Почетак » Обавештења » О Граду
 

Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета града ПожаревцаReports on the opening of cultural and artistic societies for the distribution of funds from the city budget Pozarevac

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за расподелу средстава

културно-уметничким друштвима

у 2013 години

Број: 01-06-4/2013-14а

28.02.2013. године

И З В Е Ш Т А Ј

О ОТВАРАЊУ ПРИЈАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2013. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИСТИХ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013.ГОДИНЕ

  Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета

Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години

у саставу: дрМарина Николић председник комисије, члан Градског већа града Пожаревца; Драган Лазовић, чланкомисије, Центар за културу Пожаревац; Марија Влајовић чланкомисије, Центар за културу Пожаревац; Зоран Ђорђевић члан комисије, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца; Светлана Пековић , члан комисије Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца. Дана 21.02.2013. године Комисија је извршила отварање приспелих пријава културно-уметничких друштава која су регистрована и чија се делатност одвија на територији града Пожаревца, по расписаном конкурсу за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2013. години, објављеног у листу „Реч народа“ 29.01.2013.године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено је до 13.02.2013. године је на адресу Комисије стигло 8 пријава, док неблаговремених није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава број 01-06-47/2013-14а од 21.02.20. године.

II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија констатује изостанак контроле Буџетског инспектора.

III Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину („службени гласник града Пожаревца бр. 9/09) у оквиру Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 2.1 Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 93, Економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима – конкурс за финансирање програма /пројекта културно-уметничких друштава, предвиђена су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара, која ће се распоредити путем расписивања Конкурса.

С обзиром на опредељена буџетска средства и изнетих захтева достављених у пријавама, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТЕ:

5. Благовремено до13.02 2013 године, пристигле су пријаве следећих подносиоца по редоследу приспећа:

Број предмета пријаве

Назив подносиоца пријаве

Датум пријема

1. 01-40-165/2013

КУД „МЛАДОСТ“ ПОЉАНА

11.02.2013

2. 01-40-169/2013

КУД „БУБУШИНАЦ“БУБУШИНАЦ

11.02.2013

3. 01-40-191/2013

КУ„МИОДРАГ МИЉКОВИЋ -МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ

12.02.2013

4. 01-40-187/2013

КУД„МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“КЛИЧЕВАЦ

12.02.2013

5. 01-40-181/2013

КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА

12.02.2013

6. 01-40-175/2013

КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ

12.02.2013

7. 01-40-210/2013

КУД „ДР. РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ЖИВИЦА

13.02.2013

8. 01-40-206/2013

КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО

13.02.2013

1. КУД „МЛАДОСТ“ ПОЉАНА

Пријава бр. 01-40-165/2013 од 11.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

Путовање у земљи и набавка ношње

Путовање у земљи:……………………………….. 60.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 510.000,00

Набавка ношње:……………………………………368.000,00

Износ тражених средстава :…………………..938.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 60.000,00

– Путовања у иностранство .50.000,00

– Набавка ношње:………………….. 130.000,00

Одобрена средства:……………… 240.000,00

Напомена: Недостаје извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012.годину и финансијски извештај за 2012. годину.

2. КУД „БУБУШИНАЦ“ БУБУШИНАЦ

Пријава бр. 01-40-169/2013 од 11.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада за 2013. годину и пописна листа за 2012.годину

Путовања у земљи и иностранству: …….517.000,00

Набавка ношње:……………………………………149.000,00

Износ тражених средстава :…………………..659.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 80.000,00

– Набавка ношње: ……………………80.000,00

Одобрена средства:……………… 160.000,00

Напомена: Комплетна документација

3. КУД „МИОДРАГ МИЉКОВИЋ-МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ

Пријава бр. 01-40-191/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада и попис средстава које требује по ставкама.

Путовање у земљи:……………………………….300.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 180.000,00

Набавка ношње:……………………………………200.000,00

Износ тражених средстава :…………………..680.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 70.000,00

– Путовања у иностранство ……..90.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..50.000,00

Одобрена средства:……………… 210.000,00

Напомена: Документација комплетна.

4. КУД „МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“ КЛИЧЕВАЦ

Пријава бр. 01-40-187/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

НЕМА.

Путовање у земљи:…………………………………50.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 250.000,00

Набавка ношње:……………………………………..50.000,00

Износ тражених средстава :…………………..350.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 50.000,00

– Путовања у иностранство ……..75.000,00

Одобрена средства:……………… 125.000,00

Напомена: Нема изјаве председника КУД-а о утрошеним средствима и попис утрошених средстава за 2012. годину и нема план рада за 2013. годину

5. КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА

Пријава бр. 01-40-181/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада, попис ношње и изјава о утрошеним средствима.

Путовање у земљи:……………………………….365.900,00

Фестивал у Лучици и котизације:…………100.000,00

Набавка ношње:……………………………………323.200,00

Износ тражених средстава :…………………..789.100,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 80.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..80.000,00

Одобрена средства:……………… 160.000,00

Напомена: Нема фотокопију ПИБ-а, има додатних 28.000,00 динара од прошле године.

6. КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ

Пријава бр. 01-40-175/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада за 2013 годину, попис ношње и изјава о утрошеним средствима за 2012. годину.

Путовање у земљи:……………………………….85.000,00

Путовања у иностранству:…………………….60.000,00

Набавка ношње:……………………………………80.000,00

Опремање просторија (намештај)………..200.000,00

Износ тражених средстава :………………...425.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 85.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..80.000,00

Одобрена средства:……………… 165.000,00

Напомена: Документација комплетна.

    1. КУД „Др РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ ЖИВИЦА

Пријава бр. 01-40-206/2013 од 13.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада, финансијски план за 2013. годину и изјава председника КУД-а о утрошеним средствима.

Путовање у земљи:……………………………….140.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 130.000,00

Набавка ношње:……………………………………252.000,00

Износ тражених средстава :…………………..522.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 70.000,00

– Путовања у иностранство ……..60.000,00

– Набавка ношње:…………………….100.000,00

Одобрена средства:………………. 230.000,00

Напомена: Документација комплетна.

8. КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО

Пријава бр. 01-40-206/2013 од 13.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

Извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012. годину и попис ношње.

Путовање у земљи:…………………………………60.000,00

Путовања у иностранству:…………………….150.000,00

Набавка ношње:……………………………………150.000,00

Износ тражених средстава :………………...360.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 60.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..50.000,00

-Путовања у иностранство ……100.000,00

Одобрена средства:……………. 210.000,00

Напомена:Нема план рада и финансијски план за 2013. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Путовање и учешће на манифестацијама у земљи и иностранству има за циљ окупљање, неговање традиције и одрживост културног наслеђа са ових простора, такође, набавка народних ношњи је нешто чему би требало дати приоритет, с обзиром на то да је неопходна за делатност КУД-ова, као и за квалитетно представљање на манифестацијама. Остале активности не могу се прихватити због недостатка средстава али и намене.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

Комисија за расподелу средстава

културно-уметничким друштвима

у 2013 години

Број: 01-06-4/2013-14а

28.02.2013. године

И З В Е Ш Т А Ј

О ОТВАРАЊУ ПРИЈАВА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2013. ГОДИНИ СА ПРЕДЛОГОМ ЗА ФИНАСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИСТИХ, ПО РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 29.01.2013.ГОДИНЕ

  Извештај о отварању пријава културно-уметничких друштава за расподелу средстава из буџета

Комисија за расподелу средстава културно-уметничким друштвима у 2013 години

у саставу: дрМарина Николић председник комисије, члан Градског већа града Пожаревца; Драган Лазовић, чланкомисије, Центар за културу Пожаревац; Марија Влајовић чланкомисије, Центар за културу Пожаревац; Зоран Ђорђевић члан комисије, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца; Светлана Пековић , члан комисије Одељење за општу управу и скупштинске послове Градске управе града Пожаревца. Дана 21.02.2013. године Комисија је извршила отварање приспелих пријава културно-уметничких друштава која су регистрована и чија се делатност одвија на територији града Пожаревца, по расписаном конкурсу за расподелу средстава за културно-уметничка друштва у 2013. години, објављеног у листу „Реч народа“ 29.01.2013.године.

Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Благовремено је до 13.02.2013. године је на адресу Комисије стигло 8 пријава, док неблаговремених није било.

I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава број 01-06-47/2013-14а од 21.02.20. године.

II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија констатује изостанак контроле Буџетског инспектора.

III Одлуком о буџету града Пожаревца за 2013. годину („службени гласник града Пожаревца бр. 9/09) у оквиру Раздела 1 – Градоначелник и Градско веће, Глава 2.1 Дотације невладиним организацијама и удружењима, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 93, Економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама и удружењима – конкурс за финансирање програма /пројекта културно-уметничких друштава, предвиђена су средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара, која ће се распоредити путем расписивања Конкурса.

С обзиром на опредељена буџетска средства и изнетих захтева достављених у пријавама, Комисија предлаже да се пријаве следећих подносиоца ДЕЛИМИЧНО ПРИХВАТЕ:

5. Благовремено до13.02 2013 године, пристигле су пријаве следећих подносиоца по редоследу приспећа:

Број предмета пријаве

Назив подносиоца пријаве

Датум пријема

1. 01-40-165/2013

КУД „МЛАДОСТ“ ПОЉАНА

11.02.2013

2. 01-40-169/2013

КУД „БУБУШИНАЦ“БУБУШИНАЦ

11.02.2013

3. 01-40-191/2013

КУ„МИОДРАГ МИЉКОВИЋ -МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ

12.02.2013

4. 01-40-187/2013

КУД„МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“КЛИЧЕВАЦ

12.02.2013

5. 01-40-181/2013

КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА

12.02.2013

6. 01-40-175/2013

КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ

12.02.2013

7. 01-40-210/2013

КУД „ДР. РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ЖИВИЦА

13.02.2013

8. 01-40-206/2013

КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО

13.02.2013

1. КУД „МЛАДОСТ“ ПОЉАНА

Пријава бр. 01-40-165/2013 од 11.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

Путовање у земљи и набавка ношње

Путовање у земљи:……………………………….. 60.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 510.000,00

Набавка ношње:……………………………………368.000,00

Износ тражених средстава :…………………..938.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 60.000,00

– Путовања у иностранство .50.000,00

– Набавка ношње:………………….. 130.000,00

Одобрена средства:……………… 240.000,00

Напомена: Недостаје извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012.годину и финансијски извештај за 2012. годину.

