Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Javna preduzeća deo dobiti vraćaju osnivačuPublic companies return profits to the founder

Uoči sednice Skupštine grada Požarevca, Gradsko veće u novom sazivu održalo je prvu vanrednu sednicu čiji je glavni zaključak bio da sva javna preduzeća ubuduće vraćaju 40 odsto neto dobiti ostvarene u 2011. godini osnivaču, zapravo, slivaće se u gradski budžet.

Gradonačelnik Miomir Ilić, je na konferenciji za medije povodom sednice Veća, objasnio da će preostalih 60 odsto, saglasno Zakonu o javnim preduzećima i privrednim društvima, poslužiti za povećanje kapitala ili pokrivanje dugova javnih preduzeća iz ranijih godina.

– Ukupno je sedam javnih preduzeća koja se nalaze u nadležnosti grada Požarevca. JKP „Komunalne službe“ prošle godine ostvarilo je neto dobit u visini 8.939.655 dinara, od čega je 40 posto, odnosno 3.575.866 dinara raspoređeno u korist javnih prihoda, dok 60 posto odlazi na povećanje kapitala osnivača. Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ imalo je neraspoređenu dobit od 6.984.448 dinara, 40 odsto, odnosno 2.789.779 dinara odlazi u korist javnih prihoda grada, a 60 posto za povećanje kapitala osnivača. Neraspoređena dobit JP „Toplifikacija“ je 41.382.609 dinara , od čega je 16.553.043 dinara raspoređeno u korist javnih prihoda Grada, dok će 60 posto pokrini gubitke preduzeća iz ranijih godina. Javno komunalno preduzeće „Parking servis“ imalo je raspoređenu dobit od 1.188.266 dinara, 475.306 dinara od ukupne sume biti vraćeno Gradu. Radio difuzno preduzeće „Radio Požarevac“, prošle godine ostvarilo je dobit 75.378 dinara, od čega je 40 odsto, odnosno, 30.151.020 dinara, raspoređeno u korist javnih prihoda Grada. JP „Ljubičevo“ imalo je dobit u visini od 84.238 dinara, 33.695 dinara opredeljeno je u korist javnih prihoda, dok će se ostatkom pokriti gubici preduzeća. U prošloj godini JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ ostvarila je dobit od 1.036.647 dinara, koja je raspoređena tako da 40 odsto odlazi u korist javnih prihoda Grada, dok se ostatak prenosi u narednu godinu kao višak prihoda. Gradsko veće ovakvu raspodelu dobiti javnih preduzeća, predložiće odbornicima Skupštine na usvajanje, saopštio je gradonačelnik Ilić obraćajući se javnosti. Ovih sedam javnih preduzeća su, inače u prošloj godini ostvarili ukupnu dobit od bezmalo 60 miliona dinara.

Na dnevnom redu našli su se i izveštaji o radu sa finansijskim pokazateljima poslovanja u prošloj godini javnih preduzeća: „Radio Požarevca“, „Direkcije za izgradnju“, „Toplifikacije“ i „Ljubičeva“ a razmatran je i zahtev JP „Direkcije za izgradnju“ za izmenu finansijskog plana u 2012. godini.

Novi saziv Gradskog veća usvojio je i izveštaj Komisije o finansiranju programa nevladinih organizacija i udruženja u ovoj godini iz sredstava budžeta. Usvojen je izveštaj Komisije za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata u kulturi o čemu je govorila zamenica gradonačelnika, Vukica Vasić.

– Budžetom grada Požarevca, za sufinansiranje programa nevladinih organizacija i udruženja, opredeljeno je 1.500.000 dinara. Po prvi put ove godine opredelili smo i sredstva za sufinansiranje programa iz oblasti kulture, za koji je izdvojeno 2.000.000 dinara. Na ovaj konkurs pristiglo je 58 prijava, od kojih je 21 prihvaćena, a 37 odbijeno. Za omladinski, dečiji i humanitarni program, kao i za program iz privredne oblasti, izdvojeno je po 300.000 dinara. Za sportske i ekološke programe kao i za programe nacionalnih manjina i neklasifikovanog sadržaja, opredeljeno je po 10 odsto, odnosno po 150.000 dinara. Na konkurs je pristiglo ukupno 69 prijava od kojih je 26 odbijeno, a 10 nije bilo validno. U one koji nisu ispunjavali uslove konkursa spadaju i kandidati koji nisu posedovali deo potrebnih sredstva za sufinansiranje projekata koje su kandidovali. Komisija je dodelom sredstava za omladinske programe opredelila svih 300.000 dinara. Za humanitarene je dodelila 180.000, tako da je ostalo 120.000 dinara, dok su za privredni program ostala neraspoređena sredstva u visini od 30.000dinara. Za sportske, neklasifikovane i ekološke programe, rezervisana su sredstva u visini od po 150.000 dinara, dok za programe nacionalnih manjina nije pristigla nijedna prijava. S obzirom da su za realizaciju pojedinih programa utrošena manja sredstva od planiranih, komisija je rešila da 300.000 dinara iskoristi za programe društvenog značaja kao što su programi: Udruženje pčelara ( 46.000 dinara ), Udruženje građana „Kreativna pedagogija“ (64.000 dinara), i Udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva (100.000 dinara). Ostatak sredstava raspodeliće se naknadnim izjašnjavanjem Gradskoga veća po pristiglim prijavama i zahtevima, naglasila je Vasić.

