Почетак » Актуелно
 

Изложба графика „Одсјај дарова“Exhibition “Odsjaj darova”

У Градској галерији у Пожаревцу отворена је изложба графика мр. Мирослава Станојловића под називом “Одсјаји дарова” која представља један од видова уметничке визије аутора чијим опусом доминира прегнуће за очување културне традиције српског народа. Станојловић је запослен у Републичком заводу за заштиту споменика културе. Водио је радове на конзервацији зидних фресака у манастиру Милешева, Грачаници, Лазарици, Високим Дечанима као и конзервацију фресака из Виминацијума које се налазе у пожаревачком Народном музеју а представљају најлепше примере касноантичке уметности. Одлуком Светог архијерејског синуда Српске православне цркве ангажован је као предавач на Академији Српске православне цркве за уметност и конзервацију у Београду.

– Мија је прави мајстор за суптилну варијацију форме, текстуре, тона, простора, линеарне и зрнасте густине, чиме остварује различитост атмосфере. Уметнички графички поступак оплеменио је употребом синтетичких смола, чиме је остварио технички предуслов за богат естетски цонцепт. Перманенти истраживачки поступак усвојене графичке вредности наметнуо је да и ликовна идеја има исходиште у разоткривеним својствима примењених материјала. Сликарство Мије Станојловића несумљиво заузима једно од видних места на савременој српској ликовној сцени, рекла је Виолета Томић.

Изложбу је отворио председник Скупштине града Пожаревца Миомир Илић, нагласивши да је празник Сретење значајан дан за Србију и грађане Србије, јер представља почетак борбе за национално ослобођење у Првом српском устанку 1804. године и дан рођења демократије у Србији доношењем Сретенског устава 1835. године

– Слободарски дух српског народа зачет у борби за ослобођење од вишевековног турског ропства, потврђен је током Првог и Другог светског рата до данашњих дана кадгод се бранила слобода. Данашњи Дан Државности поред ових подсећања на традицију слободарског духа српског народа обележавамо и истицањем многих вредности које смо створили у слободи. И ова изложба Мирослава Станојловића сведочи о очувању културног индентитета српског народа. Мирослав Мија Станојловић припада оној групи уметника, који успешно познају духовну прошлост Србије са својим временом. Захваљујући његовој уметничкој посвећености историјском наслеђу, конзервирана су два бисера српске цултуре “Бели анђео” и “Свети Сава” у манастиру Милешеви, који представља генетску карту опстанка малог народа на тлу Балкана. Конзерваторско – рестаураторски и сликарски опус Мирослава Мије Станојловића је богат и разноврстан што и овом изложбом и потврђује”, казао је Илић.

На крају Мирослав Станојловић, чији је Пожаревац завичајни град, захвалио се на топлој добродошлици речима:

– У народу постоји пословица „Неће ивер далеко од пања”. Ја се данас осећам као један ивер кога су животне околности далеко одбациле, а који се, ето, вратио свом пању, свом постојању. И не само као такав ивер, него као ивер због кога је читав нарамак сишао доле да га подигне и у своје окриље придружи обиљу. Моја животна филозофија је била – увек ради мало више него што је потребно и неће ти бити потребне препоруке. Друга филозофија је, да на часну трпезу српско постојања увек додај више него што са ње узимаш. Убеђен, овом изложбом приносим богат дар из свог опуса који сам остварио пре десетак година и који придружујем свом конзерваторском раду”.

Отварању ове јединствене изложбе, поред бројних посетилаца, присуствовали су градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић и народни посланик Жарко Пивац а у културно – уметничком програму наступили су Срећко Васић професор и Дарко Марковић ученик Средње музичке школе.In the city Gallery of Pozarevac opened exhibition of graphics by mr. Miroslav Stanojlovic entitled “Odsjaj darova”, which is one of the forms of artistic vision of the author whose oeuvre is dominated endeavor to preserve the cultural traditions of the Serbian people. Stanojlović is employed in the Republic Institute for Protection of Cultural Heritage. He led the work on the conservation of wall frescoes in the Mileseva, Gracanica, Lazarica, High Decani and conservation of frescoes from Viminacium contained in Pozarevac the National Museum are beautiful examples of a late antique art. Decision of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church sinuda was hired as a lecturerat the Academy of the Serbian Orthodox Church of Art and Conservation in Belgrade.

– Mija is a master of subtle variations of form, texture, tone, space, and linear grain density, which realizes the diversity of the atmosphere. Artistic effects are the graphical procedure using a synthetic resin, which has achieved the technical requirement for a rich aesthetic concept. Permanent research procedure adopted values ​​imposed by the graphic and visual ideas that have their origin in the revealed properties of the used materials. Painting of Mija Stanojlovic undoubtedly holds a visible place on the contemporary Serbian art scene, said Violeta Tomic.

The exhibition was opened by Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, adding that the holiday “Sretenje” is important day for Serbia and Serbian citizens, as it represents the beginning of the struggle for national liberation in the First Serbian Uprising 1804th year and day of birth of democracy in Serbia adoption of the constitution “Sretenskog” from 1835th year.

– The free spirit of the Serbian nation was conceived in the struggle for liberation from centuries of Turkish rule, was confirmed during the First and Second World War to the present day whenever defend freedom. Today’s Statehood Day in spite of these reminders of the libertarian tradition of celebrating the spirit of the Serbian people and highlighting the many values ​​that we have created in freedom. And this exhibition of Miroslav Stanojlovic testifies to the preservation of the cultural identity of the Serbian people. Miroslav Mija Stanojlović belongs to the group of artists, which they know the spiritual history of Serbia with their time. Thanks to his dedication to the art historical background, canned pearls, two Serbian culture “Beli andjeo” and “Sveti Sava” in monastery Mileseva, the survival of the genetic map of a small nation on the Balkans. Conservation and his work, Miroslava Stanojlovic Millet is rich and varied as the exhibition and this is confirmed”, said Ilic.

Finally, Miroslav Stanojlovic, whose hometown Pozarevac, thanks for the warm welcome words:

– The people are saying “It will not splinter away the stump.” I still feel like a splinter, where the living conditions far rejected, and which I returned to stump,  existence.. I just do not like such a splinter, but as a plywood for which the whole bundle went down to pick it up and join the fold in abundance. My life philosophy has been – always doing little more than you need and you will not be necessary recommendations. The other philosophy is that the honorable existence of the Serbian table always add more to it than you take. Convinced, I offer this exhibition a rich gift from my works that I made ten years ago and who joined my conservation work “.

The opening of this unique exhibition, in addition to numerous visitors, attended by Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic and MP Zarko Pivac in a cultural – artistic program performed by Vasic Srecko Darko Markovic – professor and a student of the Music High School.

Подели са другима: Facebook Twitter