Home » Градска управа » Одељење за послове локалне пореске администрације
 

Department of local tax administration

ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Начелник Одељења: Душанка Беговић

e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs

Тел: 012/539-773

 

Руководи радом одељења. Организује и прати континуирано, благовремено и ефикасно извршавање послова из делокруга одељења  у складу са прописима. Пружа потребну стручну помоћ у извршавању најсложенијих послова из делокруга одељења. Одговоран је за благовремено, правилно и законито обављање послова  из делокруга одељења.

Одељење локалне пореске администрације обавља следеће послове:

–  води порески поступак (утврђивање, наплату и контролу) за локалне јавне приходе; 

–  врши утврђивање изворних прихода Града решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом;

–  врши теренску и кацеларијску контролу ради провере утврђених законитости испуњавања пореске обавезе по основу локалних јавних прихода у складу са законом,

–  води базу података – регистар обвезника изворних прихода ;

–  врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода у складу са законом ,

–  води првостепени управни поступак по жалбама пореских обвезника изјављеним против управних аката донетих у пореском поступку;

–  води пореско књиговодство за локалне јавне приходе сагласно закону;

–  издаје уверења и потврде о чињеницама о којима води службену евиденцију;

–  пружа стручну и правну помоћ пореским обвезницима по основу локалних јавних прихода у складу са законом и кодексом понашања запослених у локалној самоуправи;

–  обавља и друге послове у складу са законом, актима Скупштине Града, Градоначелнка, Градског већа и Начелника градске управе.

У оквиру Одељења локалне пореске администрације постоје два одсека и то:

А. ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ И КОНТРОЛУ

Шеф одсека: Бошко Спасовић

e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-760

 

Руководи одсеком и организује припреме и благовремено и законито извршавање послова утврђивања локалних јавних прихода решењем по основу локалних јавних прихода; организује и прати достављање решења о утврђивању локалних јавних прихода и књижење задужења и уплата у пореском књиговодству за локалне јавне приходе; организује и прати извршавање послова канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода; непосредно организује и учествује у изради методолошких упутстава у вези пријема и обраде пореских пријава, канцеларијске и теренске пореске контроле локалних јавних прихода; пружа стручну помоћ пореским обвезницима, опредељује захтев за израду, измену и допуну софтверских подршки за пријем и обраду,  књижење и  канцеларијску и теренску контролу локалних јавних прихода; организује и прати израду свих извештаја у вези утврђивања и контроле локалних јавних прихода.

 

А.2. ИНСПЕКТОР КАНЦЕЛАРИЈСКЕ И ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ

Порески инспектори: Катарина Симонић и СањаПајић

e-mail: ksimonic(@)pozarevac.rs;  spajic(@)pozarevac .rs

Телефон: 012/539-777, 012/539-774

   У складу са законом обавља послове законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних јавних прихода; припрема нацрт решења којим се налаже отклањање утврђених неправилности у поступку контроле; контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода решењем; учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних прихода; пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење пореске обавезе; учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за пореску контролу локалних јавних прихода; припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода; обавља и друге послове по налогу руководиоца.

А.3. ПОРЕСКИ КОНТРОЛОР

Порески контролор: Светлана Рашула и Јелена Ракочевић

e-mail: srasula(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-772

          Прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за локалне јавне приходе за које се решењем утврђује обавеза;  прима, обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину физичких лица; ажурира базу података пореза на имовину физичких лица; накнаду за коришћење грађевинског земљишта и друге локалне јавне приходе, припрема базу података за штампу решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица и других локалних јавних прихода које администрира одељење; припрема решење о утврђивању пореза на имовину физичких лица за достављање и води евиденцију о току достављања; појединачно уноси податак о датуму достављања решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица; обрађује и уноси податке ради утврђивања накнаде за коришћење грађевинског земљишта и других накнада; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

А.5. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ

Административно-технички радник: Јелена Лекић

e-mail: jlekic(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-771

 Обавља  административно-техничке послове за потребе Одељења и њеног руководиоца.

Б. ОДСЕК ЗА НАПЛАТУ, ПОРЕСКО КЊИГОВОДСТВО И ИЗВЕШТАВАЊЕ

Телефон: 012/539-773

         Одсек за наплату и пореско књиговодство: организује и врши израду планова редовне и принудне наплате локалних јавних прихода и прати њихово извршење; организује и учествује у изради методолошког упутства за редовну и принудну наплату локалних јавних прихода; организује и учествује у изради методолошког упутства и других упутстава за пореско књиговодство; организује и учествује и координирању и праћењу послова и поступака израде пореског завршног рачуна, обраде и састављања информација и извештаја за потребе Пореске управе и органа локалне самоуправе; организује и учествује у дефинисању захтева за израду и измене и допуне софтвера за потребе наплате и пореског рачуноводства; прати и усмерава одлучивање по поднетим захтевима за прекњижавање и повраћај локалних јавних прихода; организује и прати благовремено и законито извршавање послова у вези распореда наплаћених локалних јавних прихода; организује и учествује у дефинисању шема књижења; непосредно организује и учествује у пословима праћења тачности и ажурности пореског књиговодства.

Б.2. ВИШИ ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ

Виши порески извршитељ: Вељко Голубовић

e-mail: vgolubovic(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-776

             Предузима мере ради обезбеђења наплате пореског дуга установљавањем заложног права на покретним стварима и непокретности пореског обвезника; припрема нацрте решења о принудној наплати; води поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних јавних прихода; води првостепени поступак по изјављеним жалбама; извршава послове редовне и принудне наплате у складу са законом; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

Б.3. ПОРЕСКИ ИЗВРШИТЕЉ

Порески извршитељ: Бојан Бергер

e-mail: bberger(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-771

             Спроводи поступак принудне наплате локалних јавних прихода из покретних ствари, готовог новца, новчаних и неновчаних потраживања пореског обвезника у складу са законом; прибавља информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Б.4. ПОСЛОВИ ПОРЕСКОГ КЊИГОВОДСТВА 

Радник на пословима пореске евиденције: Јасна Зеленовић

e-mail: jzelenovic(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-776

            Врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења; врши унос (књижење) исправних књиговодствених докумената; даје обавештења пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе; прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних прихода; обрађује захтеве и припрема уверења; припрема извештаје у вези пореског књиговодства локалних јавних прихода; учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне јавне приходе; разматра и припрема одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање средстава; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

 Б.5. ИТ АДМИНИСТРАТОР

ИТ Администратор: Велимир Цветковић

e-mail: cvetkovic(@)pozarevac.rs

Телефон: 012/539-775

         Спроводи процедуру стартовања и искључивања рачунског система; стара се о заштити базе података и архивирању података у складу са прописима; врши контролу приступа рачунарском систему; инсталира софтвере и упућује запослене у његову правилну примену, као и све његове измене и допуне; контролише правилну примену корисничких упутстава; врши техничке припреме базе података за масовну обраду у поступку утврђивања локалних јавних прихода решењем; обрађује податке у циљу састављања извештаја; отклања застоје у раду опреме; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Share: Facebook Twitter