Почетак » Градска управа » Одељење локалне пореске администрације
 

Одељење локалне пореске администрације

Руководилац одељења: Бошко Спасовић

e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs

Тел: 012/539-760

Одељење локалне пореске администрације обавља послове који се односе на:

 • послове локалне пореске администрације, утврђивања изворних прихода Града, послове вођења књиговодства изворних прихода Града, послове канцеларијске и теренске контроле и наплате изворних прихода Града,
 • послове покретања и вођења првостепеног прекршајног поступка за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода, послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним актима; пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске администрације;
 • пријем, обраду, контролу и унос података из пореских пријава;
 • доношење решења о утврђивању обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески обвезник утврђује;
 • евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима;
 • књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних прихода;
 • канцеларијске и теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације;
 • обезбеђење наплате пореске обавезе;
 • послове редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга;
 • покретање поступка стечаја;
 • подношење захтева за покретање пореског прекршајног поступка;
 • достављање извештаја са доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско кривично дело;
 • давање информација о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези са локалним јавним приходима;
 • припрему нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других изворних локалних прихода;
 • припрему симулације и модела по појединим групама обвезника на основу предложеног нацрта; врши припремање и израду нацрта прописа из области остваривања изворних јавних прихода буџета Града, организовање јавне расправе и друге облике учешћа јавности у поступку припреме нацрта аката локалних изворних прихода, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града,
 • обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.