Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ „СЕВЕРНИ БЛОК ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ, НА КП БР. 6780/ 71 КО ПОЖАРЕВАЦ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

У складу са чланом 99. став 10. и 12 и чланом 100. став 1 тачка 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр, 72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14м 145/14 и 83/18) и чланом 12. став 2. Уредбе о условима, начину и поступку под којим се грађевинско земљиште у јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде, као и услове, начин и поступак размене непокретности („Службени гласник РС’’ број 61/15, 88/15, 46/17 и 30/18), Градско веће Града Пожаревца оглашава

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД
НАЦРТА ЕЛАБОРАТА О ОПРАВДАНОСТИ ОТУЂЕЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ЛОКАЦИЈИ „СЕВЕРНИ БЛОК ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ“ У ПОЖАРЕВЦУ, НА КП БР. 6780/ 71 КО ПОЖАРЕВАЦ, НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ MEŠOVITOM PREDUZEĆU ZA PROIZVODNJU I PRERADU “BAMBI SUCCESS“ DOO POŽAREVAC

Нацрт Елабората о оправданости отуђења градског грађевинског земљишта на локацији „Северни блок индустријске зоне“ у Пожаревцу, на кп бр. 6780/ 71 КО Пожаревац, непосредном погодбом, без накнаде Мešovitom preduzeću za proizvodnju i preradu “Bambi Success“ DOO Požarevac, изграђен од стране Одељења за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, под бројем 014-464-38/2019 од октобра 2019. године (у даљем тексту: нацрт Елабората) излаже се на јавни увид у периоду од 24. 10. 2019. до 31.10. 2019. године.
Увид у нацрт Елабората може се извршити на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs, као и у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца, у ул. Дринска број 2 у Пожаревцу, у времену од 12,00 до 15,00 часова.
За пружање додатних информација у вези са нацртом Елабората обратити се Одељењу за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе Града Пожаревца, на број телефона 012/539-678.
Сви грађани, представници цивилног друштва, стручна јавност и сви други заинтересовани субјекти могу поднети примедбе на нацрт Елабората за време трајања јавног увида, елетронским путем на e-mail: marko.savic@pozarevac.rs или smiladinovic@pozarevac.rs, или поштом на адресу: Градска управа Града Пожаревца, Одељење за локални економски развој, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, за назнаком: ,,За јавни увид нацртa Елабората“.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Бане Спасовић, дипл. правник, ср

Документација – Елаборат

Подели са другима: Facebook Twitter