Početak » Zaštita životne sredine » Monitoring
 

Izveštaj o zagađenosti zemljišta

Program ispitivanja zagađenosti zemljišta na teritoriji Požarevca se sprovodi na osnovu Ugovora (Broj: 404-599/09-03, odnosno II-3 broj: 5495/5 od 30. oktobra 2009. godine), zaključenog između Fonda za zaštitu životne sredine grada Požarevca i Gradskog zavoda za javno zdravlje, Beograd.

Zakonske osnove uspostavljenog Programa ispitivanja zagađenosti zemljišta su sadržane u Zakonu o zaštiti životne sredine (»Službeni glasnik Republike Srbije«, br. 135/04 i 36/09), Pravilniku o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja (»Službeni glasnik RS«, br. 92/08), Pravilniku o dozvoljenim količinama opasnih i štetnih materija u zemljištu i vodi za navodnjavanje i metodama njihovog ispitivanja (»Službeni glasnik R. S.«, br. 23/94) i drugim zakonskim odredbama.

Ugovorom je predviđeno da se u toku 2009. godine uzorkuje i laboratorijski ispita ukupno 60 uzoraka zemljišta sa 30 lokacija na široj teritoriji grada Požarevca.

 Izveštaj o ispitivanju zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Požarevca u 2015. godini

 Izveštaj o ispitivanju zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Požarevca u 2014. godini

 Izveštaj o ispitivanju zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Požarevca u 2013. godini

 Izveštaj o ispitivanju zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Požarevca u 2011. godini

 Izveštaj o ispitivanju zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Požarevca u 2010. godini

 Izveštaj o ispitivanju zagađenosti zemljišta na teritoriji grada Požarevca u 2009. godini

*Za pregled PDF fajlova vam je potreban program Adobe Acrobat Reader koji se može skinuti sa sledećeg linka:

//get.adobe.com/reader/