Почетак » Обавештења
 

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

На основу тачке III и IV Одлуке о отпису и отуђивању основних средстава Градске управе Града Пожаревца, број 09-06-208/2020-2 од 20. новембра 2020. године и Закључка Градског већа Града Пожаревца, број  09-06-7/2021-2 од 20. јануара 2021. године, расписује се

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА

ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА КОЈА СУ У ВЛАСНИШТВУ

 ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Расписује се продаја путничких возила која су у власништву Градске управе Града Пожаревца и то са почетним ценама:

  1. Моторно путничко возило марке Zastava модел: Jugo Koral In L, регистарских ознака PO 017-JU, број шасије VX1145A0001102507, произведено 2006. год, неисправно, ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ: 13.817,60 динара,
  2. Моторно путничко возило марке Zastava модел: Jugo Koral In L, регистарских ознака PO 017-JŠ, број шасије VX1145A0001102474, произведено 2006. год, неисправно, ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ: 13.817,60 динара,
  3. Моторно путничко возило марке Zastava модел: Jugo Koral 60 EFI, регистарских ознака PO 028-ŠW, број шасије VX1145A0001051992, произведено 1998. год, неисправно, ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ: 6.333,60 динара,
  4. Моторно путничко возило марке Zastava модел: 101 Skala 55, регистарских ознака PO 031-HD, број шасије VX1128A0001099088, произведено 2003. год, неисправно, ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ: 9.654,40 динара,
  5. Моторно путничко возило марке Zastava модел: 101 Skala 55, регистарских ознака PO 018-WV, број шасије VX1128A0001105593, произведено 2005. год, неисправно, ПОЧЕТНА ВРЕДНОСТ: 9.654,40 динара,

Јавна лицитација одржаће се 4. фебруара 2021. године са почетком у 12,00 часова у сали број 107 Градске управе Града Пожаревца у ул. Дринска бр. 2.

Предметна возила, могу се разгледати сваког радног дана, од понедељка до петка од 10 до 14 часова, уз претходно заказивање термина путем е-маил на контакт
dzorko@pozarevac.rs и marko.jakovljevic@pozarevac.rs или путем телефона на број 012/539-689.

            Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица, која до почетка јавне лицитације уплате депозит од 10% од почетне цене возила за које се лицитира, на текући рачун бр. 840-0000000705804-32 Буџет града Пожаревца – депозит, позив на број 97 52 080 , сврха плаћања :Уплата депозита  и регистарски број таблица, и неопходно је да доказ о уплати достави Комсији за спровођење јавне лицитације за продају путничких возила која су у власништву Градске управе Града Пожаревца, непосредно пре одржавања Јавне лицитације за продају путничких возила која су у власништву Градске управе Града Пожаревца. Заинтересована лица могу лицитирати само за возила за која су уплатили депозит.

Предмет продаје доделиће се оном учеснику који понуди највишу цену.

По одржавању лицитације закључиће се Уговор о купопродаји моторних возила са учесником који је понудио највишу цену. Све трошкове око преноса власништва, овере купопродајног уговора, трошкове превоза возила и друго, сноси купац.

Сваки учесник лицитације, доставља изјаву коју под кривичном и материјалном одговорношћу прихвата све услове Јавне лицитације за продају путничких возила која су у власништву Градске управе Града Пожаревца.

Након уплате излицитиране цене извршиће се преузимање возила у виђеном стању, без права на рекламацију, а најкасније у року од 10 дана од дана закључења Купопродајног уговора за моторно возило. 

У случају да купац не изврши уплату преосталог износа излицитиране цене возила у року од 5 дана од дана закључења Купопродајног уговора за моторно возило, губи право на повраћај уплаћеног износа на име депозита и право куповине излицитираног возила.

            За возила која се лицитирају, купац мора да поседује Решење о издавању интегралне дозволе о сакупљању и транспорту неопасног отпада, које прилаже пре почетка лицитације, а након прузимања  возила неопходно је да се изда Потврда продавцу да су купљена возила у сврху рециклажне сировине.

            Осталим учесницима који не буду изабрани као купци, уплаћени депозит се враћа у року од 15 дана од дана завршетка лицитације.

Јавну лицитацију за продају путничких возила која су у власништву Градске управе Града Пожаревца објавити у локалном јавном гласилу „Реч народа“ и на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Додатне информације у вези Јавне лицитације за продају путничких возила која су у власништву Градске управе Града Пожаревца, можете добити у Градској управи Града Пожаревца канцеларија бр. 32, или на телефон 012/539-689, Дејан Зорко, руководилац службе за заједничке послове Градске управе Града Пожаревца и председник Комисије за спровођење јавне лицитације за продају путничких возила

НАЧЕЛНИК

ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Александар Симоновић, дипл. правник, с.р.

Подели са другима: Facebook Twitter