Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društava za raspodelu sredstava iz budžeta grada PožarevcaReports on the opening of cultural and artistic societies for the distribution of funds from the city budget Pozarevac

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za raspodelu sredstava

kulturno-umetničkim društvima

u 2013 godini

Broj: 01-06-4/2013-14a

28.02.2013. godine

I Z V E Š T A J

O OTVARANjU PRIJAVA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI SA PREDLOGOM ZA FINASIRANjE AKTIVNOSTI ISTIH, PO RASPISANOM KONKURSU U NEDELjNOM LISTU „REČ NARODA“ OD 29.01.2013.GODINE

  Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društava za raspodelu sredstava iz budžeta

Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini

u sastavu: drMarina Nikolić predsednik komisije, član Gradskog veća grada Požarevca; Dragan Lazović, člankomisije, Centar za kulturu Požarevac; Marija Vlajović člankomisije, Centar za kulturu Požarevac; Zoran Đorđević član komisije, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca; Svetlana Peković , član komisije Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca. Dana 21.02.2013. godine Komisija je izvršila otvaranje prispelih prijava kulturno-umetničkih društava koja su registrovana i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca, po raspisanom konkursu za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2013. godini, objavljenog u listu „Reč naroda“ 29.01.2013.godine.

Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Blagovremeno je do 13.02.2013. godine je na adresu Komisije stiglo 8 prijava, dok neblagovremenih nije bilo.

I Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava broj 01-06-47/2013-14a od 21.02.20. godine.

II Po izvršenom pregledu blagovremenih prijava Komisija konstatuje izostanak kontrole Budžetskog inspektora.

III Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu („službeni glasnik grada Požarevca br. 9/09) u okviru Razdela 1 – Gradonačelnik i Gradsko veće, Glava 2.1 Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 93, Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima – konkurs za finansiranje programa /projekta kulturno-umetničkih društava, predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, koja će se rasporediti putem raspisivanja Konkursa.

S obzirom na opredeljena budžetska sredstva i iznetih zahteva dostavljenih u prijavama, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca DELIMIČNO PRIHVATE:

5. Blagovremeno do13.02 2013 godine, pristigle su prijave sledećih podnosioca po redosledu prispeća:

Broj predmeta prijave

Naziv podnosioca prijave

Datum prijema

1. 01-40-165/2013

KUD „MLADOST“ POLjANA

11.02.2013

2. 01-40-169/2013

KUD „BUBUŠINAC“BUBUŠINAC

11.02.2013

3. 01-40-191/2013

KU„MIODRAG MILjKOVIĆ -MIDGA“ ĆIRIKOVAC

12.02.2013

4. 01-40-187/2013

KUD„MILENKO STOJKOVIĆ“KLIČEVAC

12.02.2013

5. 01-40-181/2013

KUD „MILOŠ SAVIĆ“ LUČICA

12.02.2013

6. 01-40-175/2013

KUD „BRADARAC“ BRADARAC

12.02.2013

7. 01-40-210/2013

KUD „DR. RAŠA LAZAREVIĆ“ŽIVICA

13.02.2013

8. 01-40-206/2013

KUD „BOŽIDAR DIMITRIJEVIĆ KOZICA“ DRMNO

13.02.2013

1. KUD „MLADOST“ POLjANA

Prijava br. 01-40-165/2013 od 11.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Putovanje u zemlji i nabavka nošnje

Putovanje u zemlji:……………………………….. 60.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 510.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………368.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..938.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 60.000,00

– Putovanja u inostranstvo .50.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. 130.000,00

Odobrena sredstva:……………… 240.000,00

Napomena: Nedostaje izveštaj predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima za 2012.godinu i finansijski izveštaj za 2012. godinu.

2. KUD „BUBUŠINAC“ BUBUŠINAC

Prijava br. 01-40-169/2013 od 11.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada za 2013. godinu i popisna lista za 2012.godinu

Putovanja u zemlji i inostranstvu: …….517.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………149.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..659.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 80.000,00

– Nabavka nošnje: ……………………80.000,00

Odobrena sredstva:……………… 160.000,00

Napomena: Kompletna dokumentacija

3. KUD „MIODRAG MILjKOVIĆ-MIDGA“ ĆIRIKOVAC

Prijava br. 01-40-191/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada i popis sredstava koje trebuje po stavkama.

Putovanje u zemlji:……………………………….300.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 180.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………200.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..680.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 70.000,00

– Putovanja u inostranstvo ……..90.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..50.000,00

Odobrena sredstva:……………… 210.000,00

Napomena: Dokumentacija kompletna.

4. KUD „MILENKO STOJKOVIĆ“ KLIČEVAC

Prijava br. 01-40-187/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

NEMA.

Putovanje u zemlji:…………………………………50.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 250.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………..50.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..350.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 50.000,00

– Putovanja u inostranstvo ……..75.000,00

Odobrena sredstva:……………… 125.000,00

Napomena: Nema izjave predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima i popis utrošenih sredstava za 2012. godinu i nema plan rada za 2013. godinu

5. KUD „MILOŠ SAVIĆ“ LUČICA

Prijava br. 01-40-181/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada, popis nošnje i izjava o utrošenim sredstvima.

Putovanje u zemlji:……………………………….365.900,00

Festival u Lučici i kotizacije:…………100.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………323.200,00

Iznos traženih sredstava :…………………..789.100,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 80.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..80.000,00

Odobrena sredstva:……………… 160.000,00

Napomena: Nema fotokopiju PIB-a, ima dodatnih 28.000,00 dinara od prošle godine.

6. KUD „BRADARAC“ BRADARAC

Prijava br. 01-40-175/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada za 2013 godinu, popis nošnje i izjava o utrošenim sredstvima za 2012. godinu.

Putovanje u zemlji:……………………………….85.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………….60.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………80.000,00

Opremanje prostorija (nameštaj)………..200.000,00

Iznos traženih sredstava :………………...425.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 85.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..80.000,00

Odobrena sredstva:……………… 165.000,00

Napomena: Dokumentacija kompletna.

    1. KUD „Dr RAŠA LAZAREVIĆ“ ŽIVICA

Prijava br. 01-40-206/2013 od 13.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada, finansijski plan za 2013. godinu i izjava predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima.

Putovanje u zemlji:……………………………….140.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 130.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………252.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..522.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 70.000,00

– Putovanja u inostranstvo ……..60.000,00

– Nabavka nošnje:…………………….100.000,00

Odobrena sredstva:………………. 230.000,00

Napomena: Dokumentacija kompletna.

8. KUD „BOŽIDAR DIMITRIJEVIĆ KOZICA“ DRMNO

Prijava br. 01-40-206/2013 od 13.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Izveštaj predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima za 2012. godinu i popis nošnje.

Putovanje u zemlji:…………………………………60.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………….150.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………150.000,00

Iznos traženih sredstava :………………...360.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 60.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..50.000,00

-Putovanja u inostranstvo ……100.000,00

Odobrena sredstva:……………. 210.000,00

Napomena:Nema plan rada i finansijski plan za 2013. godinu

OBRAZLOŽENjE: Putovanje i učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu ima za cilj okupljanje, negovanje tradicije i održivost kulturnog nasleđa sa ovih prostora, takođe, nabavka narodnih nošnji je nešto čemu bi trebalo dati prioritet, s obzirom na to da je neophodna za delatnost KUD-ova, kao i za kvalitetno predstavljanje na manifestacijama. Ostale aktivnosti ne mogu se prihvatiti zbog nedostatka sredstava ali i namene.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD POŽAREVAC

Komisija za raspodelu sredstava

kulturno-umetničkim društvima

u 2013 godini

Broj: 01-06-4/2013-14a

28.02.2013. godine

I Z V E Š T A J

O OTVARANjU PRIJAVA KULTURNO-UMETNIČKIH DRUŠTAVA ZA RASPODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2013. GODINI SA PREDLOGOM ZA FINASIRANjE AKTIVNOSTI ISTIH, PO RASPISANOM KONKURSU U NEDELjNOM LISTU „REČ NARODA“ OD 29.01.2013.GODINE

  Izveštaj o otvaranju prijava kulturno-umetničkih društava za raspodelu sredstava iz budžeta

Komisija za raspodelu sredstava kulturno-umetničkim društvima u 2013 godini

u sastavu: drMarina Nikolić predsednik komisije, član Gradskog veća grada Požarevca; Dragan Lazović, člankomisije, Centar za kulturu Požarevac; Marija Vlajović člankomisije, Centar za kulturu Požarevac; Zoran Đorđević član komisije, Odeljenje za društvene delatnosti Gradske uprave grada Požarevca; Svetlana Peković , član komisije Odeljenje za opštu upravu i skupštinske poslove Gradske uprave grada Požarevca. Dana 21.02.2013. godine Komisija je izvršila otvaranje prispelih prijava kulturno-umetničkih društava koja su registrovana i čija se delatnost odvija na teritoriji grada Požarevca, po raspisanom konkursu za raspodelu sredstava za kulturno-umetnička društva u 2013. godini, objavljenog u listu „Reč naroda“ 29.01.2013.godine.

Rok za prijavu bio je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa.

Blagovremeno je do 13.02.2013. godine je na adresu Komisije stiglo 8 prijava, dok neblagovremenih nije bilo.

I Sastavni deo ovog izveštaja je Zapisnik o otvaranju prijava broj 01-06-47/2013-14a od 21.02.20. godine.

II Po izvršenom pregledu blagovremenih prijava Komisija konstatuje izostanak kontrole Budžetskog inspektora.

III Odlukom o budžetu grada Požarevca za 2013. godinu („službeni glasnik grada Požarevca br. 9/09) u okviru Razdela 1 – Gradonačelnik i Gradsko veće, Glava 2.1 Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 93, Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima – konkurs za finansiranje programa /projekta kulturno-umetničkih društava, predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara, koja će se rasporediti putem raspisivanja Konkursa.

S obzirom na opredeljena budžetska sredstva i iznetih zahteva dostavljenih u prijavama, Komisija predlaže da se prijave sledećih podnosioca DELIMIČNO PRIHVATE:

5. Blagovremeno do13.02 2013 godine, pristigle su prijave sledećih podnosioca po redosledu prispeća:

Broj predmeta prijave

Naziv podnosioca prijave

Datum prijema

1. 01-40-165/2013

KUD „MLADOST“ POLjANA

11.02.2013

2. 01-40-169/2013

KUD „BUBUŠINAC“BUBUŠINAC

11.02.2013

3. 01-40-191/2013

KU„MIODRAG MILjKOVIĆ -MIDGA“ ĆIRIKOVAC

12.02.2013

4. 01-40-187/2013

KUD„MILENKO STOJKOVIĆ“KLIČEVAC

12.02.2013

5. 01-40-181/2013

KUD „MILOŠ SAVIĆ“ LUČICA

12.02.2013

6. 01-40-175/2013

KUD „BRADARAC“ BRADARAC

12.02.2013

7. 01-40-210/2013

KUD „DR. RAŠA LAZAREVIĆ“ŽIVICA

13.02.2013

8. 01-40-206/2013

KUD „BOŽIDAR DIMITRIJEVIĆ KOZICA“ DRMNO

13.02.2013

1. KUD „MLADOST“ POLjANA

Prijava br. 01-40-165/2013 od 11.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Putovanje u zemlji i nabavka nošnje

Putovanje u zemlji:……………………………….. 60.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 510.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………368.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..938.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 60.000,00

– Putovanja u inostranstvo .50.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. 130.000,00

Odobrena sredstva:……………… 240.000,00

Napomena: Nedostaje izveštaj predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima za 2012.godinu i finansijski izveštaj za 2012. godinu.

2. KUD „BUBUŠINAC“ BUBUŠINAC

Prijava br. 01-40-169/2013 od 11.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada za 2013. godinu i popisna lista za 2012.godinu

Putovanja u zemlji i inostranstvu: …….517.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………149.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..659.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 80.000,00

– Nabavka nošnje: ……………………80.000,00

Odobrena sredstva:……………… 160.000,00

Napomena: Kompletna dokumentacija

3. KUD „MIODRAG MILjKOVIĆ-MIDGA“ ĆIRIKOVAC

Prijava br. 01-40-191/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada i popis sredstava koje trebuje po stavkama.

Putovanje u zemlji:……………………………….300.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 180.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………200.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..680.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 70.000,00

– Putovanja u inostranstvo ……..90.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..50.000,00

Odobrena sredstva:……………… 210.000,00

Napomena: Dokumentacija kompletna.

4. KUD „MILENKO STOJKOVIĆ“ KLIČEVAC

Prijava br. 01-40-187/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

NEMA.

Putovanje u zemlji:…………………………………50.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 250.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………..50.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..350.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 50.000,00

– Putovanja u inostranstvo ……..75.000,00

Odobrena sredstva:……………… 125.000,00

Napomena: Nema izjave predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima i popis utrošenih sredstava za 2012. godinu i nema plan rada za 2013. godinu

5. KUD „MILOŠ SAVIĆ“ LUČICA

Prijava br. 01-40-181/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada, popis nošnje i izjava o utrošenim sredstvima.

Putovanje u zemlji:……………………………….365.900,00

Festival u Lučici i kotizacije:…………100.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………323.200,00

Iznos traženih sredstava :…………………..789.100,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 80.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..80.000,00

Odobrena sredstva:……………… 160.000,00

Napomena: Nema fotokopiju PIB-a, ima dodatnih 28.000,00 dinara od prošle godine.

6. KUD „BRADARAC“ BRADARAC

Prijava br. 01-40-175/2013 od 12.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada za 2013 godinu, popis nošnje i izjava o utrošenim sredstvima za 2012. godinu.

Putovanje u zemlji:……………………………….85.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………….60.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………80.000,00

Opremanje prostorija (nameštaj)………..200.000,00

Iznos traženih sredstava :………………...425.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 85.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..80.000,00

Odobrena sredstva:……………… 165.000,00

Napomena: Dokumentacija kompletna.

    1. KUD „Dr RAŠA LAZAREVIĆ“ ŽIVICA

Prijava br. 01-40-206/2013 od 13.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Plan rada, finansijski plan za 2013. godinu i izjava predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima.

Putovanje u zemlji:……………………………….140.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………… 130.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………252.000,00

Iznos traženih sredstava :…………………..522.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 70.000,00

– Putovanja u inostranstvo ……..60.000,00

– Nabavka nošnje:…………………….100.000,00

Odobrena sredstva:………………. 230.000,00

Napomena: Dokumentacija kompletna.

8. KUD „BOŽIDAR DIMITRIJEVIĆ KOZICA“ DRMNO

Prijava br. 01-40-206/2013 od 13.02.2013. godine,

Plan i program – projekat za raspodelu sredstava:

Izveštaj predsednika KUD-a o utrošenim sredstvima za 2012. godinu i popis nošnje.

Putovanje u zemlji:…………………………………60.000,00

Putovanja u inostranstvu:…………………….150.000,00

Nabavka nošnje:……………………………………150.000,00

Iznos traženih sredstava :………………...360.000,00 dinara

Predlog komisije da se odobre sredstva za sledeće aktivnosti:

– Putovanja u zemlji:……………….. 60.000,00

– Nabavka nošnje:………………….. ..50.000,00

-Putovanja u inostranstvo ……100.000,00

Odobrena sredstva:……………. 210.000,00

Napomena:Nema plan rada i finansijski plan za 2013. godinu

OBRAZLOŽENjE: Putovanje i učešće na manifestacijama u zemlji i inostranstvu ima za cilj okupljanje, negovanje tradicije i održivost kulturnog nasleđa sa ovih prostora, takođe, nabavka narodnih nošnji je nešto čemu bi trebalo dati prioritet, s obzirom na to da je neophodna za delatnost KUD-ova, kao i za kvalitetno predstavljanje na manifestacijama. Ostale aktivnosti ne mogu se prihvatiti zbog nedostatka sredstava ali i namene.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter