Home » Градска управа » Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације
 

(Srpski) Одељење за послове органа града и информационе технологије

Sorry, this entry is only available in Serbian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Руководилац одељења: Небојша Трајковић

Телефон: 012/539-618

Канцеларија бр. 40

Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације обавља послове који се односе на:

 • стручне и административно–техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града; рад градоначелника и седница Градског већа и њихових радних тела; обраду и чување изворних аката о раду органа Града;
 • стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана;
 • поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 • уређење и издавање службеног гласника града;
 • праћење прописа и извештавање органа града; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града;
 • обавља послове који су везани за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених и сарадњу с другим органима, стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног усавршавања службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног досијеа запослених, као и остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
 • припрему информација и званичних саопштења,
 • унапређење примене информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера;
 • организацију и обуку запослених у Градској управи и јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;
 • сарадњу са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије Града, чији је оснивач Град, односно Република у успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а) који садржи просторне податке и информације од значаја за развој Града и привреде на територији Града, као и приступ тим подацима;
 • координацију активности на развоју и успостављању Територијалног информационог система (ТИС-а),
 • учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, свеповерене као и друге послове из свог делокруга.

 

А) ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

 

Share: Facebook Twitter