2. КУД „БУБУШИНАЦ“ БУБУШИНАЦ

Пријава бр. 01-40-169/2013 од 11.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада за 2013. годину и пописна листа за 2012.годину

Путовања у земљи и иностранству: …….517.000,00

Набавка ношње:……………………………………149.000,00

Износ тражених средстава :…………………..659.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 80.000,00

– Набавка ношње: ……………………80.000,00

Одобрена средства:……………… 160.000,00

Напомена: Комплетна документација

3. КУД „МИОДРАГ МИЉКОВИЋ-МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ

Пријава бр. 01-40-191/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада и попис средстава које требује по ставкама.

Путовање у земљи:……………………………….300.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 180.000,00

Набавка ношње:……………………………………200.000,00

Износ тражених средстава :…………………..680.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 70.000,00

– Путовања у иностранство ……..90.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..50.000,00

Одобрена средства:……………… 210.000,00

Напомена: Документација комплетна.

4. КУД „МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“ КЛИЧЕВАЦ

Пријава бр. 01-40-187/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

НЕМА.

Путовање у земљи:…………………………………50.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 250.000,00

Набавка ношње:……………………………………..50.000,00

Износ тражених средстава :…………………..350.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 50.000,00

– Путовања у иностранство ……..75.000,00

Одобрена средства:……………… 125.000,00

Напомена: Нема изјаве председника КУД-а о утрошеним средствима и попис утрошених средстава за 2012. годину и нема план рада за 2013. годину

5. КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА

Пријава бр. 01-40-181/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада, попис ношње и изјава о утрошеним средствима.

Путовање у земљи:……………………………….365.900,00

Фестивал у Лучици и котизације:…………100.000,00

Набавка ношње:……………………………………323.200,00

Износ тражених средстава :…………………..789.100,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 80.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..80.000,00

Одобрена средства:……………… 160.000,00

Напомена: Нема фотокопију ПИБ-а, има додатних 28.000,00 динара од прошле године.

6. КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ

Пријава бр. 01-40-175/2013 од 12.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада за 2013 годину, попис ношње и изјава о утрошеним средствима за 2012. годину.

Путовање у земљи:……………………………….85.000,00

Путовања у иностранству:…………………….60.000,00

Набавка ношње:……………………………………80.000,00

Опремање просторија (намештај)………..200.000,00

Износ тражених средстава :………………...425.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 85.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..80.000,00

Одобрена средства:……………… 165.000,00

Напомена: Документација комплетна.

    1. КУД „Др РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ ЖИВИЦА

Пријава бр. 01-40-206/2013 од 13.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

План рада, финансијски план за 2013. годину и изјава председника КУД-а о утрошеним средствима.

Путовање у земљи:……………………………….140.000,00

Путовања у иностранству:…………………… 130.000,00

Набавка ношње:……………………………………252.000,00

Износ тражених средстава :…………………..522.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 70.000,00

– Путовања у иностранство ……..60.000,00

– Набавка ношње:…………………….100.000,00

Одобрена средства:………………. 230.000,00

Напомена: Документација комплетна.

8. КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО

Пријава бр. 01-40-206/2013 од 13.02.2013. године,

План и програм – пројекат за расподелу средстава:

Извештај председника КУД-а о утрошеним средствима за 2012. годину и попис ношње.

Путовање у земљи:…………………………………60.000,00

Путовања у иностранству:…………………….150.000,00

Набавка ношње:……………………………………150.000,00

Износ тражених средстава :………………...360.000,00 динара

Предлог комисије да се одобре средства за следеће активности:

– Путовања у земљи:……………….. 60.000,00

– Набавка ношње:………………….. ..50.000,00

-Путовања у иностранство ……100.000,00

Одобрена средства:……………. 210.000,00

Напомена:Нема план рада и финансијски план за 2013. годину

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Путовање и учешће на манифестацијама у земљи и иностранству има за циљ окупљање, неговање традиције и одрживост културног наслеђа са ових простора, такође, набавка народних ношњи је нешто чему би требало дати приоритет, с обзиром на то да је неопходна за делатност КУД-ова, као и за квалитетно представљање на манифестацијама. Остале активности не могу се прихватити због недостатка средстава али и намене.

Подели са другима: Facebook Twitter