Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Planovi detaljne regulacije
 

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo

U skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 36. – 43. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

O G L A Š A V A

Izlaganje materijala za rani javni uvid, koji se odnosi na izradu Plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 9/16) a u skladu sa Planom generalne regulacije Kostolca.

Područje Plana je ograničeno rekom Dunav, Dunavcem, ulicom Vase Pelagića i kanalom (k.p. br. 2385 K.O. Kostolac – grad) i obuhvata sve granične kao i katastarske parcele u obuhvatu Plana.

 

Izlaganje materijala na rani javni uvid obavljaće se u kancelariji 137, na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs)  i traje 15 dana, počev od 27.03.2018. godine, zaključno sa 10.04.2018. godine.

 

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca, u Požarevcu, u ulici Drinskoj broj 2.

 

           Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon broj 012/539-664 i 012/539-764, svakog radnog dana u terminu od 10 do 13 časova.

Planska dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter