Početak » Gradska uprava » Odeljenje lokalne poreske administracije
 

Odeljenje lokalne poreske administracije

Rukovodilac odeljenja: Boško Spasović

e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs

Tel: 012/539-760

Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja poslove koji se odnose na:

 • poslove lokalne poreske administracije, utvrđivanja izvornih prihoda Grada, poslove vođenja knjigovodstva izvornih prihoda Grada, poslove kancelarijske i terenske kontrole i naplate izvornih prihoda Grada,
 • poslove pokretanja i vođenja prvostepenog prekršajnog postupka za učinjene poreske prekršaje iz oblasti izvornih prihoda, poslove prvostepenog postupka po izjavljenim žalbama poreskih obveznika; vođenje ponovnog postupka po poništenim upravnim aktima; pružanje pravne pomoći nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i drugim organizacionim jedinicama lokalne poreske administracije;
 • prijem, obradu, kontrolu i unos podataka iz poreskih prijava;
 • donošenje rešenja o utvrđivanju obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda za koje nije propisano da ih sam poreski obveznik utvrđuje;
 • evidentiranje utvrđene poreske obaveze u poreskom knjigovodstvu lokalne poreske administracije, u skladu sa propisima;
 • knjiženje izvršenih uplata po osnovu lokalnih javnih prihoda; vođenje jedinstvenog poreskog knjigovodstva za lokalne javne prihode; primenu jedinstvenih standarda, definicija, klasifikacija i nomenklatura kodiranja podataka i tehniku obrade u skladu sa jedinstvenim informacionim sistemom za lokalne javne prihode; pripremu metodoloških uputstava za jednoobraznu primenu propisa iz oblasti lokalnih javnih prihoda;
 • kancelarijske i terenske poreske kontrole zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze koje se utvrđuju rešenjem lokalne poreske administracije;
 • obezbeđenje naplate poreske obaveze;
 • poslove redovne i prinudne naplate, odlaganja plaćanja poreskog duga;
 • pokretanje postupka stečaja;
 • podnošenje zahteva za pokretanje poreskog prekršajnog postupka;
 • dostavljanje izveštaja sa dokazima Poreskoj policiji, kada postoje osnovi sumnje da je izvršeno poresko krivično delo;
 • davanje informacija o poreskim propisima iz kojih proizilazi poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda; izdavanje uverenja i potvrda i izveštavanje lokalne samouprave i Poreske uprave u vezi sa lokalnim javnim prihodima;
 • pripremu nacrta akata kojim se utvrđuju stope izvornih prihoda, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada i drugih izvornih lokalnih prihoda;
 • pripremu simulacije i modela po pojedinim grupama obveznika na osnovu predloženog nacrta; vrši pripremanje i izradu nacrta propisa iz oblasti ostvarivanja izvornih javnih prihoda budžeta Grada, organizovanje javne rasprave i druge oblike učešća javnosti u postupku pripreme nacrta akata lokalnih izvornih prihoda, učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada,
 • obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter