Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Izmena i dopuna Prostornog plana Grada Požarevca

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

            U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 36-43. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

O G L A Š A V A

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Izmena i dopuna Prostornog plana Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 10/12 i 13/13), u delu koji se odnosi na gasovodnu mrežu.

Izmena se odnosi na deo kraka gasovoda visokog pritiska (50 bara) RG Osipaonica-Požarevac-Kučevo i to od gasnog razdelnog čvora (GRČ) „Požarevac“ do granice teritorije Grada Požarevca i opštine Malo Crniće.

Izlaganje materijala na rani javni uvid obavljaće se u kancelariji 137, na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs)  i traje 15 dana, počev od 15.08.2017. godine, zaključno sa 29.08.2017. godine.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, u Požarevcu, u ulici Drinskoj broj 2.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon broj 012/539-664 i 012/539-764, u terminu od 10 do 13 časova. 

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter