Home » Announcements
 

(Srpski) Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 09 operateru Rahmani Turkijan PR radnja za sakupljanje otpada „Violeta 012“ ul. Karađorđeva br. 11 iz Kostolca

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

GRADSKA UPRAVA

Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odsek za poljoprivredu i zaštitu životne sredine

ul. Drinska br. 2

12000 Požarevac

O B A V E Š T E Nj E

Nadležni organ obaveštava javnost da je doneto Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 09 operateru Rahmani Turkijan PR radnja za sakupljanje otpada „Violeta 012“ ul. Karađorđeva br. 11 iz Kostolca. 

                Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Požarevca, u skladu sa članom 59,  60, 69  i članom 70. Zakona o upravljanju otpadom („Sl. Glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. Zakon) objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 09 od 31.12.2019. godine operateru Rahmani Turkijan PR radnja za sakupljanje otpada „Violeta 012“ ul. Karađorđeva br. 11 iz Kostolca. a po podnetom Zahtevu broj: 14-501-280/2019 od 13.12.2019. godine za izdavanje dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji grada Požarevca.

Aktivnosti koje navedeni operater preduzima u okviru sakupljanja neopasnog otpada su sakupljanje papirne, kartonske, plastične i metalne (aluminijumske limenke)  – ambalaže na teritoriji grada Požarevca.

Po sakupljanju navedenog neopasnog otpada na teritoriji grada Požarevca isti odmah predaje ovlašćenom operateru sa kojim ima sklopljen Ugovor (važeći) o poslovno tehničkoj saradnji.

Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite životne sredine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema rešenja, a preko ovog organa, sa taksom od 480,00 dinara uplaćenom na račun 840-742221843-57 sa pozivom na broj 97, dokaz o uplati takse dostaviti u prilogu žalbe.

                Uvid  u doneto Rešenje o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada broj: 09 od 31.12.2019. godine operateru Rahmani Turkijan PR radnja za sakupljanje otpada „Violeta 012“ ul. Karađorđeva br. 11 iz Kostolca ,  može se izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova u kancelariji broj 115 (na spratu), U NAREDIH 15 DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA NA SAJTU GRADA POŽAREVCA, kontakt telefon: 012/539-726, e-mail: mvasic@pozarevac.rs Gradska uprava grada Požarevca ul. Drinska br. 2 u Požarevcu.

U Požarevcu, 31.12.2019. godine

Share: Facebook Twitter