Почетак » Обавештења » О Граду
 

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Измена и допуна Просторног плана Града Пожаревца

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

            У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и члана 36-43. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

О Г Л А Ш А В А

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Измена и допуна Просторног плана Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/12 и 13/13), у делу који се односи на гасоводну мрежу.

Измена се односи на део крака гасовода високог притиска (50 бара) РГ Осипаоница-Пожаревац-Кучево и то од гасног разделног чвора (ГРЧ) „Пожаревац“ до границе територије Града Пожаревца и општине Мало Црниће.

Излагање материјала на рани јавни увид обављаће се у канцеларији 137, на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs)  и траје 15 дана, почев од 15.08.2017. године, закључно са 29.08.2017. године.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца, у Пожаревцу, у улици Дринској број 2.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон број 012/539-664 и 012/539-764, у термину од 10 до 13 часова. 

Документација

Подели са другима: Facebook Twitter