Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Generalni urbanistički plan
 

Generalni urbanistički plan PožarevcaGeneral Urban Plan Pozarevac

Na osnovu člana 35. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 121/12 i 132/14) i člana 32. stav 1. tačka 5) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst), Skupština grada Požarevca, na sednici održanoj 24.12.2014. godine, donela je

 

ODLUKU

O DONOŠENjU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA POŽAREVCA

Član 1.

Ovom odlukom donosi se Generalni urbanistički plan Požarevca.

Član 2.

Generalni urbanistički plan Požarevca je izradio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Član 3.

Cilj donošenja Generalnog urbanističkog plana Požarevca je usklađivanje Generalnog plana Požarevca („Službeni glasnik opštine Požarevac“, 2/07) sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11 i 121/12).

Generalni urbanistički plan Požarevca predstavlja strateški razvojni plan kojim se definišu: granice plana i obuhvat građevinskog područja, generalna urbanistička rešenja sa namenama površina koje su pretežno planirane u građevinskom području, generalni pravci i koridori za energetsku, saobraćajnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, celine i granice obuhvata za dalju plansku razradu planovima generalne regulacije za celo građevinsko područje i drugi elementi od značaja za dalju plansku razradu.

Član 4.

Generalni urbanistički plan Požarevca obuhvata područje od 5.474 hektara. Granica građevinskog područja se poklapa sa granicom obuhvata Plana.

Opis granica obuhvata plana, odnosno građevinskog područja, dat je koordinatama presečnih tačaka u grafičkom prilogu Plana 1.1. Opis granica plana.

Član 5.

Sastavni deo ove odluke je Generalni urbanistički plan Požarevca, koji se sastoji iz sledećeg:

KNjIGA I: Generalni urbanistički plan Požarevca – tekstualni i grafički deo

KNjIGA II: Generalni urbanistički plan Požarevca – dokumentaciona osnova

Sastavni deo  Generalnog urbanističkog plana Požarevca čine i „Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja spomeničkog nasleđa i utvrđene mere zaštite u okviru granica Generalnog urbanističkog plana grada Požarevca“, dati od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

Član 6.

Sastavni deo ove odluke je Mišljenje Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca broj 03-501-156/2012 od 06.09.2012. godine, da nije potrebno izraditi Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Požarevca. na životnu sredinu.

Član 7.

Sastavni deo ove odluke je Saglasnost na Generalni urbanistički plan Požarevca, data od strane Ministra građevinarstva i urbanizma, zavedena pod brojem 350-01-01304/2013-05 od 27.02.2014. godine.

Član 8.

Do donošenja planova generalne regulacije za Požarevac primenjivaće se Generalni urbanistički plan Požarevca i svi urbanistički planovi doneti na osnovu i ranije važećih zakona,  za izdavanje odgovarajućih dozvola.

Član 9.

Do donošenja planova generalne regulacije za Požarevac, urbanistički projekti obavezno će se raditi za objekte javne namene, stambene i stambeno poslovne objekte veće spratnosti od P+2+Pk i poslovne objekte površine veće od 800m2, osim za područja koja su u obuhvatu važećih planova detaljne regulacije.

Urbanistički pokazatelji za parcele i objekte-indeks zauzetosti parcele (3) i indeks izgrađenosti parcele (I), umanjuju se za 20% za ekstra zonu i prvu zonu, do donošenja plana generalne regulacije.

Član 10.

Jedan primerak  Generalnog urbanističkog plana Požarevca čuva se trajno u arhivi Gradske uprave grada Požarevca, a dva primerka u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Požarevca.

Član 11.

Generalni urbanistički plan Požarevca evidentiraće se u Centralnom registru planskih dokumenata, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Član 12.

Nakon donošenja, tekstualni deo Generalnog urbanističkog plana Požarevca  objavljuje se u „Službenom glasniku grada Požarevca“.

Generalni urbanistički plan Požarevca u celosti objavljuje se i u elektronskom obliku i dostupan je javnosti putem interneta.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku grada Požarevca “.

U Požarevcu,    24.12.2014. godine                                                                     Broj: 01-06-211/10

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl.pravnik, s.r.

Generalni urbanistički plan Požarevca (425 MB)

Pursuant to Article 35, paragraph 7 of the Law on Planning and Construction (“Official Gazette of RS”, no. 72/09, 81/09-correction, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42 / 13- US 50 / US 13, 98/13-US, 121/12 and 132/14) and Article 32, paragraph 1, item 5) of the Statute of Pozarevac (“Official Gazette of Pozarevac” no. 4/13 – revised text), the Assembly of Pozarevac, at the meeting held on 24.12.2014. years, has brought

DECISION

About creating general urban plan of Pozarevac

Article 1

This decision brings the Master plan of Pozarevac.

Article 2

General Urban Plan Pozharevac is made of Architecture, University of Belgrade.

Article 3

The aim of the adoption of the General Urban Plan Pozharevac alignment Pozharevac General Plan (“Official Gazette of Pozarevac”, 2/07) with the provisions of the Law on Planning and Construction (“Official Gazette of RS”, no. 72/09, 81/09-correction, 24 / 11 and 121/12).

General Urban Plan Pozharevac represents a strategic development plan that defines the borderline of the plan and scope of the construction area, the general urban solutions with the purpose of areas that are predominantly planned construction area, general directions and corridors for energy, transport, utilities and other infrastructure, the continent and borders includes planning for future development plans of general regulation for the entire building area and other elements of importance for the further development of the Plan.

Article 4

General Urban Plan Pozharevac covers an area of 5,474 hectares. The building area coincides with the boundary of the Plan.

Description boundary follows the plan or construction area, given the coordinates of intersection points in the graphic attached to the Plan 1.1. Description of the boundaries of the plan.

Article 5

An integral part of this decision is the General Urban Plan of Pozarevac, which consists of the following:

BOOK I: The Master Plan of Pozarevac – textual and graphical part

BOOK II: The Master Plan of Pozarevac – documentary basis

An integral part of the General Urban Plan Pozharevac make the “Conditions of keeping, maintenance and use of the monumental heritage and established protection measures within the limits of the General Urban Plan of Pozarevac”, given by the Regional Institute for Protection of Cultural Monuments of Smederevo.

Article 6

An integral part of this decision is the opinion of the Department of Economy and Finance of the City of Pozarevac number 03-501-156 / 2012 of 06.09.2012. year, it is not necessary to prepare a report on Strategic Environmental Assessment of the General Urban Plan Pozharevac. on the environment.

Article 7

An integral part of this Decision Approval of the General Urban Plan Pozharevac, given by the Minister of Construction and Urban Planning, registered under No. 350-01-01304 / 2013-05 of 27.02.2014. years.

Article 8

Until issuance of general regulation for Pozarevac apply to the General Urban Plan Pozharevac all urban plans adopted pursuant to the previously applicable law, to issue the appropriate permits.

Article 9

Until issuance of general regulation for Pozarevac, urban projects will be required to work for public use, residential and residential and commercial buildings greater height than the P + 2 + Pk and commercial buildings with an area exceeding 800m2, except for areas that are in the scope of the current plans detailed regulation.

Urban Development Indicators for pitches and facilities-index Occupancy (3) and the index of a lot (I), reduced by 20% for extra-zone and the first zone, until the adoption of general regulation.

Article 10

A copy of the General Urban Plan Pozharevac kept permanently in the archives of the City of Pozarevac, and two copies to the Department of Urban Planning and Construction of the City of Pozarevac.

Article 11

General Urban Plan Pozharevac be recorded in the Central Registry of planning documents, the Ministry responsible for spatial planning and urban planning.

Article 12

After adoption, the text part of the General Urban Plan Pozharevac published in the “Official Gazette of Pozarevac”.

General Urban Plan Pozharevac in its entirety and shall be published in electronic format and is available to the public via the Internet.

Article 13

This Decision shall enter into force on the eighth day of its publication in the “Official Gazette of Pozarevac”.

In Pozarevac, 12/24/2014. The No. 01-06-211 / 10

ASSEMBLY POZAREVAC

President of the Assembly

Bane Spasović, lawyer, sign

General Urban Plan – Pozarevac (425 MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter