Početak » Aktuelno » Obaveštenja
 

Izlaganje Elaborata za RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu

U skladu sa članom 45a Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i čl. 37. – 42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove
O G L A Š A V A

Izlaganje Elaborata za rani javni uvid Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu.

Elaborat za rani javni uvid urađen je od strane Privrednog društva za arhitektonsku delatnost i inženjering PLAN URBAN DOO NIŠKA BANjA iz Niške Banje.

Odgovorni urbanista je Stanislava Ilić, dipl.inž.arh. – sa licencom br. 200 0115 03, izdatom od strane Inženjerske komore Srbije.

Cilj izrade Plana detaljne regulacije je sagledavanje prostornih mogućnosti i kapaciteta lokacije, definisanje namena, definisanje uslova za izgradnju novih i privođenje nameni postojećih objekata sa namenom proizvodnja i skladištenje kao i izgradnju većih proizvodnih i skladišnih i kombinovanih objekata, proračun kapaciteta infrastrukture, preispitivanje postojećih regulacija i profila javnih i internih saobraćajnica i eventualno uvođenje novih, sve u skladu sa planiranim i kompatibilnim namenama i urbanističkim parametrima Plana generalne regulacije. Planiranim intervencijama u prostoru, moraju se zaštiti i unaprediti korišćenje zemljišta, obezbediti kvalitetniji životni uslovi, očuvati prirodne i stvorene vrednosti, životna sredina.

Izlaganje Elaborata za rani javni uvid Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu, organizovaće se u trajanju od 15 (petnaest) dana, počev od 19.07.2022. godine, zaključno sa 02.08.2022. godine, u kancelariji broj 36, u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.urbanizam.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Elaborat za rani javni uvid Plana detaljne regulacije „Industrijska zona III faza“ Grada Požarevca u ulici Đure Đakovića u Požarevcu i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku

trajanja javnog uvida, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

OKVIRNA GRANICA PLANA DETALjNE REGULACIJE

„INDUSTRIJSKA ZONA III FAZA“ U POŽAREVCU

Detaljnije

Podeli sa drugima: Facebook Twitter