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ

12.02.2013

4. 01-40-187/2013

КУД„МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“КЛИЧЕВАЦ

12.02.2013

5. 01-40-181/2013

КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА

12.02.2013

6. 01-40-175/2013

КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ

12.02.2013

7. 01-40-210/2013

КУД „ДР. РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ЖИВИЦА

13.02.2013

8. 01-40-206/2013

КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО

13.02.2013

1. КУД „МЛАДОСТ“ ПОЉАНА

Пријава бр. 01-40-165/2013 од 11.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

Путовање у земљи и набавка ношње

Путовање у земљи:……………………………….. 60.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 510.000,00

Набавка ношње:……………………………………368.000,00

Износ тражених средстава :…………………..938.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 60.000,00

– Путовања у иностранство .50.000,00

– Набавка ношње:………………….. 130.000,00

Одобрена средства:……………… 240.000,00

Напомена: Недостаје извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012.годину и финансијски извештај за 2012. годину.

2. КУД „БУБУШИНАЦ“ БУБУШИНАЦ

Пријава бр. 01-40-169/2013 од 11.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада за 2013. годину и пописна листа за 2012.годину

Путовања у земљи и иностранству: …….517.000,00

Набавка ношње:……………………………………149.000,00

Износ тражених средстава :…………………..659.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 80.000,00

– Набавка ношње: ……………………80.000,00

Одобрена средства:……………… 160.000,00

Напомена: Комплетна документација

3. КУД „МИОДРАГ МИЉКОВИЋ-МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ

Пријава бр. 01-40-191/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада и попис средстава које требује по ставкама.

Путовање у земљи:……………………………….300.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 180.000,00

Набавка ношње:……………………………………200.000,00

Износ тражених средстава :…………………..680.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 70.000,00

– Путовања у иностранство ……..90.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..50.000,00

Одобрена средства:……………… 210.000,00

Напомена: Документација комплетна.

4. КУД „МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“ КЛИЧЕВАЦ

Пријава бр. 01-40-187/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

НЕМА.

Путовање у земљи:…………………………………50.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 250.000,00

Набавка ношње:……………………………………..50.000,00

Износ тражених средстава :…………………..350.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 50.000,00

– Путовања у иностранство ……..75.000,00

Одобрена средства:……………… 125.000,00

Напомена: Нема изјаве председника КУД-а о утрошеним средствима и попис утрошених средстава за 2012. годину и нема план рада за 2013. годину

5. КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА

Пријава бр. 01-40-181/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада, попис ношње и изјава о утрошеним средствима.

Путовање у земљи:……………………………….365.900,00

Фестивал у Лучици и котизације:…………100.000,00

Набавка ношње:……………………………………323.200,00

Износ тражених средстава :…………………..789.100,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 80.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..80.000,00

Одобрена средства:……………… 160.000,00

Напомена: Нема фотокопију ПИБ-а, има додатних 28.000,00 динара од прошле године.

6. КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ

Пријава бр. 01-40-175/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада за 2013 годину, попис ношње и изјава о утрошеним средствима за 2012. годину.

Путовање у земљи:……………………………….85.000,00

Путовања у иностранству:…………………….60.000,00

Набавка ношње:……………………………………80.000,00

Опремање просторија (намештај)………..200.000,00

Износ тражених средстава :………………...425.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 85.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..80.000,00

Одобрена средства:……………… 165.000,00

Напомена: Документација комплетна.

    1. КУД „Др РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ ЖИВИЦА

Пријава бр. 01-40-206/2013 од 13.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада, финансијски план за 2013. годину и изјава председника КУД-а о утрошеним средствима.

Путовање у земљи:……………………………….140.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 130.000,00

Набавка ношње:……………………………………252.000,00

Износ тражених средстава :…………………..522.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 70.000,00

– Путовања у иностранство ……..60.000,00

– Набавка ношње:…………………….100.000,00

Одобрена средства:………………. 230.000,00

Напомена: Документација комплетна.

8. КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО

Пријава бр. 01-40-206/2013 од 13.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

Извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012. годину и попис ношње.

Путовање у земљи:…………………………………60.000,00

Путовања у иностранству:…………………….150.000,00

Набавка ношње:……………………………………150.000,00

Износ тражених средстава :………………...360.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 60.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..50.000,00

-Путовања у иностранство ……100.000,00

Одобрена средства:……………. 210.000,00

Напомена:Нема план рада и финансијски план за 2013. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Путовање и учешће на манифестацијама у земљи и иностранству има за циљ окупљање, неговање традиције и одрживост културног наслеђа са ових простора, такође, набавка народних ношњи је нешто чему би требало дати приоритет, с обзиром на то да је неопходна за делатност КУД-ова, као и за квалитетно представљање на манифестацијама. Остале активности не могу се прихватити због недостатка средстава али и намене.

Share: Facebook Twitter