Početak » Obaveštenja
 

Izveštaj sa održane javne rasprave o nacrtu ODLUKE O DOPRINOSU ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

IZVEŠTAJ

sa održane javne rasprave o nacrtu

ODLUKE O DOPRINOSU ZA UREĐIVANjE GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA NA TERITORIJI GRADA POŽAREVCA

 

 Gradsko veće Grada Požarevca, Zaključkom broj:09-06-60/2019-5 od dana 18.04.2019.god. sazvalo je javnu raspravu, na inicijativu Službe za investicije br.016-418-3/2019 od dana 27.02.2019. Javna rasprava o nacrtu Odluke sprovedena je u periodu od 23.04. do 05.05. 2019.godine. Dana 06.05.2019.godine u13,00 časova, zakazan je otvoreni sastanak u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, na kome je omogućeno prisustvo i učešće svih zainteresovanih  u izradi nacrta  Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca.

Predmet javne rasprave sproveden je na temu  nacrt Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca. Program javne rasprave objavljen je na internet stranici  Grada Požarevca, čime je  omogućeno učešće  zainteresovanih građana,  da kao učesnici u javnoj raspravi zajedno sa predstavnicima  civilnog društva, stručna javnost i svi drugim zainteresovanim subjektima, kako bi svojim sugestijama  predlozima i inicijativama,  aktivnim učešćem unapredili predloženi nacrt Odluke.

Sa žaljenjem možemo konstatovati da je izostalo učešće u javnoj raspravi, zainteresovanih građana,  stručne javnosti, i drugih subjekata, da svojim sugestijama  predlozima i inicijativom kroz aktivni dijalog doprinesu unapređenju kvaliteta ove teme. Na otvorenom sastanku o javnoj raspravi takođe nije bilo učesnika. Nacrt Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca,  ostao je bez primedbi i predloga o izmenama odn. dopunama.

Predlažemo Gradskom veću grada Požarevca da usvoji  nacrt Odluke o doprinosu za uređivanje građevinskog zemljišta na teritoriji grada Požarevca i  pokrene  redovnu proceduru usvajanja od strane Skupštine grada Požarevca na jednoj od narednih sednica, kao i da isto objavi na svojoj internet prezentaciji.

 

U Požarevcu dana 09.05.2019.godine

OBRAĐIVAČI:
ČLAN GRADSKOG VEĆA ZADUŽEN ZA
RESOR BUDžET I FINANSIJE 

Dragan Radovanović, s.r.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

SLUŽBA ZA INVESTICIJE
RUKOVODILAC SLUŽBE
Sanja Ivković dipl.inž. građ, s.r.

SAVETNIK
Dragan Selaković dipl.pros.planer, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter