Почетак » Актуелно » Обавештења
 

Излагање Елабората за РАНИ ЈАВНИ УВИД Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ Града Пожаревца у улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу

У складу са чланом 45a Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 37. – 42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове
О Г Л А Ш А В А

Излагање Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ Града Пожаревца у улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу.

Елаборат за рани јавни увид урађен је од стране Привредног друштва за архитектонску делатност и инжењеринг ПЛАН УРБАН ДОО НИШКА БАЊА из Нишке Бање.

Одговорни урбаниста је Станислава Илић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 0115 03, издатом од стране Инжењерске коморе Србије.

Циљ израде Плана детаљне регулације је сагледавање просторних могућности и капацитета локације, дефинисање намена, дефинисање услова за изградњу нових и привођење намени постојећих објеката са наменом производња и складиштење као и изградњу већих производних и складишних и комбинованих објеката, прорачун капацитета инфраструктуре, преиспитивање постојећих регулација и профила јавних и интерних саобраћајница и евентуално увођење нових, све у складу са планираним и компатибилним наменама и урбанистичким параметрима Плана генералне регулације. Планираним интервенцијама у простору, морају се заштити и унапредити коришћење земљишта, обезбедити квалитетнији животни услови, очувати природне и створене вредности, животна средина.

Излагање Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ Града Пожаревца у улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу, организоваће се у трајању од 15 (петнаест) дана, почев од 19.07.2022. године, закључно са 02.08.2022. године, у канцеларији број 36, у приземљу зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.urbanizam.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Елаборат за рани јавни увид Плана детаљне регулације „Индустријска зона III фаза“ Града Пожаревца у улици Ђуре Ђаковића у Пожаревцу и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току

трајања јавног увида, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

ОКВИРНА ГРАНИЦА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

„ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА III ФАЗА“ У ПОЖАРЕВЦУ

Детаљније