Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Broj: 01-111-55/2017-3

22.12. 2017. godine

P o ž a r e v a c

Datum oglašavanja: 22.12.2017. godine

Datum isteka roka za prijavljivanje: 06.01.2018. godine

         Na osnovu čl. 18. stav 2. i 3.  Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“ br. 68/2015 81/2016 – odluka US), člana 4. 5. i 6. Uredbe o internom konkursu („Službeni glasnik RS“ broj: 17/2016) iRešenja o popunjavanju radnog mesta – Poslovi mesnih zajednica  u Gradskoj upravi Grada Požarevca, broj01-111-55/2017-1 od 20.12. 2017godine, Gradska uprava Grada Požarevca o b j a v lj u j e

INTERNI KONKURS

za popunjavanje radnog mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca


I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2

II Radno mesto koje se popunjava:

POSLOVI MESNIH ZAJEDNICAradni odnos na neodređeno vreme – 4 izvršioca, u zvanju: viši referent.

III Uslovi za rad na radnom mestu:

Opšti uslovi za prijem kandidata u radni odnos:

         – da  je  punoletan državljanin Republike Srbije;

         – da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

         – da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa.

Pored opštih uslova, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

          – da je zaposlen na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca (organima, javnim službama, javnim preduzećima i drugim organizacionim oblicima utvrđenim članom 2. stav 5. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS“, broj 17/2016)), koji u sistemu lokalne samouprave Grada Požarevca imaju obavezu prijavljivanja podataka o zaposlenima u Registar, odnosno zaposleni čije se plate, odnosno zarade finansiraju iz budžeta Grada Požarevca.

– stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju;

          – najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;

          – položen državni stručni ispit;

          – poznavanje rada na računaru.

 

Opis poslova: Predstavlja i zastupa mesnu zajednicu za koju je rešenjem određeno da spada u njegovu nadležnost, obavlja stručne i administrativne poslove mesne zajednice, pomaže u radu predsedniku Saveta mesne zajednice, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

IV Mesto rada:

GRAD POŽAREVAC, GRADSKA UPRAVA, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac.

V Dokazi o ispunjavanju propisanih uslova za rad na radnom mestu koje je kandidat u obavezi da priloži:

         – prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu, sa kratkim opisom poslova na kojima je kandidat radio do podnošenja prijave na konkurs;

         – fotokopija ili očitana lična karta;

         – izjava u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega;

         – original ili overena fotokopija dokaza da je kandidat u radnom odnosu na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave (rešenje, ugovor o radu, ili drugi dokument);

         –  original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;

         – original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;

         – overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;

         – original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim;

         – original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);

         – original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru;

         – original ili overena fotokopija uverenja policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

         – original ili overena fotokopija potvrde ili uverenja poslodavca da kandidatu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (dostavljaju samo oni kandidati koji su radili u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave).

          Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini/Gradskoj upravi, sudu ili kod javnog beležnika.

  Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje policijske uprave o neosuđivanosti.

  Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat, može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca: www.pozarevac.rs.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.

           Napomena: probni rad je obavezan za sva lica koja nisu zasnivala radni odnos u organu autonomne pokrajine, jedinici lokalne samouprave ili državnom organu. Probni rad traje šest meseci. Kandidati bez položen državnog stručnog ispita, polažu državni stručni ispit do okončanja probnog rada.

 

VI Stručna osposobljenost, znanja i veštine koje se ocenjuju u izbornom postupku:

            – poznavanje Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon i 101/2016 – dr. zakon), Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ br. 18/2016), Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik RS“ br.17/2016 – prečišćen tekst), Odluke o Gradskoj upravi Grada Požarevca – usmeno;

            – veština komunikacije – neposredno kroz razgovor sa kandidatom;

            – poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računarom.

VII Rok za podnošenje prijava na interni konkurs je 15 dana od dana objavljivanja internog konkursa na internet prezentaciji Grada Požarevca www.pozarevac.rsi na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca.

VIII Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o internom konkursu:

          Milutin Mrdak, Rukovodilac Službe za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 539-651, e-mail mmrdak@pozarevac.rs

IX Adresa na koju se podnosi prijava za interni konkurs: 

          Gradska uprava Grada Požarevca, ul. Drinska br.2 , sa naznakom: „Za interni konkurs“X Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

XI Podatak o mestu, danu i vremenu kada će se obaviti provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata u izbornom postupku:

            Provere stručne osposobljenosti, znanja i veštine komunikacije kandidata čije su prijave blagovremen i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad  na navedenom radnom mestu, izvršiće se 15.01.2018. godine, sa početkom u 9,oo časova, u prostorijama Gradske uprave Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska 2, o čemu će učesnici Konkursa biti pismeno obavešteni.

            Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane načelnice Gradske uprave Grada Požarevca, Rešenjem broj: 01-111-55/2017-2 od 20.12.2017.godine.

            Po isteku roka za podnošenje prijava na Interni konkurs, Konkursna komisija će pregledati sve prispele prijave i podnete dokaze, te sastaviti spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za rad na radnom mestu koje se popunjava i koji imaju pravo da učestvuju na konkursu. Prijavu kandidata koji ne ispunjava uslove Internog konkursa, odnosno nije dostavio sve potrebne dokaze ili je neblagovremena ili nedopuštena, Konkursna komisija odbaciće zaključkom.

NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

______________________________

Suzana Bulajić, dipl. pravnik

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije

Podeli sa drugima: Facebook Twitter