Home » Announcements » Public access for planning documents
 

(Srpski) Јавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за проширење комплекса за произвдоњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на кат. парц. 9452/1 К.О. Пожаревац

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/19) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за проширење комплекса за производњу кондиторских производа – доградња постојећег и изградња новог објекта, у Пожаревцу, на к.п.бр. 9452/1 КО Пожаревац, урађен од стране „IDEST“ Д.О.О. из Крагујевца. Одговорни урбаниста је Ивана Обрадовић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 1391 13.

Инвеститор урбанистичког пројекта је „AWLL Communications“д.о.о. из Београда, ул. Владимира Митровића бр. 15.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 13.08.2019. године, закључно са 20.08.2019. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-664.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Share: Facebook Twitter