Почетак » Актуелно » О Граду
 

Искуства у градњи регионалне депоније Building a regional landfill

Бане Спасовић и Милић Јовановић посетили ужичку депонију

Председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић и заменик председника Милић Јовановић посетили су регионалну депонију смећа у Ужицу ради стицања конкретних искустава у овој области пошто градња објекта исте намене предстоји и нашем крају.

Ужичка депонија

Регионална депонија смећа

Домаћин гостима из Пожаревца био је директор овог предузећа Недељко Милосављевић. Он је детаљно упознао госте са процесом обезбеђивања свих услова за изградњу једног оваквог објекта чије функционисање има сличности са оним што предстоји пожаревачком крају. Спасовић и Јовановић су изразили велико задовољство искуствима стеченим приликом ове посете која ће допринети сагледавању могућности за реализацију пројекта изградње савремене депоније за општине са територије Браничевског управног округа.

regionalna_deponija-2

regionalna_deponija-4

Иначе, ЈКП “Дубоко” Ужице, задужено за изградњу и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом, преузима сав комунални отпад из девет локалних самоуправа, а ради се о првом пројекту у нашој земљи који се, уз подршку Владе Србије и Европске уније, реализује после усвајања националне стратегије управљања комуналним отпадом.

Капацитети овог предузећа омогућавају еколошки поуздано сакупљање, транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 м3 обухвата 335 насеља са 350.000 становника. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП “Биоктош”, и нису конкуренција ЈКП “Дубоко” Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

regionalna_deponija-3

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Систем примарне селекције директно утиче на ефективност и ефикасност Центра за секундарну селекцију. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности у финансијском и организационом смислу.Bane Spasovic and Milic Jovanovic visited landfill in Uzice

President of the Assembly Bane Spasovic and Vice President Milic Jovanovic visited the regional dump in Uzice to gain concrete experience in this area since construction of the building facing the same purpose and our end.

Ужичка депонија

Ужичка депонија

 

Hosts guests from Pozarevac was director of the company Nedeljko Milosavljevic. He is thoroughly acquainted them with the process of providing all requirements for the construction of such a facility whose operation is similar to what lies ahead Pozarevac end. Spasovic and Jovanovic expressed great satisfaction with the experience gained during this visit that will contribute to the perception of possibilities for the realization of the construction of modern landfills in the territory of the municipality Branicevo administrative district.

regionalna_deponija-2

Otherwise, the PUC  “Duboko” in Uzice, in charge of the construction and improvement of the regional waste management system, taking all their waste from nine local governments, and it is the first project in our country, with the support of the Government of Serbia and the European Union, implemented after adoption of a national strategy for managing municipal waste.

The capacity of the company allow the environmentally sound collection, transportation, treatment and disposal of waste from the region deep, that an area of ​​5,300 m3 covers 335 settlements with 350,000 inhabitants. Utility companies from cities and towns founders continue to perform its core business – collection and transport to the transshipment or transfer stations, except PUC “Bioktos”, and not to compete with the PUC “Duboko” in Uzice, because shutting down the local dump this company takes the leading role in shipments, selecting and depositing waste.

regionalna_deponija-3

With local utility companies will develop primary selection of waste at the source. This is a very important part, not only for the company but also for the development and improvement of the regional waste management system. The system of primary selection directly affects the effectiveness and efficiency of the Center for the secondary selection. Primary and secondary selections are directly dependent on the financial and organizational terms.

Подели са другима: Facebook Twitter