Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Izveštaj sa održane javne rasprave

Javna rasprava je sazvana od strane Gradskog veća Grada Požarevca, aktom br. 09-06-60/2019-4 od 18.04.2019. godine, a na inicijativu Odeljenja za  lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine , br. 014-30-18/2019 od 15.04.2019. godine i ista je održana u periodu od 21.04.2019. godine do 30.04.2019. godine.

Predmet javne rasprave bio je sledeći akt:

1) nacrt Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu.

Navedeni nacrt zaključka  stavljen je na uvid na internet stranici grada Požarevca www.pozarevac.rs,.

Pozvani da učestvuju u javnoj raspravi su: građani, udruženja, stručna i ostala  javnosti , kao i  svi drugi zainteresovani subjekti,  da se upoznaju sa tekstom nacrta Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu  i da daju predloge, sugestije i komentare.

U periodu od 21.04.2019. godine do 30.04.2019. godine na službeni mail marko.savic@pozarevac.rs nije dostavljen ni jedan predlog, sugestija   i komentar.

Dana 30.04.2019. godine održan je otvoreni sastanak, sa koga je sačinjen  zapisnik broj 09-06-60/2019-4 , a koji je  sastavni deo ovog izveštaja.

Pozivu za prisustvovanje otvorenom sastanku odazvali su se : Marko Savić, rukovodilac Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca, Sonja Trailović, savetnik u  Odeljenju  za lokalni ekonomski razvoj, poljoprivredu i zaštitu životne sredine Gradske uprave Grada Požarevca i Slaviša Stojković,  član Gradskog veća  Grada Požarevca resorno zadužen za  društvene delatnosti i socijalna   pitanja.

Predlog sa održanog otvorenog sastanka je da se  u tekstu Lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Požarevca za 2019. godinu,  na strani 9. u tački 2.5. Lokalni podsticajni privredi,  izvrši dopuna u prvom pasusu,  kao i da se ceo drugi pasis briše,  tako da  tačka 2.5. glasi:

„2.5. Lokalni podsticajni privredi

Radi stvaranja uslova za osnivanje novih preduzeća, proširenje uslova/kapaciteta za nova preduzeća, otvaranje novih radnih mesta i stvaranje novih proizvoda na svojoj teritoriji, Grad Požarevac je u 2018. godini doneo  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca  za period 2018. -2020. godina („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/18), dok se na godišenjem nivou  donosi odluka o uslovima i načinu realizacije istog. Grad Požarevac  navedenim Program    realizuje meru privlačenje investitora i meru podsticanje konkurentnosti,  dok  meru    podsticanje zapošljavanja sprovodi  isključivo kroz realizaciju  LAPZ-a  na godišnjem nivou.“   

Ovaj izveštaj je sačinjen dana 30.04.2019. godine

OBRAĐIVAČI:

 

ČLAN GRADSKOG VEĆA ZADUŽEN ZA RESOR DRUŠTVENE DELATNOSTI I SOCIJALNA PITANjA

Slaviša Stojković, dipl. pravnik, s.r.

ODELjENjE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, POLjOPRIVREDU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

Marko Savić, dipl. politikolog, s.r.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter