Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Generalni urbanistički plan
 

Generalni urbanistički plan Požarevca

Na osnovu člana 35. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 121/12 i 132/14) i člana 32. stav 1. tačka 5) Statuta grada Požarevca („Službeni glasnik grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst), Skupština grada Požarevca, na sednici održanoj 24.12.2014. godine, donela je

 

ODLUKU

O DONOŠENjU GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA POŽAREVCA

Član 1.

Ovom odlukom donosi se Generalni urbanistički plan Požarevca.

Član 2.

Generalni urbanistički plan Požarevca je izradio Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Član 3.

Cilj donošenja Generalnog urbanističkog plana Požarevca je usklađivanje Generalnog plana Požarevca („Službeni glasnik opštine Požarevac“, 2/07) sa odredbama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11 i 121/12).

Generalni urbanistički plan Požarevca predstavlja strateški razvojni plan kojim se definišu: granice plana i obuhvat građevinskog područja, generalna urbanistička rešenja sa namenama površina koje su pretežno planirane u građevinskom području, generalni pravci i koridori za energetsku, saobraćajnu, komunalnu i drugu infrastrukturu, celine i granice obuhvata za dalju plansku razradu planovima generalne regulacije za celo građevinsko područje i drugi elementi od značaja za dalju plansku razradu.

Član 4.

Generalni urbanistički plan Požarevca obuhvata područje od 5.474 hektara. Granica građevinskog područja se poklapa sa granicom obuhvata Plana.

Opis granica obuhvata plana, odnosno građevinskog područja, dat je koordinatama presečnih tačaka u grafičkom prilogu Plana 1.1. Opis granica plana.

Član 5.

Sastavni deo ove odluke je Generalni urbanistički plan Požarevca, koji se sastoji iz sledećeg:

KNjIGA I: Generalni urbanistički plan Požarevca – tekstualni i grafički deo

KNjIGA II: Generalni urbanistički plan Požarevca – dokumentaciona osnova

Sastavni deo  Generalnog urbanističkog plana Požarevca čine i „Uslovi čuvanja, održavanja i korišćenja spomeničkog nasleđa i utvrđene mere zaštite u okviru granica Generalnog urbanističkog plana grada Požarevca“, dati od strane Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

Član 6.

Sastavni deo ove odluke je Mišljenje Odeljenje za privredu i finansije Gradske uprave grada Požarevca broj 03-501-156/2012 od 06.09.2012. godine, da nije potrebno izraditi Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Generalnog urbanističkog plana Požarevca. na životnu sredinu.

Član 7.

Sastavni deo ove odluke je Saglasnost na Generalni urbanistički plan Požarevca, data od strane Ministra građevinarstva i urbanizma, zavedena pod brojem 350-01-01304/2013-05 od 27.02.2014. godine.

Član 8.

Do donošenja planova generalne regulacije za Požarevac primenjivaće se Generalni urbanistički plan Požarevca i svi urbanistički planovi doneti na osnovu i ranije važećih zakona,  za izdavanje odgovarajućih dozvola.

Član 9.

Do donošenja planova generalne regulacije za Požarevac, urbanistički projekti obavezno će se raditi za objekte javne namene, stambene i stambeno poslovne objekte veće spratnosti od P+2+Pk i poslovne objekte površine veće od 800m2, osim za područja koja su u obuhvatu važećih planova detaljne regulacije.

Urbanistički pokazatelji za parcele i objekte-indeks zauzetosti parcele (3) i indeks izgrađenosti parcele (I), umanjuju se za 20% za ekstra zonu i prvu zonu, do donošenja plana generalne regulacije.

Član 10.

Jedan primerak  Generalnog urbanističkog plana Požarevca čuva se trajno u arhivi Gradske uprave grada Požarevca, a dva primerka u Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Požarevca.

Član 11.

Generalni urbanistički plan Požarevca evidentiraće se u Centralnom registru planskih dokumenata, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Član 12.

Nakon donošenja, tekstualni deo Generalnog urbanističkog plana Požarevca  objavljuje se u „Službenom glasniku grada Požarevca“.

Generalni urbanistički plan Požarevca u celosti objavljuje se i u elektronskom obliku i dostupan je javnosti putem interneta.

Član 13.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku grada Požarevca “.

U Požarevcu,    24.12.2014. godine                                                                     Broj: 01-06-211/10

SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA

Bane Spasović, dipl.pravnik, s.r.

Generalni urbanistički plan Požarevca (425 MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter