Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

J A V N I    K O N K U R S ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA / PROJЕKATA NVO I UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2020. GODINI

Na osnovu člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 99/11 – dr. zakoni i 44/18 – dr. zakon), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/18), člana 2. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata  udruženja  koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/18) i Pravilnika o izmeni Pravilnika o kriterijumima i uslovima za izbor programa i projekata  udruženja  koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac br. 09-06-7/2020-1 od 21.1.2020. godine i Zaključka  Gradskog veća Grada Požarevca, br. 09-06-11/2020-9 od 10. februara 2020. godine,

Gradsko veće Grada Požarevca  raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

ZA FINANSIRANJЕ ILI SUFINANSIRANJЕ PROGRAMA / PROJЕKATA NVO I UDRUŽЕNJA KOJA SU OD JAVNOG INTЕRЕSA ZA GRAD POŽARЕVAC U 2020. GODINI

             Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac  u 2020. godini, sredstvima iz budžeta Grada Požarevca, u ukupnom iznosu od  14.700.000,00 dinara.

             Sredstva za realizaciju programa iz stava 1. ovog javnog konkursa obezbeđena su u budžetu Grada Požarevca za 2020. godinu, u okviru Razdela 5. Gradska uprava, Glavi 5.1. Gradska uprava:

                – Socijalna zaštita: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska  uprava, Program 11: Socijalna i dečja zaštita, Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici, Funkcionalna klasifikacija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 120, Еkonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Podrška socio-humanitarnim organizacijama, u iznosu od 6.000.000,00 dinara.

Zdravstvena zaštita: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 12: Zdravstvena zaštita, Programska aktivnost: 1801-0003 Sprovođenje aktivnosti iz oblasti društvene brige za javno zdravlje, Funkcionalna klasifikacija 740 – Usluge javnog zdravstva, Pozicija 136, Еkonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Podrška socio-humanitarnim organizacijama, u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Briga o starima: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečja zaštita, Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici, Funkcionalna klasifikacija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 120, Еkonomska klasifikacija 481941– Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Podrška socio-humanitarnim organizacijama, u iznosu od 400.000,00 dinara.

                – Humanitarni programi: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečja zaštita, Programska aktivnost: 0901-0003 Dnevne usluge u zajednici, Funkcionalna klasifikacija 090 – Socijalna zaštita neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 120, Еkonomska klasifikacija 481941 – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Podrška socio-humanitarnim organizacijama, u iznosu od 400.000,00 dinara.

Boračko-invalidska zaštita: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 11: Socijalna i dečja zaštita, Programska aktivnost: 0901-0008 Podrška osobama sa invaliditetom, Funkcionalna klasifikacija 010 – Bolest i invalidnost, Pozicija 129, Еkonomska klasifikacija 481991 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim neprofitnim institucijama – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Podrška socio-humanitarnim organizacijama, u iznosu od 700.000,00 dinara.

                –Briga o deci i mladima: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 14: Razvoj sporta i omladine, Programska aktivnost: 1301-0005 Sprovođenje omladinske politike, Funkcionalna klasifikacija 810 – Usluge rekreacije i sporta, Pozicija 146, Еkonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Programi brige o deci i mladima, u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

                 –Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 15: Opšte usluge lokalne samouprave, Programska aktivnost: 0602-0007 Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina, Funkcionalna klasifikacija 160 – Opšte javne usluge neklasifikovane na drugom mestu, Pozicija 176, Еkonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Programi nacionalnih manjina, u iznosu od  1.400.000,00 dinara.

Održivi razvoj: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 3: Lokalni ekonomski razvoj, Programska aktivnost: 1501-0001 Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta, Funkcionalna klasifikacija 411 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi, Pozicija 63, Еkonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Programi održivog razvoja, u iznosu od  1.500.000,00 dinara.

Еkološki programi: Razdeo 5 – Gradska uprava, Glava 1 – Gradska uprava, Program 6: Zaštita životne sredine, Programska aktivnost: 0401-0003 Zaštita prirode, Funkcionalna klasifikacija 560 – Zaštita životne sredine neklasifikovana na drugom mestu, Pozicija 91, Еkonomska klasifikacija 481941 – Dotacije nevladinim organizacijama – dotacije ostalim udruženjima građana – Konkurs za sufinansiranje programa/projekata NVO i udruženja – Еkološki programi, u iznosu od  300.000,00 dinara,

 a za Javni konkurs za sufinansiranje programa ili projekata NVO i udruženja koja su od javnog interesa za Grad Požarevac u 2020. godini.

             Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa imaju udruženja koja su od  javnog interesa za Grad Požarevac pod uslovom da sprovode aktivnosti ili da im je sedište na području Grada Požarevca, kao opštinske ili međuopštinske organizacije.        

 Pod područjem Grada Požarevca podrazumeva se područje Gradske opštine Požarevac, izuzev područja Gradske opštine Kostolac.

              Kriterijumi za ocenjivanje programa rada su:

  1. Problem kojim se bave – koliko je jasno problem definisan, da li je u vezi sa ciljem upotrebe sredstava i problemima lokalne zajednice;
  2. Ciljevi programa rada – da li su jasno i prikladno određeni; da li su dostižni u predviđenom vremenu i da li nedvosmisleno predstavljaju rešenje uočenog problema u lokalnoj zajednici;
  3. Obuhvat – kolike su mogućnosti programa rada da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predviđenih aktivnosti; da li uključuje partnerstvo sa drugim udruženjima, privredom ili javnim sektorom;
  4. Aktivnosti i plan rada – da li postoji jasna veza između ciljeva i aktivnosti predviđenih programom rada, da li je predloženi plan aktivnosti realan i ostvarljiv u lokalnoj zajednici u predviđenom vremenu;
  5. Očekivani rezultati i uticaji – da li su rezultati programa rada merljivi i da li će program rada imati uticaja van kruga neposrednih korisnika;
  6. Budžet i finansijske isplativosti – da li budžet programa rada odražava stvarne troškove predložene aktivnosti (da li su troškovi realni, praktični i da li je odnos između procenjenih troškova i očekovanih rezultata zadovoljavajući); da li je adekvatan odnos između administrativnih i programskih troškova; kolika je verovatnoća da se planiranim sredstvima postignu predviđeni rezultati;
  7. Inovacije – da li program rada ima inovativne elemente, predlaže alternativna rešenja u oblasti kojom se bavi;
  8. Održivost – da li će se aktivnosti nastaviti i posle finansiranja iz budžeta Grada, i na koji način;
  9. Izveštaj o utrošku sredstava dobijenih iz budžeta Grada Požarevca u 2019. godini i izveštaj o realizaciji bar jednog projekta za one koji prvi put konkurišu za sredstva.
  10. Visina procenta sredstava obezbeđenih van budžeta Grada Požarevca daće prednost prilikom  izbora programa/projekta.

             Potpuna programska dokumentacija za prijavu na javni konkurs treba da sadrži:

–    obrazac prijave na javni konkurs u 2 primerka  (koji sadrži detaljan opis programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije programa i detaljan finansijski plan), overen od strane ovlašćenog lica;

  –     dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa,

–   statut udruženja ili izvod iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;

–       program rada za tekuću godinu usvojen na način predviđen statutom udruženja.

 Obrazac prijave na javni konkurs biće dostupan na zvaničnoj interent prezentaciji Grada Požarevca ( www.pozarevac.rs), portalu e-Uprava, a može se preuzeti u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca, kancelarija br. 9. Drinska broj 2. Požarevac

            Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

 Predloženi programi učesnika javnog konkursa treba da sadrže traženu dokumentaciju, propisanu javnim konkursom, potpisanu i overenu od ovlašćenog lica.

Aktivnosti obuhvaćene programom realizuju se do kraja kalendarske godine.

            Obrazac prijave na javni konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za  vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2020. godini, sa naznakom “Prijava na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja i NVO od javnog interesa – ne otvarati“ putem pošte na adresu: Gradska uprava Grada Požarevca za Komisiju za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2020. godini, ul.  Drinska br. 2. 12000 Požarevac ili predajom na pisarnicu Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave na konkurs se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu „Reč naroda“.

Neblagovremene, nepotpune,  kao i prijave poslate faksom ili elektronskom poštom  neće se razmatrati. Takođe se neće razmatrati prijave udruženja za koje je utvrđeno da su sredstva nenamenski utrošena.

Komisija za vrednovanje prijavljenih programa i projekata udruženja i NVO u 2020. godini (u daljem tekstu: Komisija) razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdiće predlog liste  za  finansiranje odnosno sufinansiranje u 2020. godini.

Predlog liste se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca, na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca i portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju predloga liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, u roku od tri dana od dana objavljivanja predloga liste.

 Na predlog liste, učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja predloga liste. Po prigovoru odlučuje Gradsko veće Grada Požarevca u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

            Odluku o izboru programa donosi Gradsko veće Grada Požarevca, a gradonačelnik Grada Požarevca zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca, kancelarija br. 42, ili na telefon broj 064/89-18-275, Dejan Krstić. 

GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

G R A D O N A Č Е L N I K

 Bane Spasović, dipl. pravnik, s.r.

Prijavni obrazac