Почетак » Актуелно » О Граду
 

Изградити садржајне односе са РомимаBuild meaningful relationships with Roma

Насеље звано „Канал“ у Костолцу, које се простире од електране до Дунава, недавно је било поприште сукоба појединих припадника Рома са полицијом што је био непосредан повод да буде организован састанак коме су присуствовали: народни посланик Срђан Шаин, председник Ромске партије, градоначелник Пожаревца Мимир Илић, начелник Полицијске управе Пожаревац Дејан Раденковић, председник Градске општине Костолац Владимир Вила као и представници Министарства просвете, Центра за социјални рад и Удружења Рома Браничевског округа. Иначе, у Костолцу живе припадници двадесетак националности од чега највећи део чине Роми. Процењује се да од око двадесет хиљада становника живи око седам хиљада Рома.

Начелник ПУ Пожаревац Дејан Раденковић истакао је, приликом сусрета са представницима костолачких Рома, да полиција жели да изгради партнерске односе са свим грађанима те да постоји иницијатива МУП-а да се један број припадника ромске националности обучи за полицијске послове управо у местима где су Роми заступљени у великом броју.

– Полицију нико не би требало да доживљава као репресивни орган јер много радимо на превентивном плану. Ту смо и да решавамо конкретне проблеме са издавањем личних документа и полицију приближимо грађанима. Зато смо и покренули иницијативу о укључивању Рома у полицију али је потребна добра воља обе стране рекао је Раденковић. Он је додао да ће комисија испитати све детаље инцидента у Костолцу те да ће, уколико је било прекорачивања овлашћења од стране полицијских службеника, они бити адекватно санкционисани.

Посланик Шаин је истакао да је могуће побољшати положај Рома јер је у Србији протеклих година „ушао“ новац из европских фондова намењен побољшању положаја ове националне мањине . Истовремено, Роми се морају „изборити“ са одређеним понашањима која могу да изазову реакције државе или заједнице.

– Ми инсистирамо на томе да и припадници ромске националности буду заступљени у институцијама, да у већем броју буду примљени у службу полиције као и да буду присутни у локалним органима власти и поделе одговорност савећинским делом становника. Из европских фондова у Србију је стигло око седамдесет милиона евра за интеграцију Рома и овај новац мора бити искоришћен тако да буде видљив на терену, рекао је Шаин и додао да Србију очекује изградња социјалних станова који ће се финансирати из међународних и домаћих фондова. Желимо да Роме и припаднике других социјално угрожених група стамбено осигурамо тако што ћемо им изградити стамбене јединице које ће исплаћивати на дужи временски рок и постати њихови власници, уз решавање питања запошљавања.

Председник ГО Костолац Владимир Вила је рекао да ће и у насељима где већином живи ромско становништво бити завршен процес топлификације те да ће се радити и на обезбеђивању других инфраструктурних услова и додао да до сада у Костолцу није било запаженијих сукоба заснованих на националној основи. Градоначелник Пожаревца Миомир Илић је рекао да ће, након избора у свим месним заједницама, бити заступљеније националне мањине те да ће њихови припадници и на тај начин директно учествовати у решавању својих проблема.

– Просторни план града Пожаревца је пред Владом републике Србије а у оквиру њега налази се и план посебне намене за костолачки угљенокоп, који је велика развојна шанса за овај крај у привредном, али и у туристичком смислу. То значи отварање нових радних места чиме би делимично био решен проблем запошљавања ромског становништава. То повлачи и питање заступљености у локалним органима управа што нам је и дугорочни циљ, рекао је Илић.

Председник Удружења Рома Браничевског округа Мирослав Вељковић истакао је да је Ромима у Костолцу неопходна канцеларија као и стална едукација како би се укључили у све друштвене токове. Представници Рома истакли су пре свега проблеме социјалног статуса и нерешеног стамбеног питања и похвалили напор Министарства просвете кадаје реч о интеграцији ромске деце у систему основношколског образовања.The settlement called “Kanal” in Kostolac, which extends from the power plant to the Danube, has recently been the scene of many members of the Roma clashes with the police, which was the immediate cause to be organized a meeting attended by: Deputy Srdjan Sain, president of the Roma Party, mayor of Pozarevac Mimir Ilic, head of the Police Administration Pozarevac Dejan Radenkovic, president of the City Municipal Kostolac Vladimir Vila as well as representatives of the Ministry of Education, the Center for Social Work and the Association of Roma of Branicevo. Otherwise, in Kostolac twenty nationalities living members of which the majority are Roma. It is estimated that around twenty thousand people live about seven thousand Romani.

Chief of Police Pozarevac Dejan Radenkovic said, during a meeting with representatives of the Roma Kostolac that police want to build a partnership with all citizens and that there is an initiative of the MIA that a number of Roma people trained for police work exactly in the places where Roma are represented in large numbers.

– Police no one should be seen as a repressive organ as much to do prevention plan. We are here to solve the specific problems with the issuance of personal documents and the police closer to the public. That’s why we launched the initiative on the inclusion of Roma in the police but need good will on both sides said Radenkovic. He added that the commission would examine all the details of the incident in Kostolac and that if there was abuse of authority by police officers, they will be appropriately sanctioned.

Minister Sain said that it is possible to improve the situation of Roma in Serbia since last year “entered” the money from European funds dedicated to improving the status of national minorities. At the same time, the Roma have to “fight” with certain behaviors that may cause reactions state or community.

– We insist that members of the Roma ethnic representation in the institutions that are in many hired police and to be present in the local government and the division of responsibility savećinskim part of the population. European funds to Serbia came around seventy million to integrate Roma and this money has to be used so as to be visible on the ground, Sain said, adding that Serbia expects the construction of social housing to be financed from domestic and international funds. We want to Roma and members of other vulnerable groups such as residential sure we’re going to build housing units that will pay off in the long term and become the owners, with the resolution of employment issues.

President of GO Kostolac Vladimir Vila  said that even in areas where the majority of the Roma population lives to be over the heating process and that efforts would be made to provide other infrastructure conditions and added that so far the most noticed Kostolac no conflict based on ethnic grounds. Mayor of Pozarevac Miomir Ilic said that after the elections in all the local communities be represented minority and that their members and thus directly participate in solving their problems.

– Spatial Plan of Pozarevac is before the Government of the Republic of Serbia, and within it there is a plan for a special purpose Kostolac coal mine, which is a great development opportunity for this part of the business, but also in terms of tourism. That means new jobs, which would be partially solved the problem of employment of the Roma populations. This raises the question of representation in local government which is our long term goal, said Ilic.

President of the Association of Roma Branicevo Miroslav Veljkovic said that the Roma in Kostolac necessary offices and ongoing education in order to include all the social events. Roma representatives emphasized above all the problems of social status and unresolved housing issues and praised the efforts of the Ministry of Education when a word about the integration of Roma children in the primary schools.

Подели са другима: Facebook Twitter