Home » Градска управа » Department of General Assembly Affairs and Administration
 

Department of General Administration and Assembly Affairs

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Начелник Одељења: Слађана Петрушић

Тел: 012/539-677

А) ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ

Шеф Одсека: Мирослав Унгурјановић

Телефон: 012/539-606

ОДСЕК ЗА ОПШТУ УПРАВУ је организован у Одељењу за општу управу и скупштинске послове. Одсек обавља поверене послове и послове из делокруга опште управе, који се односе на: матичне књиге, лична имена, држављанство, грађанска стања, бирачке спискове, оверу потписа, рукописа и преписа, издавање уверења и прописаних потврда, канцеларијско пословање преко писарнице, доставу и уручење аката и месне канцеларије.

ГРАЂАНСКА СТАЊА

Самостални стручни сарадник: Драган Гајић

Тел: 012/213-150

МАТИЧНИ ПОСЛОВИ

Шеф Службе: Миломир Перић

Телефон: 012/539-687, 539-688, 539-708

Матична служба  Градске управе града Пожаревца послове обавља сваког радног дана од 7:00 до 15:00 часова, а викендом се обављају само венчања.

Услужни центар Градске управе града Пожаревца ради сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Матична служба обавља упис у Матичну књигу рођених, венчаних и умрлих.

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ, ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, АРХИВЕ И ДОСТАВНЕ СЛУЖБЕ

Шеф Службе: Митић Зоран

Послови обухватају обезбеђивање сваком грађанину и правном лицу једнак положај и ефикасно остваривање права и обавеза. Давање потребних података, обавештења, упутстава, и пружање одговарајуће помоћи. У свом поступању предузима мере из своје надлежности и о томе обавештава учеснике у поступку. Организује и координира рад службе. Прима предмете и пошту, отвара пошту и разврстава по одељењима. Води књигу препоручених пошиљки и пријема поште на личност, води књигу рачуна. Даје тумачења и упутства запосленима и странкама. Обавља усмену и писмену комуникацију са учесницима у поступку. Распоређује дневни одмор у трајању од 30 минута тако да организује рад без прекида.

Контакт: – E mail  zmitic(@)pozarevac.rs

БИРАЧКИ СПИСАК

Референт за вођење бирачког списка: Јелена Миладиновић

Телефон: 012/539-654

Бирачки списак, за сваку општину, утврђује се на основу Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС», бр. 104/09 и 99/11) и Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/2000, 18/2004  и 85/2005).

Референт Бирачког списка је одговоран за његову прецизност и ажурност, односно за сваку насталу промену код бирача који има законом прописано право гласа. Надзор реферата вођења Бирачког списка врши Републички управни инспектор за државну управу и локалну самоуправу о чему сачињава Записник о извршеном надзору и доставља начелнику Градске управе града Пожаревца.

Тел.   012-539-674,  012-223-344 лок. 179

ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРОТОКОЛА И ИНФОРМИСАЊА

    Шеф Одсека: Предраг Перенчевић

Тел: 012/539-673

Послове овог Одсека сачињаваjу  три врсте послова:

А. Послови протокола, угоститељства и набавке

Б.  Послови информисања

Ц.  Послови протокола градоначелника

На челу Одсека је шеф Одсека који је  директно одговоран за рад Одсека, градоначелнику и начелнику Градске управе.

Надлежни за одређене послове протокола су сарадници за протокол.

ОДСЕК ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Шеф Одсека: Небојша Трајковић

Телефон:  012/539-665

Одсек за скупштинске послове обавља послове који се односе на:

–          припремање и организовање седница Скупштине града и дела њених радних тела, стручну и техничку припрему материјала за седнице, обезбеђивање и припремање документације, информативних и других материјала и података потребних за рад Скупштине и дела њених радних тела;

–          стручну израду и достављање аката са седница;

–          уређивање и издавање „Службеног гласника града Пожаревца“;

–          руковање стручном библиотеком;

–          обраду предмета за решавање у другостепеном поступку;

–          обраду предмета именовања, разрешења, признања и награда које врши Скупштина;

–          дактилографске и записничарске послове са седице Скупштине и дела њених радних тела; и

–          друге стручне и административно-техничке послове за Скупштину и дела њених радних тела, које одреди Скупштина, председник Скупштине и секретар Скупштине.

ОДСЕК ЗА СТРУЧНЕ  ПОСЛОВЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА

Шеф Одсека: Соња Миладиновић

Одсек за стручне послове Градоначелника и Градског већа обавља послове који се односе на:

–    старање о законитом и благовременом обављању послова и  давању правних  савета и праћењу  законских прописа,

–    припрему и обрађивање  нормативних аката које доноси Градоначелник и Градско веће,

–    организовање и  учествовање у припреми седница Градског већа, обављању нормативно-правних  послова за потребе Градоначелника и Градског већа;

–    припрему  предлога решења  о одобрењу средства из текуће буџетске резерве и других решења које доноси градоначелник и Градско веће,

–    вршење провере  нацрта уговора које потписује градоначелник; праћење законских  прописа и  примену законских и других  нормативних прописа;

–     обављање  службених  преписки , достављање одлука и друга акта по тражењу  државних органа,  предузећа и установа;

–    вођење евиденцију донетих закључака и одлука и праћењу  њихове реализације;

–    обраду  предмета у којима Градоначелник  одлучује појединачним актом; контактирање са  републичким државним органима, невладиним организацијама и дијаспором;

–    вођење записника са седница Градског већа и обављање телефонских  разговора по налогу,

–    заказивање  и вршење  техничке  припреме састанака и  вођење евиденцију о састанцима, давање  информација  странкама у вези рада и пријема странака код Градоначелника и чланова Градског већа.

Share: Facebook Twitter