Почетак » Обавештења
 

Обавештење о донетом Решењу о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада број: 09 оператеру Рахмани Туркијан ПР радња за сакупљање отпада „Виолета 012“ ул. Карађорђева бр. 11 из Костолца

Република Србија

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за локални економски развој,

пољопривреду и заштиту животне средине

Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине

ул. Дринска бр. 2

12000 Пожаревац

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Надлежни орган обавештава јавност да је донето Решење о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада број: 09 оператеру Рахмани Туркијан ПР радња за сакупљање отпада „Виолета 012“ ул. Карађорђева бр. 11 из Костолца. 

                Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Пожаревца, у складу са чланом 59,  60, 69  и чланом 70. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. Закон) објављује Обавештење о донетом Решењу о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада број: 09 од 31.12.2019. године оператеру Рахмани Туркијан ПР радња за сакупљање отпада „Виолета 012“ ул. Карађорђева бр. 11 из Костолца. а по поднетом Захтеву број: 14-501-280/2019 од 13.12.2019. године за издавање дозволе за сакупљање неопасног отпада на територији града Пожаревца.

Активности које наведени оператер предузима у оквиру сакупљања неопасног отпада су сакупљање папирне, картонске, пластичне и металне (алуминијумске лименке)  – амбалаже на територији града Пожаревца.

По сакупљању наведеног неопасног отпада на територији града Пожаревца исти одмах предаје овлашћеном оператеру са којим има склопљен Уговор (важећи) о пословно техничкој сарадњи.

Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема решења, а преко овог органа, са таксом од 480,00 динара уплаћеном на рачун 840-742221843-57 са позивом на број 97, доказ о уплати таксе доставити у прилогу жалбе.

                Увид  у донето Решење о издавању дозволе за сакупљање неопасног отпада број: 09 од 31.12.2019. године оператеру Рахмани Туркијан ПР радња за сакупљање отпада „Виолета 012“ ул. Карађорђева бр. 11 из Костолца ,  може се извршити сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова у канцеларији број 115 (на спрату), У НАРЕДИХ 15 ДАНА ОД ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА НА САЈТУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, контакт телефон: 012/539-726, e-mail: mvasic@pozarevac.rs Градскa управa града Пожаревца ул. Дринска бр. 2 у Пожаревцу.

У Пожаревцу, 31.12.2019. године

Подели са другима: Facebook Twitter