Почетак » Обавештења
 

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревaц

            На основу чл 24. став 3, 30 и 42. став  2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члана 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члана  33. став 1. тач. 6) и 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17), а на основу спроведеног јавног конкурса, Скупштина Града Пожаревца на седници одржаној 1. октобра 2018. године донела је

Р  Е  Ш Е  Њ Е

о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревaц

  1. Именује се Слободан Јовић, специјалиста-струковни инжењер прехрамбене технологије, за директора Јавног комуналног предузећа  „Комуналне службе“ Пожаревац, на период од четири године, почев од 30. септембра 2018. године.
  2. Именовани директор је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења у „Службеном гласнику Републике Србије“.
  3. Ово решење је коначно.
  4. Ово решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.
  5. Ово решење са образложењем доставити именованом лицу.

О б р а з л о ж е њ е

        Правни основ за доношење овог решења садржан је у чл 24. став 3, 30, 41. ст. 3. и 4, 42. ст.1, 2. и 4 и 43. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), члану 66. став 1. и став 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 9)  Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – други закон и 47/18) и члану  33. став 1. тач. 6) и 11) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16 – пречишћен текст и 15/17).

            Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

            Чланом 30. Закона прописано је да се директор јавног предузећа именује након спроведеног јавног конкурса.

            Чланом 41. став 4. Закона прописано је да је акт о именовању директора коначан.

            Чланом 42. став 1. Закона прописано је да се акт о именовању директора са образложењем објављује са  су „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници органа надлежног за именовање директора.

             У ставу 2. истог члана  прописано је да се акт о именовању директора јавног предузећа чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са образложењем, објављује се и у службеном гласилу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

            Чланом 42. став 4. је прописано да се на достављање акта о именовању директора примењују одредбе закона којим се уређује општи управни поступак.

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом.

Чланом 66. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да органи града обављају послове предвиђене овим законом за органе општине, као и друге послове утврђене законом и статутом града, а став 3. истог члана прописује да  одредбе овог закона које се односе на скупштину општине примењују се на градску скупштину.

   Чланом 33. став 1. тачка 6) Статута Града Пожаревца је прописано да, Скупштина Града, у складу са законом доноси прописе и друге опште као и појединачне акте и у тачка 11) прописано је да Скупштина Града, у  складу са законом именује и разрешава управне и надзорне одборе и  директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте.           

            Скупштина Града Пожаревца је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа чији је оснивач Град Пожаревац, број 011-06-96/12 од 29. јуна 2018. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 6/18). Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац (у даљем тексту конкурс) је објављен у „Службеном гласнику РС“, бр. 52/2018 од 6. јула 2018. године, дневном листу „Данас“ од 4. јула 2018. године и на интернет страници Града Пожаревца.

У року за пријављивање на јавни конкурс, преко пријемне писарнице Градске управе Града Пожаревца, пристигла је једна пријава.

            Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа Града Пожаревца је у пуном саставу од 5 чланова, на седници одржаној дана 22. августа 2018. године констатовала да је на јавни конкурс за именовање директора Jавно комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац преко писарнице Градске управе Града Пожаревца пристигла једна пријава. Комисија је констатовала да је пријава поднета благовремено дана 3. августа 2018. године, под бројем 08-111-12. Након отварања коверте Комисија је једногласно утврдила и констатовала да је пријава са конкурсном документацијом Јовић Слободана, специјалиста-струковни инжењер прехрамбене технологије из Пожаревца, потпуна и  да су према приложеној документацији испуњени услови за учешће кандидата у изборном поступку. Комисија је из конкурсне документације утврдила да кандидат има завршену Високу техничку школу струковних студија у Пожаревцу са просечном оценом 8,70 ,  да је 23 године обављао послове које су повезани са пословима јавног предузећа и установа, да је од 1995. године до 2004. године обављао послове директора Установе за предшколско васпитање и образовање деце „ Дечији вртић Љубица Вребалов“ Пожаревац“ ,  да је у Јавном комуналном предузећу „Комуналне службе“ Пожаревац од 2004 године до 2018 године обављао послове заменика директора и директора, односно да већ око годину дана обавља послове вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац.

            Комисија је саставила списак на који је уврстила кандидата Јовић Слободана из Пожаревца са којим је спровела изборни поступак.

Комисија је у складу са чланом 40. став 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 15/16) и чланом 2. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр. 65/16), обавештењем, број: 11-023-27/2018 од 22. августа 2018. године обавестила кандидата о датуму, месту и времену обављања усмене провере (разговором) стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, провере рада на рачунару и писане провере.  

Комисија је, у пуном саставу од 5 чланова, на седници одржаној дана 31. августа 2018. године обавила усмену проверу стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, писану проверу из области  која је обухватила питања из области делатности јавног предузећа за које је кандидат конкурисао, односно области из Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 17/16-пречишћен текст и 15/17), Одлуке о усклађивању пословања јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима  („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 12/16 ) и Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац број 01-5683/2 од 14. децембра 2016. године и  проверу знања кандидата за рад на рачунару.

Комисија је извршила бодовање кандидата и утврдила број бодова кандидата који испуњава мерила прописана за именовање директора јавног предузећа са бројчано исказаним и утврђеним резултатом према мерилима прописаним за именовање.

Сходно члану 41. став 1. Закона о јавним предузећима Комисија је на седници одржаној 7. септембра 2018. године број 11-023-27/2018-3 утврдила ранг листу за именовање јединог пријављеног кандидата који испуњава мерила прописана за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ Пожаревац са бројчано исказаним и утврђеним резултатом према мерилима прописаним за именовање:

  • Слободан Јовић из Пожаревца, Трг Ослобођења 3/7 – укупно остварених 26 бодова у изборном поступку.

Сходно члану 41. став 2. Закона о јавним предузећима, записник о изборном поступку и ранг листу, Комисија је доставила надлежној организационој јединици Градске управе Града Пожаревца – Одељењу за комунално стамбене послове и послове из области енергетике и саобраћаја.

Имајући у виду напред наведено, а сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима, Скупштина Града Пожаревца донела је одлуку као у диспозитиву овог решења.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење одлуке

Процењујући финансијске ефекте предлога Решења на буџет Града Пожаревца утврђено је да спровођење предлога овог Решења не изискује посебна средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

Упутство о правном средству: Ово решење коначно је у управном поступку и не може се побијати жалбом , али се против њега може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана његовог пријема.

У Пожаревцу, 1. октобра 2018. године                                                    Број 011-06-134-13б 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК  

Бојан Илић, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter