Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Генерални урбанистички план
 

Генерални урбанистички план ПожаревцаGeneral Urban Plan Pozarevac

На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 121/12 и 132/14) и члана 32. став 1. тачка 5) Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на седници одржаној 24.12.2014. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ГЕНЕРАЛНОГ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА ПОЖАРЕВЦА

Члан 1.

Овом одлуком доноси се Генерални урбанистички план Пожаревца.

Члан 2.

Генерални урбанистички план Пожаревца је израдио Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Члан 3.

Циљ доношења Генералног урбанистичког плана Пожаревца је усклађивање Генералног плана Пожаревца („Службени гласник општине Пожаревац“, 2/07) са одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11 и 121/12).

Генерални урбанистички план Пожаревца представља стратешки развојни план којим се дефинишу: границе плана и обухват грађевинског подручја, генерална урбанистичка решења са наменама површина које су претежно планиране у грађевинском подручју, генерални правци и коридори за енергетску, саобраћајну, комуналну и другу инфраструктуру, целине и границе обухвата за даљу планску разраду плановима генералне регулације за цело грађевинско подручје и други елементи од значаја за даљу планску разраду.

Члан 4.

Генерални урбанистички план Пожаревца обухвата подручје од 5.474 хектара. Граница грађевинског подручја се поклапа са границом обухвата Плана.

Опис граница обухвата плана, односно грађевинског подручја, дат је координатама пресечних тачака у графичком прилогу Плана 1.1. Опис граница плана.

Члан 5.

Саставни део ове одлуке је Генерални урбанистички план Пожаревца, који се састоји из следећег:

КЊИГА I: Генерални урбанистички план Пожаревца – текстуални и графички део

КЊИГА II: Генерални урбанистички план Пожаревца – документациона основа

Саставни део  Генералног урбанистичког плана Пожаревца чине и „Услови чувања, одржавања и коришћења споменичког наслеђа и утврђене мере заштите у оквиру граница Генералног урбанистичког плана града Пожаревца“, дати од стране Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево.

Члан 6.

Саставни део ове одлуке је Мишљење Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца број 03-501-156/2012 од 06.09.2012. године, да није потребно израдити Извештај о стратешкој процени утицаја Генералног урбанистичког плана Пожаревца. на животну средину.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке је Сагласност на Генерални урбанистички план Пожаревца, дата од стране Министра грађевинарства и урбанизма, заведена под бројем 350-01-01304/2013-05 од 27.02.2014. године.

Члан 8.

До доношења планова генералне регулације за Пожаревац примењиваће се Генерални урбанистички план Пожаревца и сви урбанистички планови донети на основу и раније важећих закона,  за издавање одговарајућих дозвола.

Члан 9.

До доношења планова генералне регулације за Пожаревац, урбанистички пројекти обавезно ће се радити за објекте јавне намене, стамбене и стамбено пословне објекте веће спратности од П+2+Пк и пословне објекте површине веће од 800м2, осим за подручја која су у обухвату важећих планова детаљне регулације.

Урбанистички показатељи за парцеле и објекте-индекс заузетости парцеле (3) и индекс изграђености парцеле (И), умањују се за 20% за екстра зону и прву зону, до доношења плана генералне регулације.

Члан 10.

Један примерак  Генералног урбанистичког плана Пожаревца чува се трајно у архиви Градске управе града Пожаревца, а два примерка у Одељењу за урбанизам и грађевинске послове Градске управе града Пожаревца.

Члан 11.

Генерални урбанистички план Пожаревца евидентираће се у Централном регистру планских докумената, који води министарство надлежно за послове просторног планирања и урбанизма.

Члан 12.

Након доношења, текстуални део Генералног урбанистичког плана Пожаревца  објављује се у „Службеном гласнику града Пожаревца“.

Генерални урбанистички план Пожаревца у целости објављује се и у електронском облику и доступан је јавности путем интернета.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Пожаревца “.

У Пожаревцу,    24.12.2014. године                                                                     Број: 01-06-211/10

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Бане Спасовић, дипл.правник, с.р.

Генерални урбанистички план Пожаревца (425 MB)

Pursuant to Article 35, paragraph 7 of the Law on Planning and Construction (“Official Gazette of RS”, no. 72/09, 81/09-correction, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42 / 13- US 50 / US 13, 98/13-US, 121/12 and 132/14) and Article 32, paragraph 1, item 5) of the Statute of Pozarevac (“Official Gazette of Pozarevac” no. 4/13 – revised text), the Assembly of Pozarevac, at the meeting held on 24.12.2014. years, has brought

DECISION

About creating general urban plan of Pozarevac

Article 1

This decision brings the Master plan of Pozarevac.

Article 2

General Urban Plan Pozharevac is made of Architecture, University of Belgrade.

Article 3

The aim of the adoption of the General Urban Plan Pozharevac alignment Pozharevac General Plan (“Official Gazette of Pozarevac”, 2/07) with the provisions of the Law on Planning and Construction (“Official Gazette of RS”, no. 72/09, 81/09-correction, 24 / 11 and 121/12).

General Urban Plan Pozharevac represents a strategic development plan that defines the borderline of the plan and scope of the construction area, the general urban solutions with the purpose of areas that are predominantly planned construction area, general directions and corridors for energy, transport, utilities and other infrastructure, the continent and borders includes planning for future development plans of general regulation for the entire building area and other elements of importance for the further development of the Plan.

Article 4

General Urban Plan Pozharevac covers an area of 5,474 hectares. The building area coincides with the boundary of the Plan.

Description boundary follows the plan or construction area, given the coordinates of intersection points in the graphic attached to the Plan 1.1. Description of the boundaries of the plan.

Article 5

An integral part of this decision is the General Urban Plan of Pozarevac, which consists of the following:

BOOK I: The Master Plan of Pozarevac – textual and graphical part

BOOK II: The Master Plan of Pozarevac – documentary basis

An integral part of the General Urban Plan Pozharevac make the “Conditions of keeping, maintenance and use of the monumental heritage and established protection measures within the limits of the General Urban Plan of Pozarevac”, given by the Regional Institute for Protection of Cultural Monuments of Smederevo.

Article 6

An integral part of this decision is the opinion of the Department of Economy and Finance of the City of Pozarevac number 03-501-156 / 2012 of 06.09.2012. year, it is not necessary to prepare a report on Strategic Environmental Assessment of the General Urban Plan Pozharevac. on the environment.

Article 7

An integral part of this Decision Approval of the General Urban Plan Pozharevac, given by the Minister of Construction and Urban Planning, registered under No. 350-01-01304 / 2013-05 of 27.02.2014. years.

Article 8

Until issuance of general regulation for Pozarevac apply to the General Urban Plan Pozharevac all urban plans adopted pursuant to the previously applicable law, to issue the appropriate permits.

Article 9

Until issuance of general regulation for Pozarevac, urban projects will be required to work for public use, residential and residential and commercial buildings greater height than the P + 2 + Pk and commercial buildings with an area exceeding 800m2, except for areas that are in the scope of the current plans detailed regulation.

Urban Development Indicators for pitches and facilities-index Occupancy (3) and the index of a lot (I), reduced by 20% for extra-zone and the first zone, until the adoption of general regulation.

Article 10

A copy of the General Urban Plan Pozharevac kept permanently in the archives of the City of Pozarevac, and two copies to the Department of Urban Planning and Construction of the City of Pozarevac.

Article 11

General Urban Plan Pozharevac be recorded in the Central Registry of planning documents, the Ministry responsible for spatial planning and urban planning.

Article 12

After adoption, the text part of the General Urban Plan Pozharevac published in the “Official Gazette of Pozarevac”.

General Urban Plan Pozharevac in its entirety and shall be published in electronic format and is available to the public via the Internet.

Article 13

This Decision shall enter into force on the eighth day of its publication in the “Official Gazette of Pozarevac”.

In Pozarevac, 12/24/2014. The No. 01-06-211 / 10

ASSEMBLY POZAREVAC

President of the Assembly

Bane Spasović, lawyer, sign

General Urban Plan – Pozarevac (425 MB)

Подели са другима: Facebook Twitter