Почетак » Градска управа » Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације
 

Одељење за послове органа града и информационе технологије

Руководилац одељења: Небојша Трајковић

Телефон: 012/539-618

Канцеларија бр. 43

Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације обавља послове који се односе на:

 • стручне и административно–техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града; рад градоначелника и седница Градског већа и њихових радних тела; обраду и чување изворних аката о раду органа Града;
 • стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана;
 • поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
 • уређење и издавање службеног гласника града;
 • праћење прописа и извештавање органа града; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града;
 • обавља послове који су везани за кадровска питања, социјалну и здравствену заштиту запослених и сарадњу с другим органима, стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата, припрему предлога Кадровског плана, организацију стручног усавршавања службеника, процену ефеката спроведених обука, анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног досијеа запослених, као и остале послове од значаја за каријерни развој службеника;
 • припрему информација и званичних саопштења,
 • унапређење примене информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера;
 • организацију и обуку запослених у Градској управи и јавним предузећима и установама чији је оснивач Град;
 • сарадњу са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије Града, чији је оснивач Град, односно Република у успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а) који садржи просторне податке и информације од значаја за развој Града и привреде на територији Града, као и приступ тим подацима;
 • координацију активности на развоју и успостављању Територијалног информационог система (ТИС-а),
 • учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, свеповерене као и друге послове из свог делокруга.

 

А) ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА

 

Подели са другима: Facebook Twitter