Home » Gradska uprava » Department of General Assembly Affairs and Administration
 

Department of General Administration and Assembly Affairs

ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU I SKUPŠTINSKE POSLOVE

Načelnik Odeljenja: Slađana Petrušić

Tel: 012/539-677

A) ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU

Šef Odseka: Miroslav Ungurjanović

Telefon: 012/539-606

ODSEK ZA OPŠTU UPRAVU je organizovan u Odeljenju za opštu upravu i skupštinske poslove. Odsek obavlja poverene poslove i poslove iz delokruga opšte uprave, koji se odnose na: matične knjige, lična imena, državljanstvo, građanska stanja, biračke spiskove, overu potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje uverenja i propisanih potvrda, kancelarijsko poslovanje preko pisarnice, dostavu i uručenje akata i mesne kancelarije.

GRAĐANSKA STANjA

Samostalni stručni saradnik: Dragan Gajić

Tel: 012/213-150

MATIČNI POSLOVI

Šef Službe: Milomir Perić

Telefon: 012/539-687, 539-688, 539-708

Matična služba  Gradske uprave grada Požarevca poslove obavlja svakog radnog dana od 7:00 do 15:00 časova, a vikendom se obavljaju samo venčanja.

Uslužni centar Gradske uprave grada Požarevca radi svakog radnog dana od 07,30 do 15,30 časova.

Matična služba obavlja upis u Matičnu knjigu rođenih, venčanih i umrlih.

POSLOVI PISARNICE, PRIJEMNE KANCELARIJE, ARHIVE I DOSTAVNE SLUŽBE

Šef Službe: Mitić Zoran

Poslovi obuhvataju obezbeđivanje svakom građaninu i pravnom licu jednak položaj i efikasno ostvarivanje prava i obaveza. Davanje potrebnih podataka, obaveštenja, uputstava, i pružanje odgovarajuće pomoći. U svom postupanju preduzima mere iz svoje nadležnosti i o tome obaveštava učesnike u postupku. Organizuje i koordinira rad službe. Prima predmete i poštu, otvara poštu i razvrstava po odeljenjima. Vodi knjigu preporučenih pošiljki i prijema pošte na ličnost, vodi knjigu računa. Daje tumačenja i uputstva zaposlenima i strankama. Obavlja usmenu i pismenu komunikaciju sa učesnicima u postupku. Raspoređuje dnevni odmor u trajanju od 30 minuta tako da organizuje rad bez prekida.

Kontakt: – E mail  zmitic(@)pozarevac.rs

BIRAČKI SPISAK

Referent za vođenje biračkog spiska: Jelena Miladinović

Telefon: 012/539-654

Birački spisak, za svaku opštinu, utvrđuje se na osnovu Zakona o jedinstvenom biračkom spisku («Službeni glasnik RS», br. 104/09 i 99/11) i Zakona o izboru narodnih poslanika („Službeni glasnik RS“, br. 35/2000, 18/2004  i 85/2005).

Referent Biračkog spiska je odgovoran za njegovu preciznost i ažurnost, odnosno za svaku nastalu promenu kod birača koji ima zakonom propisano pravo glasa. Nadzor referata vođenja Biračkog spiska vrši Republički upravni inspektor za državnu upravu i lokalnu samoupravu o čemu sačinjava Zapisnik o izvršenom nadzoru i dostavlja načelniku Gradske uprave grada Požarevca.

Tel.   012-539-674,  012-223-344 lok. 179

ODSEK ZA POSLOVE PROTOKOLA I INFORMISANjA

    Šef Odseka: Predrag Perenčević

Tel: 012/539-673

Poslove ovog Odseka sačinjavaju  tri vrste poslova:

A. Poslovi protokola, ugostiteljstva i nabavke

B.  Poslovi informisanja

C.  Poslovi protokola gradonačelnika

Na čelu Odseka je šef Odseka koji je  direktno odgovoran za rad Odseka, gradonačelniku i načelniku Gradske uprave.

Nadležni za određene poslove protokola su saradnici za protokol.

ODSEK ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE

Šef Odseka: Nebojša Trajković

Telefon:  012/539-665

Odsek za skupštinske poslove obavlja poslove koji se odnose na:

–          pripremanje i organizovanje sednica Skupštine grada i dela njenih radnih tela, stručnu i tehničku pripremu materijala za sednice, obezbeđivanje i pripremanje dokumentacije, informativnih i drugih materijala i podataka potrebnih za rad Skupštine i dela njenih radnih tela;

–          stručnu izradu i dostavljanje akata sa sednica;

–          uređivanje i izdavanje „Službenog glasnika grada Požarevca“;

–          rukovanje stručnom bibliotekom;

–          obradu predmeta za rešavanje u drugostepenom postupku;

–          obradu predmeta imenovanja, razrešenja, priznanja i nagrada koje vrši Skupština;

–          daktilografske i zapisničarske poslove sa sedice Skupštine i dela njenih radnih tela; i

–          druge stručne i administrativno-tehničke poslove za Skupštinu i dela njenih radnih tela, koje odredi Skupština, predsednik Skupštine i sekretar Skupštine.

ODSEK ZA STRUČNE  POSLOVE

GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

Šef Odseka: Sonja Miladinović

Odsek za stručne poslove Gradonačelnika i Gradskog veća obavlja poslove koji se odnose na:

–    staranje o zakonitom i blagovremenom obavljanju poslova i  davanju pravnih  saveta i praćenju  zakonskih propisa,

–    pripremu i obrađivanje  normativnih akata koje donosi Gradonačelnik i Gradsko veće,

–    organizovanje i  učestvovanje u pripremi sednica Gradskog veća, obavljanju normativno-pravnih  poslova za potrebe Gradonačelnika i Gradskog veća;

–    pripremu  predloga rešenja  o odobrenju sredstva iz tekuće budžetske rezerve i drugih rešenja koje donosi gradonačelnik i Gradsko veće,

–    vršenje provere  nacrta ugovora koje potpisuje gradonačelnik; praćenje zakonskih  propisa i  primenu zakonskih i drugih  normativnih propisa;

–     obavljanje  službenih  prepiski , dostavljanje odluka i druga akta po traženju  državnih organa,  preduzeća i ustanova;

–    vođenje evidenciju donetih zaključaka i odluka i praćenju  njihove realizacije;

–    obradu  predmeta u kojima Gradonačelnik  odlučuje pojedinačnim aktom; kontaktiranje sa  republičkim državnim organima, nevladinim organizacijama i dijasporom;

–    vođenje zapisnika sa sednica Gradskog veća i obavljanje telefonskih  razgovora po nalogu,

–    zakazivanje  i vršenje  tehničke  pripreme sastanaka i  vođenje evidenciju o sastancima, davanje  informacija  strankama u vezi rada i prijema stranaka kod Gradonačelnika i članova Gradskog veća.

Share: Facebook Twitter