Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

J A V N I K O N K U R S za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

Na osnovu člana 76. stav 1, 2. i 6. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16 – ispr. i 6/20), člana 2. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, br. 105/16), člana 2. i 3. Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 6/16 i 3/17), i Pravilnika o izmenama Pravilnika o načinu, merilima i kriterijumima za izbor programa i projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Grada Požarevca, br. 09-06-11/2020-10 od 10. februara 2020. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca br. 09-06-11/2020-11 od  10. februara 2020. godine, Gradsko veće Grada Požarevca, raspisuje

 J A V N I   K O N K U R S

za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini

I

Raspisuje se Konkurs za dodelu sredstava iz budžeta Grada Požarevca za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi koji svojim kvalitetom doprinose razvoju i prezentaciji umetnosti i kulture u Gradu Požarevcu u 2020. godini u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju projekata iz stava 1. ovog Konkursa obezbeđena su u Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Požarevca”, br. 19/19), u okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava Program 13: Razvoj kulture i informisanja, Programska klasifikacija 1201-0002, PA: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva, Funkcija 820 – Usluge kulture, Pozicija 138, Ekonomska klasifikacija 481941- Dotacije NVO i udruženjima – Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata u kulturi.

             Konkurs se raspisuje za kulturnu, odnosno kulturno umetničku delatnost, pod kojom se smatraju poslovi u sledećim oblastima:

1) književnost (stvaralaštvo, prevodilaštvo);

2) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

3) likovne, primenjene, vizuelne umetnosti, dizajn, umetnička fotografija i arhitektura;

4) pozorišna umetnost (stvaralaštvo, produkcija i interpretacija);

5) umetnička igra – klasičan balet, narodna igra, savremena igra (stvaralaštvo, produkcija

i interpretacija);

6) filmska umetnost i ostalo audio-vizuelno stvaralaštvo;

7) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

8) ostala izvođenja kulturnih programa i kulturnih sadržaja (mjuzikl, cirkus, pantomima,

ulična umetnost i sl.);

9) delatnost zaštite u oblasti nepokretnih kulturnih dobara;

10) delatnost zaštite u oblasti pokretnih kulturnih dobara;

11) delatnost zaštite u oblasti nematerijalnog kulturnog nasleđa;

12) bibliotečko-informacione delatnosti;

13) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

14) menadžment u kulturi;

15) upotreba informacione i komunikacione tehnologije u kulturnoj delatnosti.

Umetničkom delatnošću  smatraju se poslovi u oblastima iz stava 1.  tač. 1)–8) ovog člana, osim delatnosti vezanih za produkciju.                 

            KONKURS SE NE ODNOSI NA SUBJEKTE U KULTURI  ČIJA SE DELATNOST ODVIJA NA TERITIRIJI GRADSKE OPŠTINE KOSTOLAC.

II

            Pravo učešća na Konkursu imaju ustanove kulture, izuzev ustanova kulture čiji je osnivač republika, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, udruženja u kulturi, samostalni umetnici, samostalni stručnjaci i saradnici u kulturi, samostalni izvođači kulturnih programa, kao i drugi subjekti u kulturi (zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi) čije je sedište  na području Grada Požarevca. Ukoliko je podnosilac projekta pojedinac, korisnik sredstava može biti isključivo pravno lice registrovano na delatnost iz oblasti kulture, koje nije budžetski korisnik, preko koga se ostvaruje projekat ili koje na drugi način učestvuje u projektu. Odobrena sredstva ne mogu biti uplaćena na račun fizičkog lica.

III

            Prijavu projekta u zatvorenoj koverti dostaviti na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, Komisija za izbor projekata u kulturi, ulica Drinska broj 2, 12 000 Požarevac, sa naznakom:

„PRIJAVA NA KONKURS ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA U KULTURI IZ BUDžETA GRADA POŽAREVCA U 2020. GODINI – NE OTVARATI“

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

IV

            Rok za dostavljanje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Reč naroda“.

V

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na javni konkurs su:

  • Usklađenost projekata sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;
  • Kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;
  • Kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to:
  • Stručni, odnosno umetnički kapaciteti,
  • Neophodni resursi;
  • Finansijski plan – razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;
  • Stepen uticaja projekta na kvalitet kulturnog života zajednice.

Grad Požarevac neće finansirati:

– projekte sa komercijalnim efektima,

– projekte koji su prethodnih godina već bili finansirani iz gradskog budžeta a nisu realizovani,

– investiciona ulaganja u opremu, održavanje i izgradnju poslovnog prostora,

– projekte čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije, učešće na konferencijama i slične aktivnosti,

– nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama.

            Prilikom sačinjavanja liste, prednost imaju projekti koji predviđaju sufinansiranje sredstvima iz budžeta Grada i koji zadovoljavaju kriterijum održivosti.

VI

            Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati. Takođe se neće razmatrati prijave za koje je utvrđeno da su se sredstva nenamenski koristila.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i utvrditi predlog liste za finansiranje  odnosno sufinansiranje u 2020. godini koja će se objaviti  na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca i na oglasnoj tabli Gradske uprave.

Na predlog liste, učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste. Po prigovoru  odlučuje Komisija.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca a Gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

            Po donošenju Odluke Gradskog veća Grada Požarevca o projektima u kulturi koji će se finansirati, odnosno sufinansirati iz budžeta Grada Požarevca u 2020. godini, rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

VII

            Dodatne informacije u vezi javnog konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br.42, ili na telefon broj 064/8918-275, Dejan Krstić.

GRADSKO VEĆE GRADA POŽAREVCA
GRADONAČELNIK

Bane Spasović, dipl. pravnik,s.r.

Prijavni obrazac

Podeli sa drugima: Facebook Twitter