Početak » Aktuelno
 

Izložba grafika „Odsjaj darova“Exhibition “Odsjaj darova”

U Gradskoj galeriji u Požarevcu otvorena je izložba grafika mr. Miroslava Stanojlovića pod nazivom “Odsjaji darova” koja predstavlja jedan od vidova umetničke vizije autora čijim opusom dominira pregnuće za očuvanje kulturne tradicije srpskog naroda. Stanojlović je zaposlen u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Vodio je radove na konzervaciji zidnih fresaka u manastiru Mileševa, Gračanici, Lazarici, Visokim Dečanima kao i konzervaciju fresaka iz Viminacijuma koje se nalaze u požarevačkom Narodnom muzeju a predstavljaju najlepše primere kasnoantičke umetnosti. Odlukom Svetog arhijerejskog sinuda Srpske pravoslavne crkve angažovan je kao predavač na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu.

– Mija je pravi majstor za suptilnu varijaciju forme, teksture, tona, prostora, linearne i zrnaste gustine, čime ostvaruje različitost atmosfere. Umetnički grafički postupak oplemenio je upotrebom sintetičkih smola, čime je ostvario tehnički preduslov za bogat estetski concept. Permanenti istraživački postupak usvojene grafičke vrednosti nametnuo je da i likovna ideja ima ishodište u razotkrivenim svojstvima primenjenih materijala. Slikarstvo Mije Stanojlovića nesumljivo zauzima jedno od vidnih mesta na savremenoj srpskoj likovnoj sceni, rekla je Violeta Tomić.

Izložbu je otvorio predsednik Skupštine grada Požarevca Miomir Ilić, naglasivši da je praznik Sretenje značajan dan za Srbiju i građane Srbije, jer predstavlja početak borbe za nacionalno oslobođenje u Prvom srpskom ustanku 1804. godine i dan rođenja demokratije u Srbiji donošenjem Sretenskog ustava 1835. godine

– Slobodarski duh srpskog naroda začet u borbi za oslobođenje od viševekovnog turskog ropstva, potvrđen je tokom Prvog i Drugog svetskog rata do današnjih dana kadgod se branila sloboda. Današnji Dan Državnosti pored ovih podsećanja na tradiciju slobodarskog duha srpskog naroda obeležavamo i isticanjem mnogih vrednosti koje smo stvorili u slobodi. I ova izložba Miroslava Stanojlovića svedoči o očuvanju kulturnog indentiteta srpskog naroda. Miroslav Mija Stanojlović pripada onoj grupi umetnika, koji uspešno poznaju duhovnu prošlost Srbije sa svojim vremenom. Zahvaljujući njegovoj umetničkoj posvećenosti istorijskom nasleđu, konzervirana su dva bisera srpske culture “Beli anđeo” i “Sveti Sava” u manastiru Mileševi, koji predstavlja genetsku kartu opstanka malog naroda na tlu Balkana. Konzervatorsko – restauratorski i slikarski opus Miroslava Mije Stanojlovića je bogat i raznovrstan što i ovom izložbom i potvrđuje”, kazao je Ilić.

Na kraju Miroslav Stanojlović, čiji je Požarevac zavičajni grad, zahvalio se na toploj dobrodošlici rečima:

– U narodu postoji poslovica „Neće iver daleko od panja”. Ja se danas osećam kao jedan iver koga su životne okolnosti daleko odbacile, a koji se, eto, vratio svom panju, svom postojanju. I ne samo kao takav iver, nego kao iver zbog koga je čitav naramak sišao dole da ga podigne i u svoje okrilje pridruži obilju. Moja životna filozofija je bila – uvek radi malo više nego što je potrebno i neće ti biti potrebne preporuke. Druga filozofija je, da na časnu trpezu srpsko postojanja uvek dodaj više nego što sa nje uzimaš. Ubeđen, ovom izložbom prinosim bogat dar iz svog opusa koji sam ostvario pre desetak godina i koji pridružujem svom konzervatorskom radu”.

Otvaranju ove jedinstvene izložbe, pored brojnih posetilaca, prisustvovali su gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević i narodni poslanik Žarko Pivac a u kulturno – umetničkom programu nastupili su Srećko Vasić profesor i Darko Marković učenik Srednje muzičke škole.In the city Gallery of Pozarevac opened exhibition of graphics by mr. Miroslav Stanojlovic entitled “Odsjaj darova”, which is one of the forms of artistic vision of the author whose oeuvre is dominated endeavor to preserve the cultural traditions of the Serbian people. Stanojlović is employed in the Republic Institute for Protection of Cultural Heritage. He led the work on the conservation of wall frescoes in the Mileseva, Gracanica, Lazarica, High Decani and conservation of frescoes from Viminacium contained in Pozarevac the National Museum are beautiful examples of a late antique art. Decision of the Holy Synod of the Serbian Orthodox Church sinuda was hired as a lecturerat the Academy of the Serbian Orthodox Church of Art and Conservation in Belgrade.

– Mija is a master of subtle variations of form, texture, tone, space, and linear grain density, which realizes the diversity of the atmosphere. Artistic effects are the graphical procedure using a synthetic resin, which has achieved the technical requirement for a rich aesthetic concept. Permanent research procedure adopted values ​​imposed by the graphic and visual ideas that have their origin in the revealed properties of the used materials. Painting of Mija Stanojlovic undoubtedly holds a visible place on the contemporary Serbian art scene, said Violeta Tomic.

The exhibition was opened by Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, adding that the holiday “Sretenje” is important day for Serbia and Serbian citizens, as it represents the beginning of the struggle for national liberation in the First Serbian Uprising 1804th year and day of birth of democracy in Serbia adoption of the constitution “Sretenskog” from 1835th year.

– The free spirit of the Serbian nation was conceived in the struggle for liberation from centuries of Turkish rule, was confirmed during the First and Second World War to the present day whenever defend freedom. Today’s Statehood Day in spite of these reminders of the libertarian tradition of celebrating the spirit of the Serbian people and highlighting the many values ​​that we have created in freedom. And this exhibition of Miroslav Stanojlovic testifies to the preservation of the cultural identity of the Serbian people. Miroslav Mija Stanojlović belongs to the group of artists, which they know the spiritual history of Serbia with their time. Thanks to his dedication to the art historical background, canned pearls, two Serbian culture “Beli andjeo” and “Sveti Sava” in monastery Mileseva, the survival of the genetic map of a small nation on the Balkans. Conservation and his work, Miroslava Stanojlovic Millet is rich and varied as the exhibition and this is confirmed”, said Ilic.

Finally, Miroslav Stanojlovic, whose hometown Pozarevac, thanks for the warm welcome words:

– The people are saying “It will not splinter away the stump.” I still feel like a splinter, where the living conditions far rejected, and which I returned to stump,  existence.. I just do not like such a splinter, but as a plywood for which the whole bundle went down to pick it up and join the fold in abundance. My life philosophy has been – always doing little more than you need and you will not be necessary recommendations. The other philosophy is that the honorable existence of the Serbian table always add more to it than you take. Convinced, I offer this exhibition a rich gift from my works that I made ten years ago and who joined my conservation work “.

The opening of this unique exhibition, in addition to numerous visitors, attended by Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic and MP Zarko Pivac in a cultural – artistic program performed by Vasic Srecko Darko Markovic – professor and a student of the Music High School.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter