Početak » Obaveštenja
 

EX-ANTE ANALIZA EFEKATA LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLjAVANjA GRADA POŽAREVCA ZA 2021.GODINU

UVOD

                 U skladu sa članom 17. Odluke o javnoj raspravi („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/18) i pozitivim pravnim propisima koji  uređuju planski sistem i upravljanje  javnim politikama, Radna grupa za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2021. godinu je obavila  ex-ante analizu efekata, a sve u cilju dobijenja informacije o potrebama za donošenje novog  Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2021. godinu i   iskazivanje potreba za realizacijom mera  aktivne politike zapošljavanja koje će biti podržane u 2021.godini.

       METODOLOGIJA 

                Kao tehnika konsultacija primenjena je anketa, koja je u periodu od 10.5 do 12.05.2021.godine, upućena putem mejla na  adrese 28 privrednih subjekata, kako iz javnog tako i iz privatnog sektora.  U anketi su  pored  navođenja sektora kome privredni subjekat pripada i naziva istog, postavljena sledeća pitanja:

– koju bi od ponuđenih mera aktivne politike zapošljavanja podržali u 2021-oj godini: Javne radove, program stručne prakse, subvencije poslodavcima  za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih,  Subvencije za zapošljavanje-podrška samozapošljavanju,

– da li smatrate da sprovođenje javnih radova na teritoriji Grada Požarevca ima efekata,

-da li u vašem preduzeću ima potreba za angažovanjem radnika uz program javnih radova.

– da li u vašem privrednom subjektu postoji potreba za sprovođenjem programa stručne prakse,   za kojim obrazovnim  profilom  i  stepen stručnosti,

– da li u vašem privrednom subjektu postoji potreba za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz jedne ili više kategorija teže zapošljivih ( mladi do 30 godina starosti,  stariji od 50 godina, viškovi zaposlenih,  romi,  osobe sa invaliditetom,  radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći,  mladi do 30 godina starosti sa statusom dece palih boraca, mladi do 30 godina starosti koji su imali/imaju status deteta bez roditeljskog staranja, žrtve trgovine ljudima i žrtve porodičnog nasilja).

                Na Anketu je odgovorilo 9 subejakata iz javnog sektora i to: JP“Ljubičevo“ Požarevac,  JKP “Vodovod i kanalizacija“ Požarevac, Gradska optšna Kostolac, Turistička organizacija Grada Požarevca, Javna ustanova „Sportski centar  Požarevac“, „Centar za socijalni rad Požarevac“, Narodna biblioteka „Ilija M Petrović“ Požarevac, JKP „Komunalne službe“ Požarevac, Fondacija Milenin dom-Galerija “Milene Pavlović-Barili“,  dok je iz privatnog sektora samo 1 subjekat  Elektroluks 012 d.o.o odgovorio na anketu,

Analiziranjem odgovora ankete  utvrđeno je da svi  subjekti smatraju da sprovođenje javnih radova na teritoriji Grada Požarevca ima efekte. 

                Subjekti su  najviše iskazali potrebu za angažovanjem radnika kroz program javnih radova, a  takođe su iskazali  potrebu za  angažovanjem  radnika kroz program stručne prakse. Iskazali su potrebu za  sledećim obrazovnim  profilima:  iz oblasti zaštite životne sredine, prava, ekonomije, zatim potreban je i konobar IV stepen, difovci VII stepen stručne spreme, IT inženjer, diplomirani bibliotekari, informatičari VII stepen, završene osnovne akademske studije, inženjer poljoprivrede (ratar-zaštitar), profili sedmi stepen socijalni radnik, psiholog, specijalni pedagog, pedagog i andragog. 

ZAKLjUČAK

Zaključuje se da postoji potreba za donošenjem Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2021.godinu kojim će se definisati ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrditi  programi i mere koji će se realizovati u toku 2021.godine,  uključujuči i ukupan iznos raspoloživih finansijskih sredstava

                Lokalnim akcionim planom zapošljavanja Grada Požarevca za 2021.godinu, pored programa javnih radova podržati i realizaciju programa stručne prakse. Postoji potreba da se program stručne prakse obavlja  u javnom sektoru, i da se u isti uključe lica kako  sa najmanje visokim trogodišnjim  (180 ESPB  bodova ) tako i lica  sa četvorogodišnjom visokom stručnom spremom ( 240 ESPB  bodova).   

.

 Radna grupa  za izradu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja 

Grada Požarevca  za 2021. godinu

 

Marko Milojević, predsednik

________________________________

 

Marko Savić, rukovodilac Odeljenja za lokalni  ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, član Radne grupe

________________________________

 

Novica Živanović,  savetnik predsednika Skupštine Grada Požarevca, član Radne grupe

________________________________

 

Danijela Tufegdžić, savetnica u Odeljenja za lokalni  ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine , članica Radne grupe

________________________________

 

Sonja Trailović, savetnica u  Odeljenja za lokalni  ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, članica Radne grupe

________________________________

Podeli sa drugima: Facebook Twitter