Почетак » Градска управа » Одељење за општу управу
 

Одељење за општу управу

Руководилац одељења: Слађана Петрушић – Гутић

Тел: 012/539-677

Одељење за општу управу обавља послове који се односе на:

 • лични статус грађана, матичарске послове, вођење матичних књига и књига држављана,
 • решавање у првостепеном управном поступку у области матичних књига и личних стања грађана;
 • нормативно-правне послове,
 • послове Канцеларије за брзе одговоре, као и послове услужног центра;
 • вођење општег бирачког списка;
 • стручне и административне послове за изборе и референдуме;
 • праћење рада и пружање помоћи месним заједницама;
 • послове месних канцеларија;
 • сарадњу са организацијама цивилног друштва; припремне радње за спровођење пописа и друге послове у складу са прописима којима се уређује ова област;
 • извршење извршних или коначних решења из делокруга Градске управе;
 • увођење и примена стандарда и принципа родне равноправности, учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, све поверене као и друге послове из свог делокруга.

У остале послове Одељења за општу управу спадају: контрола над применом прописа о канцеларијском пословању у градској управи; унапређење организације рада и модернизација Градске управе, утврђивање стратегије развоја, уређење и унапређење система Градске управе, анализа и рационализација њене структуре и поједностављење административних процедура коришћењем савремених метода и технологија; припрема нацрта Одлуке о Градској управи, уређење послова пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; контроле над применом прописа о канцеларијском пословању у Градској управи,

 • послове овере потписа, преписа и рукописа од 1. марта 2017. године обављаће јавни бележник.

ГРАЂАНСКА СТАЊА

Саветник: –

Тел: 012/213-150

МАТИЧНИ ПОСЛОВИ

Матичар: Миломир Перић

Телефон: 012/539-687, 539-688, 539-708

Матична служба  Градске управе града Пожаревца послове обавља сваког радног дана од 7,30 до 15,30 часова, а викендом се обављају само венчања.

Услужни центар Градске управе града Пожаревца ради сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Матична служба обавља упис у Матичну књигу рођених, венчаних и умрлих.

ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ, ПРИЈЕМНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ, АРХИВЕ И ДОСТАВНЕ СЛУЖБЕ

Одговорно лице: –

Телефон:012/539-674

Послови обухватају обезбеђивање сваком грађанину и правном лицу једнак положај и ефикасно остваривање права и обавеза. Давање потребних података, обавештења, упутстава, и пружање одговарајуће помоћи. У свом поступању предузима мере из своје надлежности и о томе обавештава учеснике у поступку. Организује и координира рад службе. Прима предмете и пошту, отвара пошту и разврстава по одељењима. Води књигу препоручених пошиљки и пријема поште на личност, води књигу рачуна. Даје тумачења и упутства запосленима и странкама. Обавља усмену и писмену комуникацију са учесницима у поступку. Распоређује дневни одмор у трајању од 30 минута тако да организује рад без прекида.

БИРАЧКИ СПИСАК

Референт за вођење бирачког списка: —

Телефон: 012/539-688

Канцеларија бр. 24

Бирачки списак, за сваку општину, утврђује се на основу Закона о јединственом бирачком списку («Службени гласник РС», бр. 104/09 и 99/11) и Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, бр. 35/2000, 18/2004  и 85/2005).

Референт Бирачког списка је одговоран за његову прецизност и ажурност, односно за сваку насталу промену код бирача који има законом прописано право гласа. Надзор реферата вођења Бирачког списка врши Републички управни инспектор за државну управу и локалну самоуправу о чему сачињава Записник о извршеном надзору и доставља начелнику Градске управе града Пожаревца.

ПРУЖАЊЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ     

Услужни центар

Саветник: Тања Мрдак

Телефон: 012/539-790

Пружање правне помоћи грађанима који имају пребивалиште или раде на подручју града за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса сачињавањем писаних поднесака, уговора, тестамената, овлашћења и друго;

ПОСЛОВИ  ИЗВРШЕЊА

Канцеларија бр. 35

Teл: 012/539-696

Обавља све радње у циљу извршења свих решења које доноси Одељење; задужује се средствима за спровођење извршења и одговорна је за њихову исправност, непосредно на терену координира рад извршилаца  и правног лица које ради на пословима извршења.