Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ

На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09, 99/11 – др. закони и 44/18 – др. закон), члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр. 16/18), члана 2. Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката  удружења  која су од  јавног интереса за Град Пожаревац („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/18) и Правилника о измени Правилника о критеријумима и условима за избор програма и пројеката  удружења  која су од  јавног интереса за Град Пожаревац бр. 09-06-7/2020-1 од 21.1.2020. године и Закључка  Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-11/2020-9 од 10. фебруара 2020. године,

Градско веће Града Пожаревца  расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА НВО И УДРУЖЕЊА КОЈА СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ПОЖАРЕВАЦ У 2020. ГОДИНИ

             Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац  у 2020. години, средствима из буџета Града Пожаревца, у укупном износу од  14.700.000,00 динара.

             Средства за реализацију програма из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Града Пожаревца за 2020. годину, у оквиру Раздела 5. Градска управа, Глави 5.1. Градска управа:

                – Социјална заштита: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска  управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 6.000.000,00 динара.

Здравствена заштита: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 12: Здравствена заштита, Програмска активност: 1801-0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавно здравље, Функционална класификација 740 – Услуге јавног здравства, Позиција 136, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 2.000.000,00 динара.

Брига о старима: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941– Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 400.000,00 динара.

                – Хуманитарни програми: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0901-0003 Дневне услуге у заједници, Функционална класификација 090 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Позиција 120, Економска класификација 481941 – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 400.000,00 динара.

Борачко-инвалидска заштита: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 11: Социјална и дечја заштита, Програмска активност: 0901-0008 Подршка особама са инвалидитетом, Функционална класификација 010 – Болест и инвалидност, Позиција 129, Економска класификација 481991 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим непрофитним институцијама – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Подршка социо-хуманитарним организацијама, у износу од 700.000,00 динара.

                –Брига о деци и младима: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 14: Развој спорта и омладине, Програмска активност: 1301-0005 Спровођење омладинске политике, Функционална класификација 810 – Услуге рекреације и спорта, Позиција 146, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Програми бриге о деци и младима, у износу од 2.000.000,00 динара.

                 –Заштита и промовисање људских и мањинских права: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска активност: 0602-0007 Функционисање националних савета националних мањина, Функционална класификација 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 176, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Програми националних мањина, у износу од  1.400.000,00 динара.

Одрживи развој: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 3: Локални економски развој, Програмска активност: 1501-0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента, Функционална класификација 411 – Општи економски и комерцијални послови, Позиција 63, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Програми одрживог развоја, у износу од  1.500.000,00 динара.

Еколошки програми: Раздео 5 – Градска управа, Глава 1 – Градска управа, Програм 6: Заштита животне средине, Програмска активност: 0401-0003 Заштита природе, Функционална класификација 560 – Заштита животне средине некласификована на другом месту, Позиција 91, Економска класификација 481941 – Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Конкурс за суфинансирање програма/пројеката НВО и удружења – Еколошки програми, у износу од  300.000,00 динара,

 а за Јавни конкурс за суфинансирање програма или пројеката НВО и удружења која су од јавног интереса за Град Пожаревац у 2020. години.

             Право подношења пријаве за финансирање или суфинансирање програма имају удружења која су од  јавног интереса за Град Пожаревац под условом да спроводе активности или да им је седиште на подручју Града Пожаревца, као општинске или међуопштинске организације.        

 Под подручјем Града Пожаревца подразумева се подручје Градске општине Пожаревац, изузев подручја Градске општине Костолац.

              Критеријуми за оцењивање програма рада су:

  1. Проблем којим се баве – колико је јасно проблем дефинисан, да ли је у вези са циљем употребе средстава и проблемима локалне заједнице;
  2. Циљеви програма рада – да ли су јасно и прикладно одређени; да ли су достижни у предвиђеном времену и да ли недвосмислено представљају решење уоченог проблема у локалној заједници;
  3. Обухват – колике су могућности програма рада да oбухвати шири круг корисника и подстакне њихово активно учешће у реализацији предвиђених активности; да ли укључује партнерство са другим удружењима, привредом или јавним сектором;
  4. Активности и план рада – да ли постоји јасна веза између циљева и активности предвиђених програмом рада, да ли је предложени план активности реалан и остварљив у локалној заједници у предвиђеном времену;
  5. Очекивани резултати и утицаји – да ли су резултати програма рада мерљиви и да ли ће програм рада имати утицаја ван круга непосредних корисника;
  6. Буџет и финансијске исплативости – да ли буџет програма рада одражава стварне трошкове предложене активности (да ли су трошкови реални, практични и да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата задовољавајући); да ли је адекватан однос између административних и програмских трошкова; колика је вероватноћа да се планираним средствима постигну предвиђени резултати;
  7. Иновације – да ли програм рада има иновативне елементе, предлаже алтернативна решења у области којом се бави;
  8. Одрживост – да ли ће се активности наставити и после финансирања из буџета Града, и на који начин;
  9. Извештај о утрошку средстава добијених из буџета Града Пожаревца у 2019. години и извештај о реализацији бар једног пројекта за оне који први пут конкуришу за средства.
  10. Висина процента средстава обезбеђених ван буџета Града Пожаревца даће предност приликом  избора програма/пројекта.

             Потпуна програмска документација за пријаву на јавни конкурс треба да садржи:

–    образац пријаве на јавни конкурс у 2 примерка  (који садржи детаљан опис програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације програма и детаљан финансијски план), оверен од стране овлашћеног лица;

  –     доказ о упису у регистар код надлежног органа,

–   статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;

–       програм рада за текућу годину усвојен на начин предвиђен статутом удружења.

 Образац пријаве на јавни конкурс биће доступан на званичној интерент презентацији Града Пожаревца ( www.pozarevac.rs), порталу е-Управа, а може се преузети у писарници Градске управе Града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2. Пожаревац

            Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

 Предложени програми учесника јавног конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану јавним конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Активности обухваћене програмом реализују се до краја календарске године.

            Образац пријаве на јавни конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за  вредновање пријављених програма и пројеката удружења и НВО у 2020. години, са назнаком “Пријава на конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења и НВО од јавног интереса – не отварати“ путем поште на адресу: Градска управа Града Пожаревца за Комисију за вредновање пријављених програма и пројеката удружења и НВО у 2020. години, ул.  Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

Неблаговремене, непотпуне,  као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати. Такође се неће разматрати пријаве удружења за које је утврђено да су средства ненаменски утрошена.

Комисија за вредновање пријављених програма и пројеката удружења и НВО у 2020. години (у даљем тексту: Комисија) размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе  за  финансирање односно суфинансирање у 2020. години.

Предлог листе се објављује на званичној интернет страници Града Пожаревца, на огласној табли Градске управе Града Пожаревца и порталу е-Управа.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога листе вредновања и рангирања пријављених програма, у року од три дана од дана објављивања предлога листе.

 На предлог листе, учесници јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе. По приговору одлучује Градско веће Града Пожаревца у року од 15 дана од дана његовог пријема.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца, а градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези јавног конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 064/89-18-275, Дејан Крстић. 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

 Бане Спасовић, дипл. правник, с.р.

Пријавни образац