Почетак » Градска управа » Одељење за послове органа града, управљање људским ресурсима, информационе технологије и комуникације
 

Одељење за послове органа града и информационе технологије

Руководилац одељења: Небојша Трајковић

Телефон: 012/539-670

Канцеларија бр. 43

Одељење обавља послове који се односе на:

  • стручне и административно–техничке послове везане за одржавање седница Скупштине града; рад градоначелника и седница Градског већа и њихових радних тела; обраду и чување изворних аката о раду органа Града;
  • стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана;
  • поступања по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја;
  • уређење и издавање службеног гласника града;
  • координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације Града;
  • унапређење примене информационих технологија, одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже, администрирање базе података, одржавање и развој апликативног софтвера;
  • организацију и обуку запослених у Градској управи чији је оснивач Град;
  • сарадњу са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије Града, чији је оснивач Град, односно Република у успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а) који садржи просторне податке и информације од значаја за развој Града и привреде на територији Града, као и приступ тим подацима;
  • координацију активности на развоју и успостављању Територијалног информационог система (ТИС-а),
  • учествује у припреми прописа и других аката које доносе органи града, обавља стручне и административне послове за комисије и радна тела Градског већа и Скупштине Града из делокруга рада одељења, свеповерене као и друге послове из свог делокруга.