Ahead of the meeting of the City of Pozarevac, the City Council in the new session is held the first special session whose main conclusion was that all public companies in the future return 40 percent of the gross profit in 2011.  to founder for the city budget. 

Mayor of Pozarevac Miomir Ilic, at the press conference on the meeting of the Council, explained that the remaining 60 percent, according to the Law on Public Enterprises and companies, serve to increase capital or cover the debts of public enterprises from the previous year.

– A total of seven public companies that are the responsibility of Pozarevac. JKP “Komunalne sluzbe” last year made a net profit of 8,939,655 dinars, of which 40 percent or 3,575,866 dinars allocated for the benefit of public funds, while 60 percent goes to increase the capital of the founder. Public Utility Company “Vodovod i kanalizacija” had retained earnings of 6,984,448 dinars, 40 percent, or 2,789,779 dinars goes in favor of public revenue, a 60 percent increase in the capital of the founder. Retained profits JP “Toplifikacija” was 41,382,609 dinars, of which 16,553,043 dinars allocated for the benefit of the public revenues of the City, while 60 percent of companies pokrini losses from previous years. JKP “Parking Servis” had broken down profit of 1,188,266 dinars 475 306 dinars from the total amount will be returned to the city. Broadcasting company “Radio Pozarevac”, last year made a profit 75 378 dinars, of which 40 percent, respectively, 30.15102 million dinars allocated for the benefit of the public revenues of the City. JP “Ljubicevo” had a profit of 84 238 dinars, 33 695 dinars is allocated for the benefit of public funds, while the rest cover the losses of the company. Last year, JP “Direkcija za izgradnju grada Pozarevca” made a profit of 1,036,647 dinars, which is distributed so that 40 percent goes to the benefit of the public revenues of the City, while the remainder is transferred to the next year as the surplus revenue. The City Council this distribution by a public company, nominated councilors of the Assembly for adoption,  said Ilic, addressing the public. These seven are public companies, who last year made a total profit of almost 60 million.

On the agenda were found and reports dealing with financial performance indicators in the last year of public companies, “Radio Pozarevac”, “Direkcija za izgradnju”, “Toplifikacija” and “Ljubicevo” and discussed the request of JP “Direkcija za izgradnju” for amendment of the financial plan in 2012. year.

A new session of the City Council adopted the Commission’s report on financing of nongovernmental organizations and associations this year from the budget. Adopted the report of the Commission for allocation of funds for financing and co-financing projects in the culture of what is said Deputy Mayor Vukica Vasic.

– Budget of Pozarevac for co-financing of NGOs and associations, is allocated 1.5 million dinars. For the first time this year we chose the co-financing programs in the field of culture, for which it was allocated 2,000,000 dinars. This competition has received 58 applications, of which 21 accepted and 37 rejected. For youth, children and humanitarian program, and for the program from the fields of economy, have been chosen by 300,000 dinars. For sports and environmental programs and programs for ethnic minorities and non-classification content, is allocated by 10 percent, or 150,000 dinars. Entered the contest a total of 69 applications of which 26 were rejected and 10 were not valid. In those who did not meet the requirements of the competition include applicants who were not in possession of the necessary co-financing of projects that were nominated. The Commission’s allocation of funds for youth programs all opted 300,000 dinars. For humanitarian was awarded 180,000, leaving a 120,000 dinars, while the economic program remain unallocated funds in the amount of 30.000 dinars. For sports, unclassified and environmental applications, reserved funds in the amount of 150,000 dinars, while the minority programs has not received any complaints. Since the implementation of certain program funds spent less than planned, the Commission has decided to 300,000 dinars used for programs of social importance such as those for: “Udruzenje pcelara” (Beekeepers Association) (46,000 dinars), “Kreativna pedagogija” (Association “Creative pedagogy”) (64,000 dinars), and “Srpsko-grcko prijateljstvo” (the Association Serbian-Greek Friendship) (100,000 dinars). The balance shall be distributed to the City Council subsequent ballot arrived by applications and requirements, emphasized Vasic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter