Početak » Obaveštenja
 

Izveštaj sa održane javne rasprave

I Z V E Š T A J

sa održane javne rasprave

Javna rasprava je sazvana od strane Gradskog veća Grada Požarevca, zaključkom br. 09-06-56/2019-1 od 04.04.2019. godine, a na inicijativu Odeljenja za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Požarevca, br. 07-353-35/2019 od 27.03.2019. godine i ista je održana u periodu od 09.04.2019. godine do 15.04.2019. godine.

Predmet javne rasprave bio je sledeći akt:

1) Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina.

Navedeni nacrt odluke stavljen je na uvid u prostorijama Gradske uprave grada Požarevca, na internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs,    na oglasnoj  tabli Gradske uprave grada Požarevca.

Pozvani da učestvuju u javnoj raspravi su: građani, predstavnici civilnog društva, stručna javnosti i sv drugi zainteresovani subjekti da se upoznaju sa tekstom nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina i da daju predloge, sugestije i komentare.

U periodu od 09.04.2019. godine do 15.04.2019. godine na službeni mail bmiloradovic@pozarevac.rs pristigao je jedan predlog 14.04.2019. godine.

Predlog od 14.04.2019 .godine ne može biti prihvaćen jer je Odlukom o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera na površinama javne namene na teritoriji Grada Požarevca propisan rok na koji se izdaju rešenja za zauzeće površine javne namene, a naknade za frižidere i montažne objekte ne može da se objedini jer nije isti tip zauzeća površine javne namene.

Dana 16.04.2019. godine održan je otvoreni sastanak i zapisnik broj 09-06-56/2019-1od 16.04.2019. godine, sa otvorenog sastanka, je sastavni deo ovog izveštaja.

Predlog sa održanog otvorenog sastanka da se naziv odluke dopuni je prihvaćen te shodno tome je sačinjen predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji Grada Požarevca.

            Pozivu da učestvuju u javnoj raspravi sem ovog pozvanog nisu se odazvali ostali subjekti.

            Izveštaj sačinjen 19.04.2019. godine

OBRAĐIVAČI

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

ČLAN GRADSKOG VEĆA ZADUŽEN ZA RESOR URBANIZMA
Vladimir Petrović, magistar prostornog planiranja

ODELjENjE ZA IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE
RUKOVODILAC

Dragana Živanović, dipl. pravnik, s.r.

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter