Home » Gradska uprava » Odeljenje za poslove lokalne poreske administracije
 

Department of local tax administration

ODELjENjE LOKALNE PORESKE ADMINISTRACIJE

Načelnik Odeljenja: Dušanka Begović

e-mail: dbegovic(@)pozarevac.rs

Tel: 012/539-773

 

Rukovodi radom odeljenja. Organizuje i prati kontinuirano, blagovremeno i efikasno izvršavanje poslova iz delokruga odeljenja  u skladu sa propisima. Pruža potrebnu stručnu pomoć u izvršavanju najsloženijih poslova iz delokruga odeljenja. Odgovoran je za blagovremeno, pravilno i zakonito obavljanje poslova  iz delokruga odeljenja.

Odeljenje lokalne poreske administracije obavlja sledeće poslove:

–  vodi poreski postupak (utvrđivanje, naplatu i kontrolu) za lokalne javne prihode; 

–  vrši utvrđivanje izvornih prihoda Grada rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;

–  vrši terensku i kacelarijsku kontrolu radi provere utvrđenih zakonitosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom,

–  vodi bazu podataka – registar obveznika izvornih prihoda ;

–  vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom ,

–  vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;

–  vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode saglasno zakonu;

–  izdaje uverenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju;

–  pruža stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom i kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi;

–  obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktima Skupštine Grada, Gradonačelnka, Gradskog veća i Načelnika gradske uprave.

U okviru Odeljenja lokalne poreske administracije postoje dva odseka i to:

A. ODSEK ZA UTVRĐIVANjE I KONTROLU

Šef odseka: Boško Spasović

e-mail: bspasovic(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-760

 

Rukovodi odsekom i organizuje pripreme i blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova utvrđivanja lokalnih javnih prihoda rešenjem po osnovu lokalnih javnih prihoda; organizuje i prati dostavljanje rešenja o utvrđivanju lokalnih javnih prihoda i knjiženje zaduženja i uplata u poreskom knjigovodstvu za lokalne javne prihode; organizuje i prati izvršavanje poslova kancelarijske i terenske poreske kontrole lokalnih javnih prihoda; neposredno organizuje i učestvuje u izradi metodoloških uputstava u vezi prijema i obrade poreskih prijava, kancelarijske i terenske poreske kontrole lokalnih javnih prihoda; pruža stručnu pomoć poreskim obveznicima, opredeljuje zahtev za izradu, izmenu i dopunu softverskih podrški za prijem i obradu,  knjiženje i  kancelarijsku i terensku kontrolu lokalnih javnih prihoda; organizuje i prati izradu svih izveštaja u vezi utvrđivanja i kontrole lokalnih javnih prihoda.

 

A.2. INSPEKTOR KANCELARIJSKE I TERENSKE KONTROLE

Poreski inspektori: Katarina Simonić i SanjaPajić

e-mail: ksimonic(@)pozarevac.rs;  spajic(@)pozarevac .rs

Telefon: 012/539-777, 012/539-774

   U skladu sa zakonom obavlja poslove zakonitosti i pravilnosti obračunavanja i blagovremenosti plaćanja lokalnih javnih prihoda; priprema nacrt rešenja kojim se nalaže otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u postupku kontrole; kontroliše podnošenje poreskih prijava za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda rešenjem; učestvuje u izradi metodoloških uputstava u vezi poreske kontrole lokalnih javnih prihoda; pruža osnovnu pravnu pomoć i objašnjenja poreskim obveznicima od značaja za ispunjenje poreske obaveze; učestvuje u opredeljivanju zahteva za izradu, izmenu i dopunu softverskih podrški za poresku kontrolu lokalnih javnih prihoda; priprema izveštaje u vezi kontrole lokalnih javnih prihoda; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca.

A.3. PORESKI KONTROLOR

Poreski kontrolor: Svetlana Rašula i Jelena Rakočević

e-mail: srasula(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-772

          Prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za lokalne javne prihode za koje se rešenjem utvrđuje obaveza;  prima, obrađuje i unosi podatke iz poreskih prijava za porez na imovinu fizičkih lica; ažurira bazu podataka poreza na imovinu fizičkih lica; naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta i druge lokalne javne prihode, priprema bazu podataka za štampu rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica i drugih lokalnih javnih prihoda koje administrira odeljenje; priprema rešenje o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica za dostavljanje i vodi evidenciju o toku dostavljanja; pojedinačno unosi podatak o datumu dostavljanja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu fizičkih lica; obrađuje i unosi podatke radi utvrđivanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta i drugih naknada; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

A.5. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI

Administrativno-tehnički radnik: Jelena Lekić

e-mail: jlekic(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-771

 Obavlja  administrativno-tehničke poslove za potrebe Odeljenja i njenog rukovodioca.

B. ODSEK ZA NAPLATU, PORESKO KNjIGOVODSTVO I IZVEŠTAVANjE

Telefon: 012/539-773

         Odsek za naplatu i poresko knjigovodstvo: organizuje i vrši izradu planova redovne i prinudne naplate lokalnih javnih prihoda i prati njihovo izvršenje; organizuje i učestvuje u izradi metodološkog uputstva za redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda; organizuje i učestvuje u izradi metodološkog uputstva i drugih uputstava za poresko knjigovodstvo; organizuje i učestvuje i koordiniranju i praćenju poslova i postupaka izrade poreskog završnog računa, obrade i sastavljanja informacija i izveštaja za potrebe Poreske uprave i organa lokalne samouprave; organizuje i učestvuje u definisanju zahteva za izradu i izmene i dopune softvera za potrebe naplate i poreskog računovodstva; prati i usmerava odlučivanje po podnetim zahtevima za preknjižavanje i povraćaj lokalnih javnih prihoda; organizuje i prati blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova u vezi rasporeda naplaćenih lokalnih javnih prihoda; organizuje i učestvuje u definisanju šema knjiženja; neposredno organizuje i učestvuje u poslovima praćenja tačnosti i ažurnosti poreskog knjigovodstva.

B.2. VIŠI PORESKI IZVRŠITELj

Viši poreski izvršitelj: Veljko Golubović

e-mail: vgolubovic(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-776

             Preduzima mere radi obezbeđenja naplate poreskog duga ustanovljavanjem založnog prava na pokretnim stvarima i nepokretnosti poreskog obveznika; priprema nacrte rešenja o prinudnoj naplati; vodi postupak po zahtevima za odlaganje plaćanja lokalnih javnih prihoda; vodi prvostepeni postupak po izjavljenim žalbama; izvršava poslove redovne i prinudne naplate u skladu sa zakonom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

B.3. PORESKI IZVRŠITELj

Poreski izvršitelj: Bojan Berger

e-mail: bberger(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-771

             Sprovodi postupak prinudne naplate lokalnih javnih prihoda iz pokretnih stvari, gotovog novca, novčanih i nenovčanih potraživanja poreskog obveznika u skladu sa zakonom; pribavlja informacije o pokretnim stvarima i potraživanjima poreskog obveznika; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

B.4. POSLOVI PORESKOG KNjIGOVODSTVA 

Radnik na poslovima poreske evidencije: Jasna Zelenović

e-mail: jzelenovic(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-776

            Vrši proveru ispravnosti knjigovodstvenih dokumenata pre knjiženja; vrši unos (knjiženje) ispravnih knjigovodstvenih dokumenata; daje obaveštenja poreskim obveznicima o stanju njihove poreske obaveze; prima zahteve za izdavanje uverenja o podacima iz poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda; obrađuje zahteve i priprema uverenja; priprema izveštaje u vezi poreskog knjigovodstva lokalnih javnih prihoda; učestvuje u izradi poreskog završnog računa za lokalne javne prihode; razmatra i priprema odgovarajući akt po zahtevima za povraćaj i preknjižavanje sredstava; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 B.5. IT ADMINISTRATOR

IT Administrator: Velimir Cvetković

e-mail: cvetkovic(@)pozarevac.rs

Telefon: 012/539-775

         Sprovodi proceduru startovanja i isključivanja računskog sistema; stara se o zaštiti baze podataka i arhiviranju podataka u skladu sa propisima; vrši kontrolu pristupa računarskom sistemu; instalira softvere i upućuje zaposlene u njegovu pravilnu primenu, kao i sve njegove izmene i dopune; kontroliše pravilnu primenu korisničkih uputstava; vrši tehničke pripreme baze podataka za masovnu obradu u postupku utvrđivanja lokalnih javnih prihoda rešenjem; obrađuje podatke u cilju sastavljanja izveštaja; otklanja zastoje u radu opreme; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Share: Facebook Twitter