Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Izmena zakazanog termina za održavanje javne sednice Komisije za planove Grada Požarevca u vezi sa Nacrtom Plana generalne regulacije „Požarevac 1“ i Izveštajem o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana generalne regulacije „Požarevac 1“ na životnu sredinu

Odeljenje za urbanizam Gradske uprave Grada Požarevca, na osnovu Naredbe o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru („Službeni glasnik RS“, broj 30/2020 od 15.03.2020. godine) i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14 83/18 i 31/19), kao i u skladu sa zaključkom Komisije za planove Grada Požarevca, sa sednice koja je održana telefonskim putem dana 13.03.2020. godine, o izmeni zakazanog termina za održavanje javne sednice komisije za javni uvid u vezi sa Nacrtom Plana generalne regulacije „Požarevac 1“
oglašava

IZMENU ZAKAZANOG TERMINA ZA ODRŽAVANjE JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA PLANOVE GRADA POŽAREVCA U VEZI SA NACRTOM PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 1“ I IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NACRTA PLANA GENERALNE REGULACIJE „POŽAREVAC 1“ NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNA SEDNICA Komisije za planove Grada Požarevca, održaće se 08. maja 2020. godine (petak), sa početkom u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu u Požarevcu, ulica Jovana Šerbanovića broj 1. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe pred Komisijom za planove.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter