Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Планови детаљне регулације
 

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство

У складу са чланом 45a. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14 и 145/14) и члана 36. – 43. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 64/2015),

О Г Л А Ш А В А

Излагање материјала за рани јавни увид, који се односи на израду Плана детаљне регулације „Драгуљ“ у Костолцу („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 9/16) а у складу са Планом генералне регулације Костолца.

Подручје Плана је ограничено реком Дунав, Дунавцем, улицом Васе Пелагића и каналом (к.п. бр. 2385 К.О. Костолац – град) и обухвата све граничне као и катастарске парцеле у обухвату Плана.

 

Излагање материјала на рани јавни увид обављаће се у канцеларији 137, на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs)  и траје 15 дана, почев од 27.03.2018. године, закључно са 10.04.2018. године.

 

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, Одељењу за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца, у Пожаревцу, у улици Дринској број 2.

 

           Ближе информације могу се добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон број 012/539-664 и 012/539-764, сваког радног дана у термину од 10 до 13 часова.

Планска документација

Подели са другима: Facebook Twitter