Početak » Obaveštenja
 

JAVNA LICITACIJA ZA PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA KOJA SU U VLASNIŠTVU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

Na osnovu tačke III i IV Odluke o otpisu i otuđivanju osnovnih sredstava Gradske uprave Grada Požarevca, broj 09-06-208/2020-2 od 20. novembra 2020. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, broj  09-06-7/2021-2 od 20. januara 2021. godine, raspisuje se

JAVNA LICITACIJA

ZA PRODAJU PUTNIČKIH VOZILA KOJA SU U VLASNIŠTVU

 GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

Raspisuje se prodaja putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca i to sa početnim cenama:

  1. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Koral In L, registarskih oznaka PO 017-JU, broj šasije VX1145A0001102507, proizvedeno 2006. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 13.817,60 dinara,
  2. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Koral In L, registarskih oznaka PO 017-JŠ, broj šasije VX1145A0001102474, proizvedeno 2006. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 13.817,60 dinara,
  3. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: Jugo Koral 60 EFI, registarskih oznaka PO 028-ŠW, broj šasije VX1145A0001051992, proizvedeno 1998. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 6.333,60 dinara,
  4. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: 101 Skala 55, registarskih oznaka PO 031-HD, broj šasije VX1128A0001099088, proizvedeno 2003. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 9.654,40 dinara,
  5. Motorno putničko vozilo marke Zastava model: 101 Skala 55, registarskih oznaka PO 018-WV, broj šasije VX1128A0001105593, proizvedeno 2005. god, neispravno, POČETNA VREDNOST: 9.654,40 dinara,

Javna licitacija održaće se 4. februara 2021. godine sa početkom u 12,00 časova u sali broj 107 Gradske uprave Grada Požarevca u ul. Drinska br. 2.

Predmetna vozila, mogu se razgledati svakog radnog dana, od ponedeljka do petka od 10 do 14 časova, uz prethodno zakazivanje termina putem e-mail na kontakt
dzorko@pozarevac.rs i marko.jakovljevic@pozarevac.rs ili putem telefona na broj 012/539-689.

            Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica, koja do početka javne licitacije uplate depozit od 10% od početne cene vozila za koje se licitira, na tekući račun br. 840-0000000705804-32 Budžet grada Požarevca – depozit, poziv na broj 97 52 080 , svrha plaćanja :Uplata depozita  i registarski broj tablica, i neophodno je da dokaz o uplati dostavi Komsiji za sprovođenje javne licitacije za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca, neposredno pre održavanja Javne licitacije za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca. Zainteresovana lica mogu licitirati samo za vozila za koja su uplatili depozit.

Predmet prodaje dodeliće se onom učesniku koji ponudi najvišu cenu.

Po održavanju licitacije zaključiće se Ugovor o kupoprodaji motornih vozila sa učesnikom koji je ponudio najvišu cenu. Sve troškove oko prenosa vlasništva, overe kupoprodajnog ugovora, troškove prevoza vozila i drugo, snosi kupac.

Svaki učesnik licitacije, dostavlja izjavu koju pod krivičnom i materijalnom odgovornošću prihvata sve uslove Javne licitacije za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca.

Nakon uplate izlicitirane cene izvršiće se preuzimanje vozila u viđenom stanju, bez prava na reklamaciju, a najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja Kupoprodajnog ugovora za motorno vozilo. 

U slučaju da kupac ne izvrši uplatu preostalog iznosa izlicitirane cene vozila u roku od 5 dana od dana zaključenja Kupoprodajnog ugovora za motorno vozilo, gubi pravo na povraćaj uplaćenog iznosa na ime depozita i pravo kupovine izlicitiranog vozila.

            Za vozila koja se licitiraju, kupac mora da poseduje Rešenje o izdavanju integralne dozvole o sakupljanju i transportu neopasnog otpada, koje prilaže pre početka licitacije, a nakon pruzimanja  vozila neophodno je da se izda Potvrda prodavcu da su kupljena vozila u svrhu reciklažne sirovine.

            Ostalim učesnicima koji ne budu izabrani kao kupci, uplaćeni depozit se vraća u roku od 15 dana od dana završetka licitacije.

Javnu licitaciju za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca objaviti u lokalnom javnom glasilu „Reč naroda“ i na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Dodatne informacije u vezi Javne licitacije za prodaju putničkih vozila koja su u vlasništvu Gradske uprave Grada Požarevca, možete dobiti u Gradskoj upravi Grada Požarevca kancelarija br. 32, ili na telefon 012/539-689, Dejan Zorko, rukovodilac službe za zajedničke poslove Gradske uprave Grada Požarevca i predsednik Komisije za sprovođenje javne licitacije za prodaju putničkih vozila

NAČELNIK

GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA

Aleksandar Simonović, dipl. pravnik, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter