Početak » Obaveštenja
 

Rešenje o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac

            Na osnovu čl 24. stav 3, 30 i 42. stav  2. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), člana 66. st. 1. i 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – drugi zakon i 47/18) i člana  33. stav 1. tač. 6) i 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 – prečišćen tekst i 15/17), a na osnovu sprovedenog javnog konkursa, Skupština Grada Požarevca na sednici održanoj 1. oktobra 2018. godine donela je

R  E  Š E  Nj E

o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac

  1. Imenuje se Slobodan Jović, specijalista-strukovni inženjer prehrambene tehnologije, za direktora Javnog komunalnog preduzeća  „Komunalne službe“ Požarevac, na period od četiri godine, počev od 30. septembra 2018. godine.
  2. Imenovani direktor je dužan da stupi na funkciju u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
  3. Ovo rešenje je konačno.
  4. Ovo rešenje sa obrazloženjem objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom glasniku Grada Požarevca“ i na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca.
  5. Ovo rešenje sa obrazloženjem dostaviti imenovanom licu.

O b r a z l o ž e nj e

        Pravni osnov za donošenje ovog rešenja sadržan je u čl 24. stav 3, 30, 41. st. 3. i 4, 42. st.1, 2. i 4 i 43. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članu 66. stav 1. i stav 3. u vezi sa članom 32. stav 1. tačka 9)  Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 – dr. zakon, 101/16 – drugi zakon i 47/18) i članu  33. stav 1. tač. 6) i 11) Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16 – prečišćen tekst i 15/17).

            Članom 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, a na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

            Članom 30. Zakona propisano je da se direktor javnog preduzeća imenuje nakon sprovedenog javnog konkursa.

            Članom 41. stav 4. Zakona propisano je da je akt o imenovanju direktora konačan.

            Članom 42. stav 1. Zakona propisano je da se akt o imenovanju direktora sa obrazloženjem objavljuje sa  su „Službenom glasniku Republike Srbije“ i na internet stranici organa nadležnog za imenovanje direktora.

             U stavu 2. istog člana  propisano je da se akt o imenovanju direktora javnog preduzeća čiji je osnivač autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, sa obrazloženjem, objavljuje se i u službenom glasilu autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

            Članom 42. stav 4. je propisano da se na dostavljanje akta o imenovanju direktora primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Članom 32. stav 1. tačka 9) Zakona o lokalnoj samoupravi je propisano da Skupština opštine u skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom.

Članom 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da organi grada obavljaju poslove predviđene ovim zakonom za organe opštine, kao i druge poslove utvrđene zakonom i statutom grada, a stav 3. istog člana propisuje da  odredbe ovog zakona koje se odnose na skupštinu opštine primenjuju se na gradsku skupštinu.

   Članom 33. stav 1. tačka 6) Statuta Grada Požarevca je propisano da, Skupština Grada, u skladu sa zakonom donosi propise i druge opšte kao i pojedinačne akte i u tačka 11) propisano je da Skupština Grada, u  skladu sa zakonom imenuje i razrešava upravne i nadzorne odbore i  direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute.           

            Skupština Grada Požarevca je donela Odluku o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća čiji je osnivač Grad Požarevac, broj 011-06-96/12 od 29. juna 2018. godine („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 6/18). Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac (u daljem tekstu konkurs) je objavljen u „Službenom glasniku RS“, br. 52/2018 od 6. jula 2018. godine, dnevnom listu „Danas“ od 4. jula 2018. godine i na internet stranici Grada Požarevca.

U roku za prijavljivanje na javni konkurs, preko prijemne pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, pristigla je jedna prijava.

            Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća Grada Požarevca je u punom sastavu od 5 članova, na sednici održanoj dana 22. avgusta 2018. godine konstatovala da je na javni konkurs za imenovanje direktora Javno komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca pristigla jedna prijava. Komisija je konstatovala da je prijava podneta blagovremeno dana 3. avgusta 2018. godine, pod brojem 08-111-12. Nakon otvaranja koverte Komisija je jednoglasno utvrdila i konstatovala da je prijava sa konkursnom dokumentacijom Jović Slobodana, specijalista-strukovni inženjer prehrambene tehnologije iz Požarevca, potpuna i  da su prema priloženoj dokumentaciji ispunjeni uslovi za učešće kandidata u izbornom postupku. Komisija je iz konkursne dokumentacije utvrdila da kandidat ima završenu Visoku tehničku školu strukovnih studija u Požarevcu sa prosečnom ocenom 8,70 ,  da je 23 godine obavljao poslove koje su povezani sa poslovima javnog preduzeća i ustanova, da je od 1995. godine do 2004. godine obavljao poslove direktora Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dece „ Dečiji vrtić Ljubica Vrebalov“ Požarevac“ ,  da je u Javnom komunalnom preduzeću „Komunalne službe“ Požarevac od 2004 godine do 2018 godine obavljao poslove zamenika direktora i direktora, odnosno da već oko godinu dana obavlja poslove vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac.

            Komisija je sastavila spisak na koji je uvrstila kandidata Jović Slobodana iz Požarevca sa kojim je sprovela izborni postupak.

Komisija je u skladu sa članom 40. stav 5. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/16) i članom 2. Uredbe o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća („Službeni glasnik RS“, br. 65/16), obaveštenjem, broj: 11-023-27/2018 od 22. avgusta 2018. godine obavestila kandidata o datumu, mestu i vremenu obavljanja usmene provere (razgovorom) stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, provere rada na računaru i pisane provere.  

Komisija je, u punom sastavu od 5 članova, na sednici održanoj dana 31. avgusta 2018. godine obavila usmenu proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata, pisanu proveru iz oblasti  koja je obuhvatila pitanja iz oblasti delatnosti javnog preduzeća za koje je kandidat konkurisao, odnosno oblasti iz Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 17/16-prečišćen tekst i 15/17), Odluke o usklađivanju poslovanja javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac sa Zakonom o javnim preduzećima  („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 12/16 ) i Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac broj 01-5683/2 od 14. decembra 2016. godine i  proveru znanja kandidata za rad na računaru.

Komisija je izvršila bodovanje kandidata i utvrdila broj bodova kandidata koji ispunjava merila propisana za imenovanje direktora javnog preduzeća sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatom prema merilima propisanim za imenovanje.

Shodno članu 41. stav 1. Zakona o javnim preduzećima Komisija je na sednici održanoj 7. septembra 2018. godine broj 11-023-27/2018-3 utvrdila rang listu za imenovanje jedinog prijavljenog kandidata koji ispunjava merila propisana za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalne službe“ Požarevac sa brojčano iskazanim i utvrđenim rezultatom prema merilima propisanim za imenovanje:

  • Slobodan Jović iz Požarevca, Trg Oslobođenja 3/7 – ukupno ostvarenih 26 bodova u izbornom postupku.

Shodno članu 41. stav 2. Zakona o javnim preduzećima, zapisnik o izbornom postupku i rang listu, Komisija je dostavila nadležnoj organizacionoj jedinici Gradske uprave Grada Požarevca – Odeljenju za komunalno stambene poslove i poslove iz oblasti energetike i saobraćaja.

Imajući u vidu napred navedeno, a saglasno članu 41. stav 3. Zakona o javnim preduzećima, Skupština Grada Požarevca donela je odluku kao u dispozitivu ovog rešenja.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje odluke

Procenjujući finansijske efekte predloga Rešenja na budžet Grada Požarevca utvrđeno je da sprovođenje predloga ovog Rešenja ne iziskuje posebna sredstva niti ima finansijskog efekta na budžet Grada Požarevca.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Ovo rešenje konačno je u upravnom postupku i ne može se pobijati žalbom , ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana njegovog prijema.

U Požarevcu, 1. oktobra 2018. godine                                                    Broj 011-06-134-13b 

 

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK  

Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter