Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

IZLAGANjE NA JAVNI UVID NACRT ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKACIJI „SEVERNI BLOK INDUSTRIJSKE ZONE“ U POŽAREVCU, NA KP BR. 6780/ 71 KO POŽAREVAC, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

U skladu sa članom 99. stav 10. i 12 i članom 100. stav 1 tačka 4. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br, 72/09,81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14m 145/14 i 83/18) i članom 12. stav 2. Uredbe o uslovima, načinu i postupku pod kojim se građevinsko zemljište u javnoj svojini može otuđiti ili dati u zakup po ceni manjoj od tržišne cene, odnosno zakupnine ili bez naknade, kao i uslove, način i postupak razmene nepokretnosti („Službeni glasnik RS’’ broj 61/15, 88/15, 46/17 i 30/18), Gradsko veće Grada Požarevca oglašava

IZLAGANjE NA JAVNI UVID
NACRTA ELABORATA O OPRAVDANOSTI OTUĐENjA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA LOKACIJI „SEVERNI BLOK INDUSTRIJSKE ZONE“ U POŽAREVCU, NA KP BR. 6780/ 71 KO POŽAREVAC, NEPOSREDNOM POGODBOM, BEZ NAKNADE MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

Nacrt Elaborata o opravdanosti otuđenja gradskog građevinskog zemljišta na lokaciji „Severni blok industrijske zone“ u Požarevcu, na kp br. 6780/ 71 KO Požarevac, neposrednom pogodbom, bez naknade Mešovitom preduzeću za proizvodnju i preradu “Bambi Success“ DOO Požarevac, izgrađen od strane Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, pod brojem 014-464-38/2019 od oktobra 2019. godine (u daljem tekstu: nacrt Elaborata) izlaže se na javni uvid u periodu od 24. 10. 2019. do 31.10. 2019. godine.
Uvid u nacrt Elaborata može se izvršiti na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs, kao i u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ul. Drinska broj 2 u Požarevcu, u vremenu od 12,00 do 15,00 časova.
Za pružanje dodatnih informacija u vezi sa nacrtom Elaborata obratiti se Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, na broj telefona 012/539-678.
Svi građani, predstavnici civilnog društva, stručna javnost i svi drugi zainteresovani subjekti mogu podneti primedbe na nacrt Elaborata za vreme trajanja javnog uvida, eletronskim putem na e-mail: marko.savic@pozarevac.rs ili smiladinovic@pozarevac.rs, ili poštom na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, ul. Drinska br. 2, Požarevac, za naznakom: ,,Za javni uvid nacrta Elaborata“.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA
GRADA POŽAREVCA,
GRADONAČELNIK
Bane Spasović, dipl. pravnik, sr

Dokumentacija – Elaborat

Podeli sa drugima: Facebook Twitter