Početak » Gradska uprava » Odeljenje za opštu upravu
 

Odeljenje za opštu upravu

Rukovodilac odeljenja: Slađana Petrušić – Gutić

Tel: 012/539-677

Odeljenje za opštu upravu obavlja poslove koji se odnose na:

 • lični status građana, matičarske poslove, vođenje matičnih knjiga i knjiga državljana,
 • rešavanje u prvostepenom upravnom postupku u oblasti matičnih knjiga i ličnih stanja građana;
 • normativno-pravne poslove,
 • poslove Kancelarije za brze odgovore, kao i poslove uslužnog centra;
 • vođenje opšteg biračkog spiska;
 • stručne i administrativne poslove za izbore i referendume;
 • praćenje rada i pružanje pomoći mesnim zajednicama;
 • poslove mesnih kancelarija;
 • saradnju sa organizacijama civilnog društva; pripremne radnje za sprovođenje popisa i druge poslove u skladu sa propisima kojima se uređuje ova oblast;
 • izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Gradske uprave;
 • uvođenje i primena standarda i principa rodne ravnopravnosti, učestvuje u pripremi propisa i drugih akata koje donose organi grada, obavlja stručne i administrativne poslove za komisije i radna tela Gradskog veća i Skupštine Grada iz delokruga rada odeljenja, sve poverene kao i druge poslove iz svog delokruga.

U ostale poslove Odeljenja za opštu upravu spadaju: kontrola nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju u gradskoj upravi; unapređenje organizacije rada i modernizacija Gradske uprave, utvrđivanje strategije razvoja, uređenje i unapređenje sistema Gradske uprave, analiza i racionalizacija njene strukture i pojednostavljenje administrativnih procedura korišćenjem savremenih metoda i tehnologija; priprema nacrta Odluke o Gradskoj upravi, uređenje poslova prijemne kancelarije, pisarnice, arhive i dostavne službe; kontrole nad primenom propisa o kancelarijskom poslovanju u Gradskoj upravi,

 • poslove overe potpisa, prepisa i rukopisa od 1. marta 2017. godine obavljaće javni beležnik.

GRAĐANSKA STANjA

Savetnik: Dragan Gajić

Tel: 012/213-150

MATIČNI POSLOVI

Matičar: Milomir Perić

Telefon: 012/539-687, 539-688, 539-708

Matična služba  Gradske uprave grada Požarevca poslove obavlja svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova, a vikendom se obavljaju samo venčanja.

Uslužni centar Gradske uprave grada Požarevca radi svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

Matična služba obavlja upis u Matičnu knjigu rođenih, venčanih i umrlih.

POSLOVI PISARNICE, PRIJEMNE KANCELARIJE, ARHIVE I DOSTAVNE SLUŽBE

Odgovorno lice: Mitić Zoran

Telefon:012/539-674

Poslovi obuhvataju obezbeđivanje svakom građaninu i pravnom licu jednak položaj i efikasno ostvarivanje prava i obaveza. Davanje potrebnih podataka, obaveštenja, uputstava, i pružanje odgovarajuće pomoći. U svom postupanju preduzima mere iz svoje nadležnosti i o tome obaveštava učesnike u postupku. Organizuje i koordinira rad službe. Prima predmete i poštu, otvara poštu i razvrstava po odeljenjima. Vodi knjigu preporučenih pošiljki i prijema pošte na ličnost, vodi knjigu računa. Daje tumačenja i uputstva zaposlenima i strankama. Obavlja usmenu i pismenu komunikaciju sa učesnicima u postupku. Raspoređuje dnevni odmor u trajanju od 30 minuta tako da organizuje rad bez prekida.

Kontakt: – E mail  zmitic(@)pozarevac.rs

BIRAČKI SPISAK

Referent za vođenje biračkog spiska: Jelena Miladinović

Telefon: 012/539-688

Kancelarija br. 24

Birački spisak, za svaku opštinu, utvrđuje se na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku («Službeni glasnik RS», br. 104/09 i 99/11) i Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/2000, 18/2004  i 85/2005).

Referent Biračkog spiska je odgovoran za njegovu preciznost i ažurnost, odnosno za svaku nastalu promenu kod birača koji ima zakonom propisano pravo glasa. Nadzor referata vođenja Biračkog spiska vrši Republički upravni inspektor za državnu upravu i lokalnu samoupravu o čemu sačinjava Zapisnik o izvršenom nadzoru i dostavlja načelniku Gradske uprave grada Požarevca.

PRUŽANjE PRAVNE POMOĆI     

Uslužni centar

Savetnik: Tanja Mrdak

Telefon: 012/539-790

Pružanje pravne pomoći građanima koji imaju prebivalište ili rade na području grada za potrebe ostvarivanja njihovih prava, obaveza i pravnih interesa sačinjavanjem pisanih podnesaka, ugovora, testamenata, ovlašćenja i drugo;

POSLOVI  IZVRŠENjA

Kancelarija br. 35

Tel: 012/539-696

Obavlja sve radnje u cilju izvršenja svih rešenja koje donosi Odeljenje; zadužuje se sredstvima za sprovođenje izvršenja i odgovorna je za njihovu ispravnost, neposredno na terenu koordinira rad izvršilaca  i pravnog lica koje radi na poslovima izvršenja.

 

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter